Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

50.000 παιδιά της Παλαιστίνης έχουν παράνομα φυλακιστεί μέχρι τώρα από το Ισραήλ

Σύμ­φω­να με στοι­χεία που δημο­σί­ευ­σε η Επι­τρο­πή των Φυλα­κι­σμέ­νων και Απο­φυ­λα­κι­σμέ­νων Κρα­του­μέ­νων της Οργά­νω­σης για την Απε­λευ­θέ­ρω­ση της Παλαι­στί­νης (ΟΑΠ) την Κυρια­κή 28/04, το Ισρα­ήλ έχει κρα­τή­σει φυλα­κι­σμέ­να από την κατο­χή της Δυτι­κής Όχθης της Παλαι­στί­νης το 1967 μέχρι σήμε­ρα, περισ­σό­τε­ρα από 50.000 παιδιά.

Η έκθε­ση της ΟΑΠ , που δημο­σιεύ­ε­ται από το Παρα­τη­ρη­τή­ριο της Μέσης Ανα­το­λής, σημειώ­νει επί­σης ότι περί­που 17.000 από αυτές τις συλ­λή­ψεις παι­διών έχουν γίνει μετά το 2000. Η έκθε­ση χρη­σι­μο­ποί­η­σε τον ορι­σμό του ΟΗΕ ο οποί­ος δηλώ­νει ότι ένα παι­δί είναι πρό­σω­πο ηλι­κί­ας κάτω των 18 ετών.

Ωστό­σο, η κυβέρ­νη­ση του Ισρα­ήλ έχει ορί­σει σαν παι­διά, τα παι­διά των Παλαι­στι­νί­ων που είναι κάτω των 16 ετών, εφαρ­μό­ζο­ντας τον ορι­σμό των Ηνω­μέ­νων Εθνών μόνο στα παι­διά του Ισραήλ.

Διπλασιασμός φυλακίσεων από το 2011–2018

Η έκθε­ση της ΟΑΠ με ​​τίτλο «Κρά­τη­ση παι­διών … Γεγο­νό­τα και στα­τι­στι­κές … Επι­δρά­σεις στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα και το μέλ­λον της παλαι­στι­νια­κής παι­δι­κής ηλι­κί­ας» — δημο­σιο­ποι­ή­θη­κε από τον επι­κε­φα­λής της επι­τρο­πής κρα­του­μέ­νων της ΟΑΠ, Αμπ­ντούλ Νάσερ Φερ­βά­νε, στην 5η διά­σκε­ψη της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης κρα­του­μέ­νων στο Βέλγιο.

Ο Φερ­βά­νε κατα­θέ­το­ντας την έκθε­ση και τη μαρ­τυ­ρία του, σημεί­ω­σε ότι το ποσο­στό φυλά­κι­σης ανη­λί­κων από το ισραη­λι­νό κρά­τος σχε­δόν διπλα­σιά­στη­κε και ενώ κατά μέσο όρο περί­που 700 παι­διά φυλα­κί­στη­καν ετη­σί­ως από το 2000 έως το 2010, αυξή­θη­καν περί­που στα 1.250 μετα­ξύ 2011 και 2018.

Η Διε­θνής Οργά­νω­ση  για την Άμυ­να των Παι­διών της Παλαι­στί­νης  (DCIP) ανέ­φε­ρε πρό­σφα­τα ότι 414 παλαι­στι­νια­κά παι­διά φυλα­κί­στη­καν από ισραη­λι­νά στρα­το­δι­κεία μόλις τους δύο πρώ­τους μήνες του 2019.

pal2

Ένα από τα γνω­στά παιδιά

Ένα σύστημα απαρτχάιντ με δικαστήρια καρμπόν

Από το 1967, τα παλαι­στι­νια­κά παι­διά παρα­πέ­μπο­νται στο ισραη­λι­νό στρα­τιω­τι­κό δίκαιο, ενώ οι Ισραη­λι­νοί έποι­κοι που ζουν σε παρά­νο­μους οικι­σμούς της Δυτι­κής Όχθης διέ­πο­νται από το πολι­τι­κό ποι­νι­κό δίκαιο του Ισραήλ.

Εκτός από το γεγο­νός ότι η υπο­βο­λή δύο δια­φο­ρε­τι­κών πλη­θυ­σμών στην ίδια περιο­χή σε δύο δια­φο­ρε­τι­κά νομι­κά συστή­μα­τα είναι μια ξεκά­θα­ρη εκδή­λω­ση του απαρτ­χάιντ, το Ισρα­ήλ είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που αυτο­μά­τως στέλ­νει παι­διά σε στρα­τιω­τι­κά δικα­στή­ρια, δικα­στή­ρια που δεν δια­θέ­τουν βασι­κές εγγυ­ή­σεις δίκαι­ης δίκης και έχουν ένα σχε­δόν αυτο­μα­το­ποι­η­μέ­νο καρ­μπόν τρό­πο αντι­με­τώ­πι­σης και λήψης αποφάσεων.

Επι­πλέ­ον, πολ­λά παλαι­στι­νια­κά παι­διά κρα­τού­νται αυθαί­ρε­τα ή φυλα­κί­ζο­νται χωρίς δίκη.

Τα περισ­σό­τε­ρα παλαι­στι­νια­κά παι­διά που έχουν δικα­στεί σε στρα­τιω­τι­κό δικα­στή­ριο κατη­γο­ρού­νται ότι ρίχνουν πέτρες — αδί­κη­μα που  από το 2015, μπο­ρεί να επι­βάλ­λει ποι­νή μέχρι και 20 ετών στη φυλακή.

Κανέ­να ισραη­λι­νό παι­δί δεν έχει ποτέ δικα­στεί σε ισραη­λι­νό στρα­τιω­τι­κό δικαστήριο.

pal1

Κακοποίηση στις φυλακές

Τα παι­διά που βρί­σκο­νται υπό κρά­τη­ση στις ισραη­λι­νές φυλα­κές συχνά υπο­βάλ­λο­νται σε διά­φο­ρες μορ­φές κακο­ποί­η­σης, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων του ξυλο­δαρ­μού, βίαιων πιέ­σε­ων καθώς και λεκτι­κής βίας σύμ­φω­να με την ομά­δα για τα δικαιώ­μα­τα  των κρα­του­μέ­νων Adameer.

Η οργά­νω­ση Adameer σημειώ­νει  επί­σης ότι τα παλαι­στι­νια­κά παι­διά απει­λού­νται μερι­κές φορές με βια­σμό για να απο­σπα­στούν ομο­λο­γί­ες, οι οποί­ες συχνά γρά­φο­νται στα εβραϊ­κά — μια γλώσ­σα που τα περισ­σό­τε­ρα παλαι­στι­νια­κά παι­διά δεν μπο­ρούν να δια­βά­σουν ή να κατα­λά­βουν. Επο­μέ­νως δεν γνω­ρί­ζουν τι υπο­γρά­φουν στις απο­λο­γί­ες τους.

Ο Obaida Akram Jawabra, ένας 15χρονος που έχει ήδη συλ­λη­φθεί δύο φορές από το Ισρα­ήλ, δήλω­σε στο DCIP ότι στη φυλα­κή «οι ισραη­λι­νοί στρα­τιώ­τες με χτύ­πη­σαν σε μέρη που δεν άφη­σαν κανέ­να σημά­δι, ώστε να  μην υπήρ­χαν στοι­χεία στο σώμα μου για να μπο­ρού­σα να τα χρη­σι­μο­ποι­ή­σω για να κατα­θέ­σω ενα­ντί­ον τους».

Τα στοι­χεία που κυκλο­φό­ρη­σε το DCIP υπο­στη­ρί­ζουν ότι το 75% των παλαι­στι­νί­ων παι­διών κρα­του­μέ­νων ανα­φέ­ρουν ότι έχουν υπο­στεί σωμα­τι­κή βία ενώ βρί­σκο­νται στη φυλα­κή και το 62% ανα­φέ­ρουν ότι υπο­βάλ­λο­νται σε λεκτι­κή βία.

Χωρίς επισκέψεις

Η πλειο­ψη­φία των παλαι­στι­νί­ων παι­διών που κρα­τού­νται δεν είναι σε θέση να έχουν οικο­γε­νεια­κές επι­σκέ­ψεις, καθώς σχε­δόν το 60% όλων των κρα­του­μέ­νων παι­διών μετά την κατα­δί­κη μετα­φέ­ρο­νται από τη Δυτι­κή Όχθη στις ισραη­λι­νές φυλακές.

Αυτή η πρα­κτι­κή, η οποία παρα­βιά­ζει την 4η Σύμ­βα­ση της Γενεύ­ης — σε συν­δυα­σμό με τους περιο­ρι­σμούς στην ελευ­θε­ρία κινή­σε­ων των Παλαι­στι­νί­ων στη Δυτι­κή Όχθη και τις μεγά­λες καθυ­στε­ρή­σεις στην έκδο­ση αδειών εισό­δου στο Ισρα­ήλ — εμπο­δί­ζει τη συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία των παλαι­στι­νια­κών οικο­γε­νειών της Δυτι­κής Όχθης να επι­σκέ­πτο­νται τα φυλα­κι­σμέ­να παι­διά τους.

Παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών

Ενώ η κυβέρ­νη­ση του Ισρα­ήλ συχνά αυτο­α­πο­κα­λεί­ται ως η “μόνη δημο­κρα­τία” στη Μέση Ανα­το­λή, είναι επί­σης η μόνη κυβέρ­νη­ση σε ολό­κλη­ρο τον κόσμο που δικά­ζει παι­διά με το στρα­τιω­τι­κό δίκαιο με ποσο­στό σχε­δόν 100% χωρίς εξαι­ρέ­σεις, κάτι που ούτε καν η Σαου­δι­κή Αρα­βία δεν κάνει.

Η πρα­κτι­κή του Ισρα­ήλ για φυλά­κι­ση παλαι­στι­νια­κών παι­διών απο­τε­λεί σαφή παρα­βί­α­ση της Σύμ­βα­σης των Ηνω­μέ­νων Εθνών για τα Δικαιώ­μα­τα του Παι­διού, η οποία κυρώ­θη­κε από το Ισρα­ήλ το 1991, καθώς συνε­χί­ζει να στε­ρεί χιλιά­δες παι­διά από το δικαί­ω­μά τους για ασφα­λή παι­δι­κή ηλικία.

Σημεί­ω­ση δική μας:

Η έκθε­ση δημο­σιεύ­ε­ται σε μια στιγ­μή που πάλι το κρά­τος- δολο­φό­νος βομ­βαρ­δί­ζει με μανία τις γει­το­νιές της Γάζας σκο­τώ­νο­ντας αδιά­κρι­τα μικρά παι­διά ακό­μη και βρέ­φη κάτω από την διε­θνή κατα­κραυ­γή. Έχει όμως την στή­ρι­ξη των ΗΠΑ που δηλώ­νει πως το Ισρα­ήλ «έχει το δικαί­ω­μα της αυτο­ά­μυ­νας» παρό­λο που είναι ο κατα­λη­ψί­ας άλλης χώρας..

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο