Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τρεις επιστήμονες τιμήθηκαν με το Νόμπελ Χημείας 2018 για τη δουλειά τους πάνω σε βασισμένα σε αντισώματα φάρμακα και σε απορρυπαντικά

Δύο Αμε­ρι­κα­νοί και ένας Βρε­τα­νός τιμή­θη­καν σήμε­ρα με το βρα­βείο Νόμπελ Χημεί­ας 2018 επει­δή τιθάσ­σευ­σαν τη δύνα­μη της εξέ­λι­ξης για να παρα­γά­γουν και­νο­τό­μες πρω­τε­ΐ­νες για πάρα πολ­λές χρή­σεις, από φιλι­κά προς το περι­βάλ­λον απορ­ρυ­πα­ντι­κά και βιο­καύ­σι­μα μέχρι αντι­καρ­κι­νι­κά φάρμακα.

Στους καρ­πούς της δου­λειάς αυτής περι­λαμ­βά­νε­ται το κορυ­φαίο παγκο­σμί­ως σε πωλή­σεις συντα­γο­γρα­φού­με­νο φάρ­μα­κο — την ένε­ση αντι­σω­μά­των Humira που πωλεί­ται από την AbbVie για τη θερα­πεία της ρευ­μα­τοει­δούς αρθρί­τι­δας και άλλων αυτο­ά­νο­σων ασθενειών.

Η Φράν­σις Άρνολντ του Τεχνο­λο­γι­κού Ινστι­τού­του της Καλι­φόρ­νιας (California Institute of Technology), ο Τζορτζ Σμιθ από το Πανε­πι­στή­μιο του Μισού­ρι και ο Γκρέ­γκο­ρι Ουί­ντερ τη βρε­τα­νι­κού Εργα­στη­ρί­ου Μορια­κής Βιιο­λο­γί­ας MRC, τιμή­θη­καν με το βρα­βείο για την πρω­το­πο­ρια­κή έρευ­νά τους σε ένζυ­μα και αντισώματα.

Η Άρνολντ, η πέμ­πτη μόλις γυναί­κα που τιμά­ται με Νόμπελ Χημεί­ας, έλα­βε το μισό βρα­βείο, ενώ οι Σμιθ και Ουί­ντερ μοι­ρά­σθη­καν το άλλο μισό. Το βρα­βείο συνο­δεύ­ε­ται από χρη­μα­τι­κό έπα­θλο 9 εκα­τομ­μυ­ρί­ων κορω­νών Σου­η­δί­ας (1 εκατ. δολάρια).

«Οι φετι­νοί βρα­βευ­θέ­ντες με το Νόμπελ Χημεί­ας εμπνεύ­σθη­καν από τη δύνα­μη της εξέ­λι­ξης και χρη­σι­μο­ποί­η­σαν τις ίδιες αρχές –γενε­τι­κή αλλα­γή και επι­λο­γή– για να ανα­πτύ­ξουν πρω­τε­ΐ­νες που λύνουν χημι­κά προ­βλή­μα­τα της ανθρω­πό­τη­τας», ανα­κοί­νω­σε η Σου­η­δι­κή Βασι­λι­κή Ακα­δη­μία Επιστημών.

Η Άρνολντ είναι η δεύ­τε­ρη γυναί­κα που τιμά­ται φέτος με Νόμπελ, μετά την Κανα­δή Ντό­να Σρί­κλαντ που μοι­ρά­σθη­κε χθες Τρί­τη το Νόμπελ Φυσικής.

Η έρευ­νά της για τα ένζυ­μα –πρω­τε­ΐ­νες που λει­τουρ­γούν ως κατα­λύ­τες χημι­κών αντι­δρά­σε­ων– έθε­σαν τα θεμέ­λια για την ανά­πτυ­ξη καλύ­τε­ρων βιο­μη­χα­νι­κών χημι­κών και φαρ­μα­κευ­τι­κών ουσιών.

Ο Σμιθ ανέ­πτυ­ξε μια μέθο­δο χρη­σι­μο­ποί­η­σης ενός ιού, ο οποί­ος μολύ­νει βακτή­ρια, για την παρα­γω­γή νέων πρω­τεϊ­νών ένω ο Ουί­ντερ χρη­σι­μο­ποί­η­σε την ίδια τεχνι­κή για την κατευ­θυ­νό­με­νη εξέ­λι­ξη αντι­σω­μά­των, με στό­χο την παρα­γωή πιο απο­τε­λε­σμα­τι­κών φαρμάκων.

Το Humira ή adalimumab ήταν το πρώ­το βασι­σμέ­νο στη δου­λειά του Ουί­ντερ φάρ­μα­κο το οποιό εγκρί­θη­κε το 2002 από τις αρμό­διες ρυθ­μι­στι­κές αρχές.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο