Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

50ό ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ — “ΟΔΗΓΗΤΗ”: Πλούσιες δραστηριότητες για τα παιδιά στο Σκοπευτήριο | ΘΟΔΩΡΗΣ ΧΙΩΝΗΣ: Τιμάμε τους νεκρούς και την Ιστορία μας — Κρατάμε ψηλά τη σημαία! Με πιο ισχυρό ΚΚΕ

Πλού­σιες ήταν οι δρα­στη­ριό­τη­τες για τα παι­διά όλων των ηλι­κιών στο Σκο­πευ­τή­ριο της Και­σα­ρια­νής που λει­τούρ­γη­σαν από νωρίς το από­γευ­μα στη μεγά­λη εναρ­κτή­ρια εκδή­λω­ση του 50ού Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή» .

Από αυτές δεν θα μπο­ρού­σε να λεί­ψει και μια «γωνιά» αφιε­ρω­μέ­νη στα 50 χρό­νια του Φεστι­βάλ: Σε ένα τρισ­διά­στα­το «50» τα παι­διά φιλο­τέ­χνη­σαν τα δικά τους σχέ­δια εμπνευ­σμέ­να από τον λογό­τυ­πο της ΚΝΕ για το Φεστι­βάλ ανα­κα­λύ­πτο­ντας παράλ­λη­λα πολ­λές πτυ­χές της ιστο­ρί­ας και του χαρα­κτή­ρα του μεγα­λύ­τε­ρου νεο­λαι­ί­στι­κου θεσμού.

Παράλ­λη­λα, τα παι­διά των μικρό­τε­ρων ηλι­κιών απα­σχο­λή­θη­καν με παι­χνί­δια με φυσι­κά υλι­κά, με σκάμ­μα άμμου, με κατα­σκευ­ές με χρώ­μα­τα και πηλό κ.ά.

Σε μια μεγά­λη πολι­τι­κή συγκέ­ντρω­ση μετα­τρά­πη­κε η ομι­λία του Θοδω­ρή Χιώ­νη, μέλους του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και Γραμ­μα­τέα της Κομ­μα­τι­κής Οργά­νω­σης Αττι­κής στο 50ό Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή» στο Σκο­πευ­τή­ριο Καισαριανής.

Η ομιλία εδώ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο