Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

7 μ.μ. στα Προπύλαια: Μεγάλο φοιτητικό συλλαλητήριο σήμερα στην Αθήνα

Έξω η αστυνομία από τις σχολές! Βροντοφωνάζουν για τρίτη μέρα χτες οι φοιτητές έξω από τις πύλες των Ιδρυμάτων, απέναντι στη νέα προκλητική εμφάνιση της αστυνομίας

Με μεγά­λο φοι­τη­τι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο σήμε­ρα στις 7 μ.μ. στα Προ­πύ­λαια συνε­χί­ζουν οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι της Αθή­νας τις αλλε­πάλ­λη­λες δρά­σεις τους ενά­ντια στην εγκα­τά­στα­ση πανε­πι­στη­μια­κής αστυ­νο­μί­ας στις σχολές.

Με απο­φά­σεις τους συμ­με­τέ­χουν στο σημε­ρι­νό συλ­λα­λη­τή­ριο οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι Φυσι­κού, Βιο­λο­γι­κού, Μαθη­μα­τι­κού, Κοι­νω­νιο­λο­γί­ας, Τουρ­κι­κών και Σύγ­χρο­νων Ασια­τι­κών Σπου­δών, Ιατρι­κής ΕΚΠΑ, Παντεί­ου, Αρχι­τε­κτο­νι­κής, Τοπο­γρά­φων ΕΜΠ, Μηχα­νο­λό­γων Μηχα­νι­κών ΠΑΔΑ, ΑΣΠΑΙΤΕ. Επί­σης, οι Σύλ­λο­γοι Διοι­κη­τι­κού Προ­σω­πι­κού ΕΜΠ και ΕΚΠΑ, ο Σύλ­λο­γος Ειδι­κού Τεχνι­κού Εργα­στη­ρια­κού Προ­σω­πι­κού ΕΜΠ και η Ομο­σπον­δία Διοι­κη­τι­κού Προ­σω­πι­κού Τρι­το­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης.

Χτες, για τρί­τη μέρα, αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις έκα­ναν νέα προ­κλη­τι­κή εμφά­νι­ση έξω από την Πολυ­τε­χνειού­πο­λη και την Πανε­πι­στη­μιού­πο­λη στου Ζωγρά­φου. Η κυβέρ­νη­ση έστει­λε και πάλι δυνά­μεις της πανε­πι­στη­μια­κής αστυ­νο­μί­ας, οι οποί­ες συνο­δεύ­ο­νταν και από δυνά­μεις των ΜΑΤ, στο πλαί­σιο της πολι­τι­κής κατα­στο­λής που θέλει να επι­βά­λει πάση θυσία και ενώ οι φοι­τη­τές με τις δυνα­μι­κές και μαζι­κές παρεμ­βά­σεις τους τις προη­γού­με­νες μέρες απέ­τρε­ψαν την είσο­δο της αστυ­νο­μί­ας στις σχο­λές τους. Στην είσο­δο της Πανε­πι­στη­μιού­πο­λης οι φοι­τη­τές σήκω­σαν πανό με σύν­θη­μα «Εξω η πανε­πι­στη­μια­κή αστυ­νο­μία από τις Σχο­λές. Οι φοι­τη­τές παλεύ­ου­με για μόρ­φω­ση και δωρε­άν σπου­δές», εκφρά­ζο­ντας την αντί­θε­σή τους στην πανε­πι­στη­μια­κή αστυ­νο­μία, που έρχε­ται να προ­στα­τεύ­σει το πανε­πι­στή­μιο — επι­χεί­ρη­ση, μακριά από τις πραγ­μα­τι­κές ανά­γκες των φοι­τη­τών και της κοινωνίας.

«Τη στιγ­μή που οι οικο­γέ­νειές μας στε­νά­ζουν από τα βάρη της ακρί­βειας, των τιμών του ρεύ­μα­τος, που χιλιά­δες φοι­τη­τές αγω­νιούν για το αν θα βρουν δωμά­τιο στην Εστία, αν θα τα βγά­λουν πέρα με το νοί­κι, αν το Τμή­μα τους θα έχει τους απα­ραί­τη­τους καθη­γη­τές τη νέα χρο­νιά, η κυβέρ­νη­ση επι­λέ­γει να απα­ντή­σει στις δίκαιες διεκ­δι­κή­σεις μας με την παρου­σία της αστυ­νο­μί­ας και μάλι­στα εν μέσω εξε­τα­στι­κής. Οι προ­φά­σεις της κυβέρ­νη­σης περί δήθεν “πάτα­ξης της εγκλη­μα­τι­κό­τη­τας” δεν πεί­θουν ούτε μικρά παι­διά, αφού οι δυνά­μεις κατα­στο­λής επι­τί­θε­νται σε απλούς φοι­τη­τές. Με την κρα­τι­κή κατα­στο­λή επι­χει­ρεί να “προ­στα­τεύ­σει” την επι­χει­ρη­μα­τι­κή δρά­ση, την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της φοι­τη­τι­κής μέρι­μνας, την προ­ώ­θη­ση του νέου νόμου — πλαι­σί­ου, από τους αγώ­νες των φοι­τη­τών», σημειώ­νουν οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλλογοι.

Με αμείωτη ένταση, αποφασιστικά συνεχίζουν τον αγώνα

Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι του ΕΚΠΑ και του ΕΜΠ, μαζί με πανε­πι­στη­μια­κούς, εργα­ζό­με­νους στα ΑΕΙ και με τη συμπα­ρά­στα­ση πλή­θους σωμα­τεί­ων και κόσμου, βρί­σκο­νται ουσια­στι­κά κάθε από­γευ­μα στις πύλες των campus, όπου η κυβέρ­νη­ση επι­μέ­νει από τη Δευ­τέ­ρα να στέλ­νει τις λεγό­με­νες Ομά­δες Προ­στα­σί­ας Πανε­πι­στη­μια­κών Ιδρυ­μά­των (ΟΠΠΙ) μαζί με άλλες ισχυ­ρές αστυ­νο­μι­κές δυνάμεις.

Με τη μαζι­κή τους παρου­σία και την απο­φα­σι­στι­κό­τη­τά τους φοι­τη­τές, διδά­σκο­ντες και εργα­ζό­με­νοι έχουν απο­τρέ­ψει την είσο­δο της αστυ­νο­μί­ας στις σχο­λές. Εχουν ανα­δεί­ξει ότι με την έντα­ση της κατα­στο­λής η κυβέρ­νη­ση επι­χει­ρεί να «προ­στα­τεύ­σει» την επι­χει­ρη­μα­τι­κή δρά­ση των Ιδρυ­μά­των και την προ­ώ­θη­ση του νέου νόμου — πλαι­σί­ου, από τους αγώ­νες των φοι­τη­τών, ενώ την ίδια στιγ­μή δεν λύνει κανέ­να από τα μεγά­λα προ­βλή­μα­τα και τις ελλεί­ψεις των πανεπιστημίων.

Δηλώ­νουν απο­φα­σι­σμέ­νοι να συνε­χί­σουν τις κινη­το­ποι­ή­σεις για να μην εφαρ­μο­στεί ο νόμος Κερα­μέ­ως — Χρυ­σο­χο­ΐ­δη και οργα­νώ­νουν πολύ­μορ­φες δρά­σεις. Στο πλαί­σιο αυτό, εκα­το­ντά­δες υπο­γρα­φές πανε­πι­στη­μια­κών και διδα­σκό­ντων συγκέ­ντρω­σε μέσα σε λίγες ώρες το κεί­με­νο κατα­δί­κης της κατα­στο­λής το οποίο δια­κι­νεί­ται δια­δι­κτυα­κά και που μετα­ξύ άλλων σημειώ­νει: «Τα πανε­πι­στή­μια χρειά­ζο­νται προ­σω­πι­κό, διδά­σκο­ντες, υπο­δο­μές, ενί­σχυ­ση της φοι­τη­τι­κής μέρι­μνας. Εκεί να διο­χε­τευ­θούν τα δεκά­δες εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ που δίνει η κυβέρ­νη­ση για τη σύστα­ση αστυ­νο­μί­ας στα πανε­πι­στή­μια». Οι πανε­πι­στη­μια­κοί που συνυ­πο­γρά­φουν δηλώ­νουν ότι «δεν δεχό­μα­στε να εργα­ζό­μα­στε σε καθε­στώς αστυ­νό­μευ­σης και τρο­μο­κρα­τί­ας» και ενώ­νουν τις φωνές τους με τους φοι­τη­τές στο δίκαιο αίτη­μα: Εξω η αστυ­νο­μία από τις σχολές!

Από την πλευ­ρά τους οι φοι­τη­τές, που βρέ­θη­καν και χτες το από­γευ­μα — όπως και τις προη­γού­με­νες μέρες — στις πύλες των Ιδρυ­μά­των, συνε­χί­ζουν αύριο Παρα­σκευή, με σύσκε­ψη συντο­νι­σμού των φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων για να συζη­τή­σουν τη συνέ­χεια της δρά­σης τους. Η σύσκε­ψη θα γίνει στις 7 μ.μ., στην πύλη της Πανε­πι­στη­μιού­πο­λης της Ούλωφ Πάλμε.

Εκφρά­ζο­ντας την πλή­ρη αντί­θε­σή τους στην πανε­πι­στη­μια­κή αστυ­νο­μία, Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι της Πάτρας προ­χω­ρούν σήμε­ρα Πέμ­πτη στις 12 μ. σε παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στην Πρυ­τα­νεία του Πανε­πι­στη­μί­ου Πατρών, και την Τρί­τη 13 Σεπτέμ­βρη σε κινη­το­ποί­η­ση στην Περι­φέ­ρεια Δυτι­κής Ελλάδας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Προτεραιότητες μακριά και απέναντι από τις πραγματικές ανάγκες
«ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ»: Για τη συγκρότηση του προεδρείου της ΟΛΜΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο