Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

60 χρόνια από τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη – Εκδήλωση της ΕΔΥΕΘ

Η Επι­τρο­πή για τη Διε­θνή Ύφε­ση και Ειρή­νη Θεσ­σα­λο­νί­κης — ΕΔΥΕΘ, στο πλαί­σιο των φετι­νών εκδη­λώ­σε­ων της Ελλη­νι­κής Επι­τρο­πής για τη Διε­θνή Ύφε­ση και Ειρή­νη για τα 60 χρό­νια από τη δολο­φο­νία του Αντι­προ­έ­δρου της ΕΕΔΥΕ Γρη­γό­ρη Λαμπρά­κη, πραγ­μα­το­ποιεί συγκέ­ντρω­ση τιμής, μνή­μης και συνέ­χι­σης του αγώνα.

Στις 22 του Μάη, στις 19:00πμ στο μνη­μείο του Γρη­γό­ρη Λαμπράκη,
στη δια­σταύ­ρω­ση των οδών Ερμού και Βενι­ζέ­λου, στη Θεσσαλονίκη

Καλού­με τα σωμα­τεία των εργα­ζό­με­νων και των συντα­ξιού­χων, τους φοι­τη­τι­κούς συλ­λό­γους, τις οργα­νώ­σεις των γυναι­κών και της νεο­λαί­ας, τους φορείς του λαού της πόλης να πάρουν μαζι­κά μέρος στην εκδή­λω­ση, να ενι­σχύ­σουν τη δρά­ση του αντι­πο­λε­μι­κού — αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κού κινή­μα­τος ειρήνης

Ο Γρη­γό­ρης Λαμπρά­κης δολο­φο­νή­θη­κε στη Θεσ­σα­λο­νί­κη στις 22 Μάη του 1963, από τους παρα­κρα­τι­κούς μηχα­νι­σμούς του επί­ση­μου μετεμ­φυ­λια­κού κρά­τους και το Παλά­τι, για­τί αγω­νι­ζό­ταν ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­σμό και τους πολέ­μους που γεν­νά, για την ειρή­νη, τη φιλία και τη συνερ­γα­σία των λαών. Ο Λαμπρά­κης είχε μετα­βεί στην πόλη μας με την ιδιό­τη­τα του Αντι­προ­έ­δρου της ΕΕΔΥΕ, για ομι­λία σε εκδή­λω­ση της Επι­τρο­πής Ειρή­νης στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, συνε­χι­στής της οποί­ας είναι σήμε­ρα η ΕΔΥΕΘ.

Εξή­ντα χρό­νια μετά τη δολο­φο­νία του Γρη­γό­ρη Λαμπρά­κη τα τύμπα­να του πολέ­μου ηχούν πολύ δυνα­τά στην περιο­χή μας. Οξύ­νο­νται οι αντα­γω­νι­σμοί ανά­με­σα στις ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ με τη Ρωσία και την Κίνα, με την εμπλο­κή δεκά­δων άλλων κρα­τών για τον έλεγ­χο των πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κών πηγών, των αγο­ρών, των σφαι­ρών επιρ­ρο­ής. Ο ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος που μαί­νε­ται στο ουκρα­νι­κό έδα­φος ανά­με­σα στις ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ και τη Ρωσία, κλι­μα­κώ­νε­ται επι­κίν­δυ­να, απει­λεί­ται η γενί­κευ­σή του, με ολέ­θριες συνέ­πειες για τους λαούς. Παρα­μέ­νουν και πολ­λα­πλα­σιά­ζο­νται οι δεκά­δες θερ­μές εστί­ες στη Μέση Ανα­το­λή, στον Περ­σι­κό Κόλ­πο, στη Βόρεια Αφρι­κή, στα Βαλκάνια.

Η ΕΕΔΥΕ καλεί το λαό να δυνα­μώ­σει τη πάλη για να κλεί­σουν οι αμε­ρι­κα­νο­να­τοϊ­κές βάσεις. Να στα­μα­τή­σει αμέ­σως η συμ­με­το­χή και η εμπλο­κή της Ελλά­δας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία και αλλού. Κανέ­να ελλη­νι­κό στρα­τιω­τι­κό σώμα να μη στα­λεί στην Ουκρα­νία. Κανέ­νας Έλλη­νας στρα­τιω­τι­κός εκτός συνό­ρων, να γυρί­σουν πίσω. Να στα­μα­τή­σει η απο­στο­λή εφο­δί­ων και μέσων στην Ουκρα­νία. Αγώ­νας για την πραγ­μα­τι­κή ειρή­νη, τη φιλία, την ευη­με­ρία, την αμοι­βαία και επω­φε­λή συνερ­γα­σία των λαών! Αυτή θα είναι η μεγα­λύ­τε­ρη τιμή στη μνή­μη του Γρη­γό­ρη Λαμπρά­κη και των αμέ­τρη­των άλλων αγω­νι­στών του λαού μας!

Συνε­χί­ζου­με — δυνα­μώ­νου­με τον αγώ­να ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­σμό, για κοι­νω­νι­κή δικαιο­σύ­νη και ειρή­νη, για την απε­μπλο­κή της Ελλά­δας από τους σχε­δια­σμούς ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ!

Θεσ­σα­λο­νί­κη, 16 Μάη 2023

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο