Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

5 Φεβρουαρίου 1942: Ιδρύεται το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο Νέων

Εξαι­ρε­τι­κή σημα­σία για την ανά­πτυ­ξη της Εθνι­κής Αντί­στα­σης ενα­ντί­ον των κατα­κτη­τών είχε η πλα­τιά συμ­με­το­χή της ελλη­νι­κής νεο­λαί­ας στον εθνι­κο­α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κό αγώ­να. Οι νέοι Ελλη­νες πατριώ­τες στά­θη­καν σ’ όλη τη διάρ­κεια της σκλη­ρής, ηρω­ι­κής και γεμά­της θυσί­ες πάλης του ελλη­νι­κού λαού στις πρώ­τες γραμ­μές της. Από τις πρώ­τες ακό­μη μέρες της κατο­χής άρχι­σαν να ιδρύ­ο­νται σε διά­φο­ρες περιο­χές της χώρας προ­ο­δευ­τι­κές εθνι­κο­α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κές οργα­νώ­σεις νέων, που μαζί με την απε­λευ­θέ­ρω­ση της χώρας, έβα­ζαν σαν σκο­πό τους και τον αγώ­να για τη νίκη και την κατο­χύ­ρω­ση της δημο­κρα­τί­ας. Η κυριό­τε­ρη οργά­νω­ση της νεο­λαί­ας ήταν η ΟΚΝΕ (Ομο­σπον­δία Κομ­μου­νι­στι­κών Νεο­λαιών Ελλά­δας), που είχε ιδρυ­θεί το 1922 και είχε αρχί­σει να ανα­διορ­γα­νώ­νει τις γραμ­μές της, αμέ­σως μετά την υπο­δού­λω­ση της Ελλά­δας. Στην Ελλά­δα ιδρύ­θη­καν επί­σης αμέ­σως μετά την εισβο­λή των φασι­στι­κών δυνά­με­ων η «Φιλι­κή Εται­ρεία Νέων», η «Λεύ­τε­ρη Νέα», η «Λαϊ­κή Επα­να­στα­τι­κή Νεο­λαία». Αργό­τε­ρα ιδρύ­θη­καν η «Πανελ­λή­νια Ενω­σις Αγω­νι­ζο­μέ­νων Νέων (ΠΕΑΝ)», η «Ενω­ση Νέων Αγω­νι­στών Ρού­με­λης» (ΕΝΑΡ), ο «Θεσ­σα­λι­κός Ιερός Λόχος» (ΘΙΛ) κ.ά.

Τρικ του ΕΑΜ Νέων

Τρικ του ΕΑΜ Νέων

Οι ανά­γκες της ενό­τη­τας του κινή­μα­τος αντί­στα­σης και συντο­νι­σμού της δρά­σης της ελλη­νι­κής νεο­λαί­ας οδή­γη­σαν τις οργα­νώ­σεις των νέων στην πρώ­τη προ­σπά­θεια ενο­ποί­η­σής τους. Με την πρω­το­βου­λία της ΟΚΝΕ ιδρύ­θη­κε στις 5 Φλε­βά­ρη του 1942 στην Αθή­να το Εθνι­κό Απε­λευ­θε­ρω­τι­κό Μέτω­πο Νέων, το ΕΑΜ Νέων. Στο ΕΑΜ Νέων συμ­με­τεί­χαν οι οργα­νώ­σεις ΟΚΝΕ, «Φιλι­κή Εται­ρεία Νέων» και «Λεύ­τε­ρη Νέα». Ηταν η πρώ­τη προ­σπά­θεια για τη συγκρό­τη­ση μιας ενιαί­ας οργά­νω­σης της ελλη­νι­κής νεο­λαί­ας στις συν­θή­κες της ξενι­κής κατοχής.

Το ΕΑΜ Νέων συσπεί­ρω­σε στις γραμ­μές του νέους και νέες από όλες τις παρα­τά­ξεις και τους οδή­γη­σε σε μαχη­τι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις ενα­ντί­ον των κατα­κτη­τών και των συνερ­γα­τών τους.

Σε συσκέ­ψεις που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν στις 14 Γενά­ρη και 1 Φλε­βά­ρη του 1943 στην Αθή­να, στις οποί­ες πήραν μέρος η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή του ΕΑΜ Νέων και οι καθο­δη­γή­σεις των οργα­νώ­σε­ων νεο­λαί­ας ΟΚΝΕ, Λαϊ­κή Επα­να­στα­τι­κή Νεο­λαία και Σοσια­λι­στι­κή Πρω­το­πο­ρία Ελλά­δος, συζη­τή­θη­κε η ίδρυ­ση μιας ενιαί­ας εθνι­κο­α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κής οργά­νω­σης νέων με σκο­πό την πάλη για τη ζωή, τη λευ­τε­ριά, τη λαο­κρα­τι­κή λύση του εσω­τε­ρι­κού προ­βλή­μα­τος της χώρας. Υστε­ρα από τις συσκέ­ψεις αυτές και με πρω­το­βου­λία της ΚΕ του ΕΑΜ Νέων συνήλ­θε στις 23 Φλε­βά­ρη 1943, σε πλα­τιά σύσκε­ψη απο­φα­σί­στη­κε η ίδρυ­ση της ΕΠΟΝ.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο