Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

50ό Φεστιβάλ ΚΝΕ — Οδηγητή: Νέοι ξεναγούνται στην έκθεση — αφιέρωμα στην Πρωτομαγιά του 1944 στο χώρο του Σκοπευτηρίου Καισαριανής _ΦΩΤΟ

Πλή­θος κόσμου έχει γεμί­σει ήδη τον ιστο­ρι­κό χώρο του Σκο­πευ­τη­ρί­ου στην Και­σα­ρια­νή αυτή την ώρα, για τη μεγά­λη πρώ­τη εκδή­λω­ση του 50ού Φεστι­βάλ ΚΝΕ — Οδη­γη­τή.

Από τους πρώ­τους σταθ­μούς του επι­σκέ­πτη είναι η έκθε­ση, αφιε­ρω­μέ­νη στην Πρω­το­μα­γιά του 1944, με οργα­νω­μέ­νες ξενα­γή­σεις που γίνο­νται δια­δο­χι­κά με όλο και πιο μεγά­λα γκρουπ. Η ΚΝΕ, στο ξεκί­νη­μα των φεστι­βα­λι­κών εκδη­λώ­σε­ων, επι­λέ­γει να τιμή­σει τους 200 εκτε­λε­σμέ­νους, στον τόπο της θυσί­ας, ενώ­νο­ντας το χτες με το σήμε­ρα, με το αύριο.

Κάθε ενό­τη­τα της έκθε­σης εισά­γε­ται με ένα από­σπα­σμα από τις «Γει­το­νιές του Κόσμου» του Γιάν­νη Ρίτσου και απο­τε­λεί μια ζωντα­νή περι­ή­γη­ση στη γεμά­τη, πυκνή σε εξε­λί­ξεις ιστο­ρι­κή περίοδο.Την περί­ο­δο 1941 — 1944 με την τρι­πλή κατο­χή της Ελλά­δας που βρί­σκει το ΚΚΕ σε μια από τις πιο απαι­τη­τι­κές στιγ­μές στην ιστο­ρία του. Ξεδι­πλώ­νε­ται το ιστο­ρι­κό πλαί­σιο, η δρά­ση των κομ­μου­νι­στών, η απε­λευ­θε­ρω­τι­κή δρά­ση ΕΑΜ, ΕΠΟΝ, ΕΛΑΣ.

Προ­χω­ρώ­ντας ανα­βιώ­νει το σκη­νι­κό της θηριω­δί­ας, η εκτέ­λε­ση από ώρα σε ώρα μέσα από τα λόγια όσων την έζη­σαν. «Πόσοι όρκοι πίστης δόθη­καν κεί­νη τη μέρα εδώ μέσα! Πόσες αγνές και φλο­γέ­ρες υποσχέσεις»…

Η περι­ή­γη­ση κλεί­νει με προ­βο­λή απο­σπα­σμά­των από το ντο­κι­μα­ντέρ «Ο δρό­μος μας», αφή­νο­ντας τον επι­σκέ­πτη με το μήνυ­μα συνέ­χι­σης του αγώ­να, με συμπε­ρά­σμα­τα χρή­σι­μα σε κάθε μέλος της ΚΝΕ, κάθε νέο.

Παράλ­λη­λα στον χώρο λει­τουρ­γεί βιβλιο­πω­λείο με εκδό­σεις της «Σύγ­χρο­νης Επο­χής», που από την στιγ­μή που στή­θη­κε συγκέ­ντρω­σε αμέ­σως επι­σκέ­πτες της εκδή­λω­σης, όλων των ηλι­κιών που έσπευ­σαν να προ­μη­θευ­τούν νέες εκδό­σεις και κλασ­σι­κά έργα.

Στη διά­θε­σή τους βρί­σκε­ται ποι­κι­λία από όλες τις κατη­γο­ρί­ες εκδό­σε­ων: Ιστο­ρία, πολι­τι­κή, ελλη­νι­κή και ξένη λογο­τε­χνία. Εκεί μπο­ρεί να βρει κάποιος τις εορ­τα­στι­κές προ­τά­σεις και μεγά­λες προ­σφο­ρές με εκπτώ­σεις έως 70%.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο