50+1 λόγοι να ψηφίσεις ΚΚΕ στις εκλογές της 21ης Μάη — του Νίκου Μόττα

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Οφεί­λου­με να ξεκα­θα­ρί­σου­με το προ­φα­νές: Οι εκλο­γές δεν θα αλλά­ξουν τον κόσμο, ούτε θα φέρουν τα πάνω κάτω προς όφε­λος του λαού. Η συμ­με­το­χή, ωστό­σο, ενός Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος στις εκλο­γές και η δρά­ση του στο – αστι­κό — κοι­νο­βού­λιο απο­τε­λεί κρί­κο της ταξι­κής πάλης και αξιο­ποιεί­ται ως μέσο για την δια­φώ­τι­ση της … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το 50+1 λόγοι να ψηφί­σεις ΚΚΕ στις εκλο­γές της 21ης Μάη — του Νίκου Μότ­τα.