Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

60άρησαν μπαρμπα Στρούμφ και Στρουμφάκια

Τα γνω­στά Στρουμ­φά­κια γίνο­νται 60 ετών. Ο σκι­τσο­γρά­φος Πιερ Κου­λι­φόρ, που χρη­σι­μο­ποιού­σε το ψευ­δώ­νυ­μο Peyo, χτύ­πη­σε­φλέ­βα χρυ­σού όταν δημιούρ­γη­σε κατά λάθος
τα Στρουμ­φά­κια το 1958, καθώς αρχι­κά σκό­πευε να τα εντά­ξει ως δευ­τε­ρα­γω­νι­στές στο κόμικ του. Ύστε­ρα από την ενθου­σιώ­δη αντα­πό­κρι­ση του κοι­νού έδω­σε κεντρι­κό ρόλο στα γαλά­ζια πλα­σμα­τά­κια του τα οποία πρω­τα­γω­νί­στη­σαν σε δικές τους περι­πέ­τειες και βιβλία το 1959. Εκτο­τε έχουν κεντρί­σει το ενδια­φέ­ρον ανα­γνω­στών και τηλε­θε­α­τών παγκο­σμί­ως, καθώς προ­σπα­θούν να ξεφύ­γουν από τον μάγο Δρα­κου­μέλ και να προ­στα­τεύ­σουν το χωριό τους, τόσο μέσα από τις σελί­δες των κόμικς όσο και στη μικρή οθό­νη. Απο­κο­ρύ­φω­μα της πορεί­ας τους ήταν η ται­νία στην οποία πρω­τα­γω­νι­στού­σαν. Το φιλμ βγή­κε στις αίθου­σες το 2011 και είχε έσο­δα πάνω από μισό δισε­κα­τομ­μύ­ριο δολάρια.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο