Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

6 Μαρτίου1985: Ανακοινώνεται η «αγορά του αιώνα»

Στις 6 Μάρ­τη του 1985ο πρω­θυ­πουρ­γός Ανδρέ­ας Παπαν­δρέ­ου εξαγ­γέλ­λει θεα­μα­τι­κά την περι­βό­η­τη «αγο­ρά του αιώνα».

Σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση του ΚΥΣΕΑ, εγκρί­νε­ται η υπο­γρα­φή προ­συμ­φώ­νων για την αγο­ρά 40 αερο­σκα­φών F‑16 και 40 Μιράζ 2000. Υλο­ποιεί­ται έτσι μια προει­λημ­μέ­νη από­φα­ση, αγνο­ώ­ντας το κοι­νό αίσθη­μα και τις δια­μαρ­τυ­ρί­ες για την κατα­στρο­φι­κή αυτή επι­λο­γή. Ταυ­τό­χρο­να ο πρω­θυ­πουρ­γός ανα­κοι­νώ­νει ότι η κυβέρ­νη­ση θα προ­χω­ρή­σει εσπευ­σμέ­να στα εξο­πλι­στι­κά προ­γράμ­μα­τα του Στρα­τού και του Ναυ­τι­κού, τα οποία αντι­προ­σω­πεύ­ουν κολοσ­σιαί­ες δαπά­νες και χρέη που πρό­κει­ται να κρα­τή­σουν τη χώρα μας εξαρ­τη­μέ­νη για πολ­λές δεκα­ε­τί­ες. Σύμ­φω­να με τους αρχι­κούς υπο­λο­γι­σμούς, το κόστος της «αγο­ράς του αιώ­να» ξεπερ­νού­σε τα 200 δισε­κα­τομ­μύ­ρια δραχ­μές. Κατά την υλο­ποί­η­ση του προ­γράμ­μα­τος, το ποσό αυτό αυξή­θη­κε σημα­ντι­κά ενώ η «αγο­ρά του αιώ­να» εξε­λί­χτη­κε σε ένα θερ­μο­κή­πιο οικο­νο­μι­κών και πολι­τι­κών σκανδάλων.

Το βασι­κό επι­χεί­ρη­μα που χρη­σι­μο­ποί­η­σε η κυβέρ­νη­ση για να δικαιο­λο­γή­σει αυτό το πρω­το­φα­νές σε μέγε­θος και κόστος εξο­πλι­στι­κό πρό­γραμ­μα, ήταν η απει­λή από την Τουρ­κία. Αυτό ήταν, εξάλ­λου, το μόνι­μο και στα­θε­ρό επι­χεί­ρη­μα των εκά­στο­τε κυβερ­νή­σε­ων για να δικαιο­λο­γη­θούν οι υπέ­ρο­γκες δαπά­νες για εξοπλισμούς.

Την ίδια μέρα, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σε ανα­κοί­νω­σή του τονί­ζει: «Η αγο­ρά αυτή υπη­ρε­τεί τις ΝΑΤΟι­κές και όχι τις εθνι­κές αμυ­ντι­κές ανά­γκες και οδη­γεί στην ενί­σχυ­ση των αμε­ρι­κα­νο­να­τοϊ­κών δεσμών της χώρας.

Οι δικαιο­λο­γί­ες της κυβέρ­νη­σης, σχε­τι­κά με την τουρ­κι­κή απει­λή δεν έχουν σχέ­ση με την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Ανά­λο­γες αγο­ρές πραγ­μα­το­ποιούν αυτή την περί­ο­δο όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ, χωρίς βέβαια να αντι­με­τω­πί­ζουν καμιά απει­λή ανά­λο­γη μ’ αυτήν που επι­κα­λεί­ται η κυβέρνηση.

Επί­σης, το εξο­πλι­στι­κό πρό­γραμ­μα του ναυ­τι­κού απο­τε­λεί καθα­ρά μια υλο­ποί­η­ση ενός συγκε­κρι­μέ­νου ΝΑΤΟι­κού προ­γράμ­μα­τος του 1983 που αφο­ρά ιδιαί­τε­ρα τις ναυ­τι­κές δυνά­μεις της Ελλά­δας, της Τουρ­κί­ας και της Πορτογαλίας.

Το ΚΚΕ είχε προ­τεί­νει συγκε­κρι­μέ­νες κατευ­θύν­σεις για μια εθνι­κή αμυ­ντι­κή πολι­τι­κή και για έναν εκσυγ­χρο­νι­σμό των Ενό­πλων Δυνά­με­ων, που να αντα­πο­κρί­νε­ται στις εθνι­κές κι όχι στις ΝΑΤΟι­κές ανάγκες.

Η κυβέρ­νη­ση με την “αγο­ρά του αιώ­να” ανα­λαμ­βά­νει βαριές ευθύ­νες απέ­να­ντι στον ελλη­νι­κό λαό. Βαρύ­νε­ται με μια ενέρ­γεια που υπο­θη­κεύ­ει το μέλ­λον της εθνι­κής οικο­νο­μί­ας και της εθνι­κής ανεξαρτησίας».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο