Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

7 βιβλία που θα σε γεμίσουν αισιοδοξία και δύναμη

Τα πράγ­μα­τα στην ζωή ενός ανθρώ­που μπο­ρούν να αλλά­ξουν προς το καλύ­τε­ρο όταν ξεκι­νή­σει να επε­ξερ­γά­ζε­ται με δια­φο­ρε­τι­κό τρό­πο τις δύσκο­λες κατα­στά­σεις. Πως όμως μπο­ρού­με να αλλά­ξου­με τον τρό­πο σκέ­ψη μας; Μια μεγά­λη βοή­θεια σε αυτή την αλλα­γή θα ήταν ένα βιβλίο. Και όχι ένα οποι­δή­πο­τε βιβλίο που λέει για το στοι­χη­μα νικη­τησ champions league. Τα χαρού­με­να βιβλία είναι μια πηγή αισιο­δο­ξί­ας που μετα­φέ­ρουν στον ανα­γνώ­στη θετι­κά συναι­σθή­μα­τα και μια δια­φο­ρε­τι­κή οπτι­κή για την ζωή μέσα από τα μάτια κάποιου χαρακτήρα.

Τα βιβλία εξάλ­λου είναι ένας τρό­πος να ζήσει ένας άνθρω­πος 1000 δια­φο­ρε­τι­κές ζωές ή να βρει δύνα­μη και αισιο­δο­ξία σε μια ζωή.

Αν λοι­πόν ένας άνθρω­πος στην ζωή του βιώ­νει ανα­τα­ρα­χές και δυσκο­λί­ες ένα πράγ­μα που θα μπο­ρού­σε σίγου­ρα να τον παρη­γο­ρή­σει είναι ένα καλό βιβλίο. Ένα πράγ­μα στο οποίο μπο­ρού­με να βασι­στού­με είναι η δύνα­μη της ανά­γνω­σης που ηρε­μεί και απο­κα­θι­στά την αισιο­δο­ξία του ανθρώπου.

Στην συνέ­χεια θα σου προ­τεί­νου­με μια λίστα με 7 βιβλία που έχουν σαν στό­χο να σου αλλά­ξουν την αρνη­τι­κή σκέ­ψη και να σε γεμί­σουν αισιο­δο­ξία και δύναμη.

Big Magic

Πολ­λοί άνθρω­ποι δια­φο­ρε­τι­κών ηλι­κιών από διά­φο­ρα μέρη του κόσμου έχουν αντλή­σει δύνα­μη και αισιο­δο­ξία από τα μεγά­λα αρι­στουρ­γή­μα­τα της Elizabeth Gilbert. Ένα από τα δια­ση­μό­τε­ρα βιβλία της συλ­λο­γής της είναι το Big magic. Το big magic πραγ­μα­τεύ­ε­ται τον φόβο της απο­τυ­χί­ας, την επι­θυ­μία του ανθρώ­που να δημιουρ­γή­σει κάτι από το μηδέν αλλά και πως μπο­ρείς να βρεις την αισιο­δο­ξία στην ζωή σου.

Είναι ένα βιβλίο που αναμ­φί­βο­λα μπο­ρεί να συμ­βά­λει σε μεγά­λο βαθ­μό στην αλλα­γή του τρό­που σκέ­ψης του ανα­γνώ­στη και να τον βοη­θή­σει να βρει την δύνα­μη και την αισιο­δο­ξία του.

Στό­χος της Elizabeth Gilbert είναι να μοι­ρα­στεί με όσους περισ­σό­τε­ρους ανθρώ­πους γίνε­ται την σοφία αλλά και την δική της οπτι­κή σε σχέ­ση με την δημιουρ­γι­κό­τη­τα και το τι μπο­ρεί να κατα­φέ­ρει ο άνθρωπος.

Το βιβλίο απευ­θύ­νε­ται σε όλους του δημιουρ­γι­κούς ανθρώ­πους αλλά ακό­μα περισ­σό­τε­ρο στους ανθρώ­πους της τέχνης όπως για παρά­δειγ­μα σε ζωγρά­φους, ποι­η­τές, σκη­νο­θέ­τες και μουσικούς.
Οι ανα­γνώ­στες θα πρέ­πει να γνω­ρί­ζουν ότι το βιβλίο χωρί­ζε­ται σε 6 κεφά­λαια και αριθ­μοί 270 σελίδες.

Αισιοδοξία ευχαριστώ θα πάρω!

Άλλο ένα αρι­στούρ­γη­μα του Γιώρ­γου Δημό­που­λου που μπο­ρεί να επα­να­φέ­ρει την αισιο­δο­ξία στην ζωή πολ­λών ανθρώ­πων. Το βιβλίο “Αισιο­δο­ξία ευχα­ρι­στώ θα πάρω” είναι ένα βιβλίο που έχει τρα­βή­ξει το ενδια­φέ­ρον μικρών και μεγά­λων και μιλά για το πως η αισιο­δο­ξία καθο­ρί­ζει αυτό που είσαι αλλά και αυτό που θέλεις να γίνεις.

Βοη­θά τον ανα­γνώ­στη να σκέ­φτε­ται με ένα πιο θετι­κό και ευχά­ρι­στο τρό­πο και έτσι να μπο­ρεί να ξεπερ­νά­ει πιο εύκο­λα τις δυσκο­λί­ες της ζωής.

Όπως λέει και ο συγ­γρα­φέ­ας η αισιο­δο­ξία δεν είναι απλά ένα σύνο­λο στο­χα­σμών που συν­δέ­ο­νται γύρω από την φρά­ση “περ­νάω καλά” αλλά είναι κάτι ακό­μα πιο βαθύ. Είναι μια έννοια που συν­δέ­ε­ται απο­κλει­στι­κά με την ευτυ­χία και την χαρά της ψυχής του ανθρώπου.

“Αισιο­δο­ξία σημαί­νει να συνε­χί­ζεις εκεί που στα­μά­τη­σες χθες και να προ­χω­ράς με κέφι στην ζωή σου”

Η παρα­πά­νω είναι μια πρό­τα­ση που συνο­ψί­ζει το νόη­μα που θέλει να περά­σει ο συγ­γρα­φέ­ας στους αναγνώστες.

Το βιβλίο απευ­θύ­νε­ται σε όλους αλλά κυρί­ως σε άτο­μα που βιώ­νουν την κατά­θλι­ψη και τις αρνη­τι­κές σκέψεις.

Το βιβλίο ανή­κει στην κατη­γο­ρία της αυτο­βελ­τί­ω­σης και απο­τε­λεί­ται από 328 σελίδες.

Rising Strong

Το βιβλίο Rising Strong του Brene Brown είναι ακό­μα ένα βιβλίο που βοη­θά τους ανα­γνώ­στες να γνω­ρί­σουν καλύ­τε­ρα τον εαυ­τό τους αλλά και τι δυνα­τό­τη­τες τους, για παρά­δειγ­μα τι μπο­ρούν να κατα­φέ­ρουν, τι μπο­ρούν να δημιουργήσουν.

Το βιβλίο ανα­φέ­ρε­ται επί­σης στην φύση της ευα­λω­τό­τη­τας και της γεν­ναιό­τη­τας. Ο συγ­γρα­φέ­ας επί­σης ανα­φέ­ρει ότι το Rising Stone είναι ένα βιβλίο που μετα­φέ­ρει απο­γο­ή­τευ­ση και θλί­ψη. Σκο­πός του ανα­γνώ­στη θα πρέ­πει να είναι μέσα από την απο­γο­ή­τευ­ση και την θλί­ψη να βγει πιο δυνατός.

Ο επι­στή­μο­νας Brene Brown πιστεύ­ει ότι είμα­στε αρκε­τά δυνα­τοί για να μπού­με σε αυτή την δια­δι­κα­σία της μετα­τρο­πής του πόνου σε δύναμη.

Το συγκε­κρι­μέ­νο βιβλίο είναι ψυχο­λο­γι­κού χαρα­κτή­ρα και απο­τε­λεί­ται από 288 σελίδες.

Drive

Ένα βιβλίο του συγ­γρα­φέα Daniel H. ping υπό­σχε­ται σε αυτόν που το δια­βά­ζει να αλλά­ξει τον τρό­πο που σκέ­φτε­ται αλλά και τον τρό­πο που ζει. Το συγκε­κρι­μέ­νο βιβλίο προ­σπα­θεί να βοη­θή­σει τον ανα­γνώ­στη να κατα­λά­βει τι είναι αυτό που λεί­πει από την ζωή του και για­τί δεν μπο­ρεί να προ­χω­ρή­σει σε αυτή.

Είναι ένα βιβλίο καθα­ρά βελ­τιω­τι­κού χαρα­κτή­ρα που προ­σφέ­ρει πολ­λά κίνη­τρα και νέες προ­σεγ­γί­σεις στον αναγνώστη.

Ένας ακό­μα βασι­κός στό­χος του βιβλί­ου είναι το πως θα παρα­κι­νεί και πως θα επη­ρε­ά­ζει ουσια­στι­κά τους ανθρώ­πους με έναν δια­φο­ρε­τι­κό τρόπο.

Τέλος να πού­με ότι το βιβλίο απο­τε­λεί­ται από 256 σελίδες.

Όταν όλα καταρρέουν

Ένα δρα­μα­τι­κό ψυχο­λο­γι­κό βιβλίο της Pema Chodron που έχει σαν βασι­κό σκο­πό να δώσει κάποιες συμ­βου­λές για τις δύσκο­λες στιγ­μές που μπο­ρεί να βιώ­νει κάποιος όταν η ζωή του φαί­νε­ται να καταρρέει.

Τι πρέ­πει να κάνου­με όταν οι κατα­στά­σεις στην ζωή μας ανα­γκά­ζουν να βυθι­στού­με στην θλί­ψη και την απο­γο­ή­τευ­ση; Αυτό είναι το σημα­ντι­κό­τε­ρο ερώ­τη­μα που πραγ­μα­τεύ­ε­ται το συγκε­κρι­μέ­νο βιβλίο.

Το βιβλίο δίνει επί­σης χρή­σι­μες πλη­ρο­φο­ρί­ες για το πως μπο­ρού­με να βγού­με ανε­πη­ρέ­α­στοι από τα προ­βλή­μα­τα της ζωής. Στην συνέ­χεια ανα­φέ­ρε­ται στο πως μπο­ρού­με να ευτυ­χί­σου­με στην ζωή μας και να προ­ση­λω­θού­με στην προ­σω­πι­κή μας ανά­πτυ­ξη και ευημερία.

Authentic Happiness

Ένα ακό­μα βιβλίο που επι­κε­ντρώ­νε­ται στην ψυχο­λο­γι­κή ευη­με­ρία και αισιο­δο­ξία του ανθρώ­που. Συγ­γρα­φέ­ας του βιβλί­ου είναι ο Martin EP Seligman ο οποί­ος είναι ένας εξαι­ρε­τι­κός ψυχο­λό­γος και ιδρυ­τής της θετι­κής ψυχολογίας.

Σε αυτό το βιβλίο ο Martin EP Seligman συγκε­ντρώ­νει όλοι την έρευ­να αλλά και την θεω­ρία για να δώσει συμ­βου­λές μέσα από το βιβλίο για το πως θα ζήσει ο άνθρω­πος μια ζωή ευχά­ρι­στη με θετι­κά συναι­σθή­μα­τα και αισιοδοξία.

Είναι ένα βιβλίο ευκο­λο­διά­βα­στο απο­τε­λού­με­νο από 336 σελί­δες, που υπό­σχε­ται ότι θα τρα­βή­ξει το ενδια­φέ­ρον του ανα­γνώ­στη από την πρώ­τη στιγμή.

Man’s Search for Meaning

Για το τέλος αφή­σα­με το βιβλίο Man’s Search for Meaning του συγ­γρα­φέα Viktor Frankl που ανα­φέ­ρε­ται σε μια δρα­μα­τι­κή ιστο­ρία στα χρό­νια του Β παγκο­σμί­ου πολέ­μου. Στο βιβλίο περι­γρά­φο­νται πολ­λές εμπει­ρί­ες ανθρώ­πων και στην συνέ­χεια η βαθύ­τε­ρη επι­θυ­μία του ανθρώ­που να μάθει το νόη­μα της ζωής.

Ένα πολύ διδα­κτι­κό βιβλίο όπου η ικα­νό­τη­τα του συγ­γρα­φέα να ξεπε­ρά­σει μια πολύ δυσά­ρε­στη εμπει­ρία στα χρό­νια του πολέ­μου είναι όπως φαί­νε­ται μια ισχυ­ρή προ­διά­θε­ση προς την ελπί­δα και την αισιοδοξία.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο