Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

6ο ΕΤΕΘ Ρόδος: Απαράδεκτη τιμωρία στρατιώτη επειδή μίλησε ενάντια στον πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας!

Με ποι­νή 20 μέρες φυλα­κή η διοί­κη­ση του 6ου Ειδι­κού Τάγ­μα­τος Εθνο­φυ­λα­κής στη Ρόδο τιμω­ρεί στρα­τιώ­τη επει­δή εξέ­φρα­σε τις φιλει­ρη­νι­κές από­ψεις του ενά­ντια στον πόλε­μο, την εμπλο­κή της χώρας σε αυτόν και τάχτη­κε ενά­ντια στο ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ και την ΕΕ, καταγ­γέλ­λει η Επι­τρο­πή Αλλη­λεγ­γύ­ης για τα Δικαιώ­μα­τα των Νέων Στρατευμένων.

Όπως τονί­ζει η Επιτροπή:

«Η ευθύ­νη για την άδι­κη αυτή ενέρ­γεια βαραί­νει την κυβέρ­νη­ση, το υπουρ­γείο Εθνι­κής Άμυ­νας και τη διοί­κη­ση της μονά­δας και πρέ­πει άμε­σα να ανακληθεί.

Η απα­ρά­δε­κτη αυτή εξέ­λι­ξη απο­τε­λεί πάγια στά­ση δια­χρο­νι­κά των κυβερ­νή­σε­ων στους στρα­τευ­μέ­νους και τα δικαιώ­μα­τά τους. Με το δήθεν επι­χεί­ρη­μα της “στρα­τιω­τι­κής πει­θαρ­χί­ας” επι­διώ­κουν να στε­ρή­σουν από τους νέους στρα­τευ­μέ­νους το ανα­φαί­ρε­το δικαί­ω­μά τους να εκφρά­ζουν ελεύ­θε­ρα τις από­ψεις, τις σκέ­ψεις και τους προ­βλη­μα­τι­σμούς τους και την περί­ο­δο της θητεί­ας τους.

Την περί­ο­δο αυτή η επί­θε­ση της κυβέρ­νη­σης στους στρα­τευ­μέ­νους νέους και τα δικαιώ­μα­τά τους έχει ιδιαί­τε­ρη σημα­σία, καθό­σον η κυβέρ­νη­ση δηλώ­νει και εκφρά­ζει την αμέ­ρι­στη συμ­με­το­χή της με κάθε τρό­πο στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλεμο.

Οι στρα­τευ­μέ­νοι νέοι έχουν κάθε δικαί­ω­μα και λόγο να εκφρά­ζουν την αντί­θε­σή τους σε αυτόν καθώς κατά τη διάρ­κεια της θητεί­ας τους δια­τη­ρούν όλα τα πολι­τι­κά κατο­χυ­ρω­μέ­να δικαιώ­μα­τά τους».

«Η ποι­νή στον στρα­τιώ­τη πρέ­πει να βρει τη μαζι­κή, πλα­τιά κατα­δί­κη από τα εργα­τι­κά σωμα­τεία και τους Φοι­τη­τι­κούς Συλλόγους.

Οι στρα­τιώ­τες από όλες τις μονά­δες της χώρας πρέ­πει να κατα­δι­κά­σουν αυτό το επι­κίν­δυ­νο περιστατικό.

Οι φαντά­ροι είναι του λαού παι­διά! Έχουν δικαιώ­μα­τα πολι­τι­κά!», καταλήγει.

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο