Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

50ό Φεστιβάλ ΚΝΕ — “Οδηγητή”: Από το Σκοπευτήριο της Καισαριανής ξεκίνησε το ταξίδι: Γράφουμε Ιστορία, αλλάζουμε τον κόσμο 🎈Το μέλλον μας είναι ο σοσιαλισμός! 🎶🎥 ΦΩΤΟ

Από τον ιερό τόπο του Σκο­πευ­τη­ρί­ου στην Και­σα­ρια­νή, εκεί που την 1η Μάη του 1944 εκτε­λέ­στη­καν 200 κομ­μου­νι­στές, το Φεστι­βάλ της ΚΝΕ και του «Οδη­γη­τή» ξεκί­νη­σε το ταξί­δι του, ένα ταξί­δι που κρα­τά 50 χρό­νια κατορ­θώ­νο­ντας και βάζο­ντας τη σφρα­γί­δα του στην ιδε­ο­λο­γι­κή, πολι­τι­κή και αγω­νι­στι­κή δια­παι­δα­γώ­γη­ση της νέας γενιάς, με τις αξί­ες, τα ιδα­νι­κά και την πολι­τι­κή πρό­τα­ση του ΚΚΕ.

Σκο­πευ­τή­ριο Και­σα­ρια­νής: οι τελευ­ταί­ες πινε­λιές για να υπο­δε­χτεί τους χιλιά­δες επι­σκέ­πτες που θα τιμή­σουν με την παρου­σία τους τα 80 χρό­νια από την εκτέ­λε­ση των 200 κομ­μου­νι­στών την Πρω­το­μα­γιά του ’44, αλλά και τα 50 χρό­νια του Φεστι­βάλ ΚΝΕ – “Οδη­γη­τή” 🎥 Φωτο

Από νωρίς το από­γευ­μα πλή­θος κόσμου όλων των ηλι­κιών συνέρ­ρευ­σε στο πάρ­κο. Ήταν όλοι εκεί για να τιμή­σουν τους 200 που «περ­πά­τη­σαν τον θάνα­το δίχως να σκοντάψουν…».

Στο μνη­μείο, κάτω από τα λάβα­ρα που έγρα­φαν ΕΑΜ — ΕΛΑΣ — ΕΠΟΝ, απέ­τι­σαν τον δικό τους φόρο τιμής δίνο­ντας υπό­σχε­ση ότι θα συνε­χί­σουν τον δικό τους αγώνα.

50ό ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ – “ΟΔΗΓΗΤΗ”: Πλού­σιες δρα­στη­ριό­τη­τες για τα παι­διά στο Σκο­πευ­τή­ριο | ΘΟΔΩΡΗΣ ΧΙΩΝΗΣ: Τιμά­με τους νεκρούς και την Ιστο­ρία μας – Κρα­τά­με ψηλά τη σημαία! Με πιο ισχυ­ρό ΚΚΕ

Έμαθαν για αυτούς που νίκησαν τον θάνατο

 

Πολ­λές ήταν και οι οικο­γέ­νειες με μικρά παι­διά, τα οποία για πρώ­τη φορά γνώ­ρι­σαν αυτόν τον χώρο. Περ­πά­τη­σαν το στε­νό δρο­μά­κι, αντί­κρι­σαν τα κυπα­ρίσ­σια και έμα­θαν γι’ αυτούς που πήγαι­ναν στον θάνα­το, αλλά κατά­φε­ραν να τον νική­σουν χορεύ­ο­ντας, φωνά­ζο­ντας συν­θή­μα­τα για τη λευ­τε­ριά. ‘Εμα­θαν για το ΚΚΕ, για τη συνέ­χι­ση του αγώνα.

Πολ­λοί ήταν αυτοί που επι­σκέ­φθη­καν το Μου­σείο της ΕΑΜι­κης Εθνι­κής Αντί­στα­σης, αλλά και πολ­λοί αυτοί που κοντο­στά­θη­καν στην έκθε­ση της ΚΝΕ για τους 200, στο βιβλιο­πω­λείο, στα ανα­μνη­στι­κά του Φεστιβάλ.

Γεμά­τα ζωντά­νια ήταν και τα στέ­κια μαθη­τών και φοι­τη­τών, ενώ ο χώρος που είχε προ­ε­τοι­μα­στεί για να περά­σουν όμορ­φες στιγ­μές τα παι­διά όλων των ηλι­κιών έκλε­ψε τις εντυπώσεις…

Τιμάμε τους νεκρούς και την Ιστορία μας — 
Κρατάμε ψηλά τη σημαία του αγώνα!

«Τιμά­με τους νεκρούς και την Ιστο­ρία μας — Κρα­τά­με ψηλά τη σημαία του αγώ­να! Με πιο ισχυ­ρό ΚΚΕ στέλ­νου­με μήνυ­μα για πιο δυνα­τούς αγώ­νες αντε­πί­θε­σης, για το δίκιο των λαών»! Αυτό ήταν το στίγ­μα της ομι­λί­ας του Θοδω­ρή Χιώ­νη, μέλους του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ στη μεγά­λη πολι­τι­κή συγκέ­ντρω­ση της εκδή­λω­σης, που συμ­με­τεί­χε ένα μεγά­λο πλή­θος κόσμου, ενώ το «παρών» έδω­σαν οι δήμαρ­χοι Και­σα­ρια­νής και Χαϊ­δα­ρί­ου, πολυ­πλη­θής αντι­προ­σω­πεία της ΚΕ του ΚΚΕ και πολ­λοί υπο­ψή­φιοι ευρω­βου­λευ­τές του Κόμματος.

Μοναδική η συναυλία

 

Έπει­τα τη σκυ­τά­λη πήρε η μου­σι­κή σε μια συναυ­λία υπό τη διεύ­θυν­ση του Χρή­στου Λεο­ντή που ξεκί­νη­σε με την «Κατα­χνιά», το πρώ­το ολο­κλη­ρω­μέ­νο έργο του Χρ. Λεο­ντή, σε στί­χους Κώστα Βίρ­βου, το οποίο έχει ως θέμα του το τρί­πτυ­χο «Κατο­χή — Αντί­στα­ση — Απε­λευ­θέ­ρω­ση», ενώ ακο­λού­θη­σαν επι­λο­γές από άλλα αγα­πη­μέ­να τρα­γού­δια του συν­θέ­τη, ενώ ξεχω­ρι­στή σημα­σία είχε η ‚παρ­θε­νι­κή εμφά­νι­ση» της χορω­δί­ας της ΚΝΕ.

Νωρί­τε­ρα, θερ­μό χαι­ρε­τι­σμό είχε με τον συν­θέ­τη ο Θοδω­ρής Κωτσα­ντής, Γραμ­μα­τέ­ας του ΚΣ της ΚΝΕ.

Στο δεύ­τε­ρο μέρος της συναυ­λί­ας ακού­στη­καν τρα­γού­δια από σπου­δαία έργα, από έργα που έχουν αγα­πη­θεί και τρα­γου­δη­θεί πολύ… Αξί­ζει μόνο να ανα­φέ­ρου­με τα «Καπνι­σμέ­νο Τσου­κά­λι», «Αχ Ερω­τα», «Παρα­στά­σεις», «Ερω­τας Αρχάγ­γε­λος» και τόσα άλλα.

Ή αλλιώς, σύμ­φω­να με τα λόγια και του ίδιου του δημιουρ­γού… «Σε ό,τι αφο­ρά το πρό­γραμ­μα εκτός από την “Κατα­χνιά” που ανα­φέ­ρε­ται στο συγκε­κρι­μέ­νο γεγο­νός, επει­δή παράλ­λη­λα έκλει­σα 60 χρό­νια μου­σι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας και έργου την προη­γού­με­νη χρο­νιά, θέλη­σα να κάνω μία ανα­κε­φα­λαί­ω­ση εργα­σιών που είχα γρά­ψει από τότε. Από το πρώ­το τρα­γού­δι που λέει ο λόγος μέχρι και το τελευ­ταίο αλλά και ανέκ­δο­τα έργα. Έτσι φαί­νε­ται και η δρα­στη­ριό­τη­τα όλη αυτήν την περί­ο­δο και αυτή είναι η προ­σπά­θειά μου και η θέση μου επά­νω στο τραγούδι».

Με το «Μια φορά κι έναν και­ρό» σε ερμη­νεία του Μίλ­του Πασχα­λί­δη, το δεύ­τε­ρο μέρος της συναυ­λί­ας μας ταξί­δε­ψε στον «Οδη­γη­τή» και το «Δού­λος τρί­δου­λος» του Κώστα Βάρ­να­λη, μέχρι τον «Μορα­ζάν» και το «Να καρ­τε­ρείς» που ερμή­νευ­σε μονα­δι­κά η Αγγε­λι­κή Τουμπανάκη.

Και η βρα­διά έκλει­σε με το εμβλη­μα­τι­κό «Καπνι­σμέ­νο Τσου­κά­λι» σε ποί­η­ση Γιάν­νη Ρίτσου, που πρω­τα­κού­στη­κε το 1973, μετά τα γεγο­νό­τα στη Νομι­κή. Να πώς περι­γρά­φει ο συν­θέ­της την πρώ­τη παρου­σί­α­ση του έργου: «Είχαν ήδη προ­χω­ρή­σει τα γεγο­νό­τα, δια­δη­λώ­σεις, συλ­λή­ψεις κ.λπ. Έφτα­σα στην Πλά­κα. Εκεί, υπήρ­χε μια μπουάτ που τρα­γου­δού­σε ο Γιώρ­γος Ζωγρά­φος. Μπαί­νω μέσα και βλέ­πω γύρω στους 40 — 50 φοι­τη­τές, άλλους ματω­μέ­νους, άλλους με τα μάτια πρι­σμέ­να από τα δακρυ­γό­να, όλους στην ίδια κατά­στα­ση με μένα… Με καλεί ο Ζωγρά­φος αν θέλω να παί­ξω κάτι δικό μου. Εκεί­νη την ώρα, το μόνο που είχα στο μυα­λό μου ήταν τα τρα­γού­δια του Ρίτσου. Κάθο­μαι λοι­πόν στο πιά­νο, συγκε­ντρώ­νο­μαι και προ­σπα­θώ να τα θυμη­θώ. Παί­ζω το πρώ­το κομ­μά­τι, μετά το δεύ­τε­ρο, μετά το τρί­το, χωρίς να στα­μα­τή­σω καθό­λου ενδιά­με­σα… Δεν χει­ρο­κρό­τη­σε κανείς, αλλά μόλις γύρι­σα το κεφά­λι, είδα όλα τα παι­διά αγκα­λια­σμέ­να ανά δύο, σκυ­φτά και να κλαίνε».

Και το χει­ρο­κρό­τη­μα έγι­νε ακό­μα πιο θερ­μό, και ενώ­νο­νταν οι φωνές των χιλιά­δων που κατέ­κλυ­σαν το Σκο­πευ­τή­ριο με τους ερμη­νευ­τές και τον συνθέτη…

Ακολουθήστε το Ατέχνως
Google News, Facebook _Twitter

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο