Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

7 Νοεμβρίου 1917: Η Μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση

«Εμείς αρχί­σα­με αυτό το έργο. Πότε ακρι­βώς, σε πόσο χρο­νι­κό διά­στη­μα, οι προ­λε­τά­ριοι ποια­νού έθνους θα απο­τε­λειώ­σουν το έργο αυτό δεν είναι το ουσια­στι­κό ζήτη­μα. Το ουσια­στι­κό είναι ότι ο πάγος έσπα­σε, ότι ο δρό­μος άνοι­ξε, ότι ο δρό­μος χαρά­χτη­κε…» (Λένιν).
Στις 7 Νοέμ­βρη (25 Οκτώ­βρη με το παλιό ημε­ρο­λό­γιο) 1917 η εξέ­γερ­ση που ξέσπα­σε στην Πετρού­πο­λη την περα­σμέ­νη μέρα, ανα­πτύσ­σε­ται αναί­μα­κτα και με ασυ­νή­θι­στη ταχύ­τη­τα. Το πρωί της 7ης Νοέμ­βρη όλη η πρω­τεύ­ου­σα βρί­σκε­ται στην ουσία κάτω από τον έλεγ­χο της Στρα­τιω­τι­κής Επα­να­στα­τι­κής Επι­τρο­πής. Μόνο τα χει­με­ρι­νά ανά­κτο­ρα, το γενι­κό επι­τε­λείο, το ανά­κτο­ρο Μαρί­ιν­σκι και ελά­χι­στα άλλα σημεία στο κέντρο της πόλης μένουν ακό­μη στα χέρια της κυβέρ­νη­σης. Ο αρχη­γός της προ­σω­ρι­νής κυβέρ­νη­σης Κερέν­σκι κατα­φεύ­γει στο σταθ­μό διοί­κη­σης του βορεί­ου μετώ­που. Η αμε­ρι­κα­νι­κή πρε­σβεία τού παρα­χώ­ρη­σε αυτο­κί­νη­το με τη σημαία των Ηνω­μέ­νων Πολιτειών.

Στις 10 το πρωί η Στρα­τιω­τι­κή Επα­να­στα­τι­κή Επι­τρο­πή δημο­σιεύ­ει ένα διάγ­γελ­μα «Προς τους πολί­τες της Ρωσί­ας!», που το έχει γρά­ψει ο Λένιν και που ανα­κοι­νώ­νει τη νικη­φό­ρα πορεία της Σοσια­λι­στι­κής Επα­νά­στα­σης και το γκρέ­μι­σμα της προ­σω­ρι­νής κυβέρνησης.

Το χαρ­μό­συ­νο αυτό μήνυ­μα δια­δί­δε­ται σε όλη την απέ­ρα­ντη χώρα. Το ίδιο πρωί ο Λένιν μιλά­ει στην Ολο­μέ­λεια του Σοβιέτ της Πετρού­πο­λης και δηλώ­νει πως η επα­νά­στα­ση των εργα­τών και των αγρο­τών, που για την ανα­γκαιό­τη­τά της οι μπολ­σε­βί­κοι μιλού­σαν συνε­χώς, πραγματοποιήθηκε.

Εμε­νε να κυριευ­τούν τα Χει­με­ρι­νά Ανά­κτο­ρα, όπου βρί­σκο­νταν τα μέλη της προ­σω­ρι­νής κυβέρ­νη­σης. Το βρά­δυ της 7ης Νοέμ­βρη η κύκλω­ση των ανα­κτό­ρων ολο­κλη­ρώ­νε­ται. Τα καλύ­τε­ρα επα­να­στα­τι­κά σώμα­τα έχουν πάρει θέση για την εφόρ­μη­ση. Για να απο­φευ­χθεί η αιμα­το­χυ­σία, η Στρα­τιω­τι­κή Επα­να­στα­τι­κή Επι­τρο­πή στέλ­νει τελε­σί­γρα­φο στην προ­σω­ρι­νή κυβέρ­νη­ση, για να συν­θη­κο­λο­γή­σει μέσα σε 20 λεπτά. Το τελε­σί­γρα­φο εκπνέ­ει και στις 9 και 40‘ το βρά­δυ μια κανο­νιά από το θωρη­κτό «Αβρό­ρα» έδω­σε το σύν­θη­μα της εφό­δου κατά των Χει­με­ρι­νών Ανα­κτό­ρων. Μέσα σε λίγη ώρα οι κοκ­κι­νο­φου­ροί κάμ­πτουν την αντί­στα­ση των ευέλ­πι­δων που φρου­ρούν τα ανάκτορα.

Ο Ν.Ι. Ποντ­βόι­σκι, πρό­ε­δρος της Στρα­τιω­τι­κής Επα­να­στα­τι­κής Επι­τρο­πής διη­γεί­ται: «Σε μια στιγ­μή τα οδο­φράγ­μα­τα, οι υπε­ρα­σπι­στές τους κι αυτοί που ρίχνο­νται επά­νω τους γίνο­νται μια σκο­τει­νή, αξε­χώ­ρι­στη μάζα που βρά­ζει σαν ηφαί­στειο. Ακό­μα μια στιγ­μή και να οι κραυ­γές ακού­γο­νται πιο πέρα από τα οδο­φράγ­μα­τα. Το ανθρώ­πι­νο ποτά­μι κατα­κλύ­ζει το κατώ­φλι, τις εισό­δους και τις σκά­λες των ανακτόρων».

Με την κατά­λη­ψη των Χει­με­ρι­νών Ανα­κτό­ρων και τη σύλ­λη­ψη των μελών της προ­σω­ρι­νής κυβέρ­νη­σης ολο­κλη­ρώ­νε­ται νικη­φό­ρα η ένο­πλη εξέ­γερ­ση στην Πετρού­πο­λη. Η 7η Νοέμ­βρη πέρα­σε στην Ιστο­ρία σαν μέρα της νίκης της Μεγά­λης Οχτω­βρια­νής Σοσια­λι­στι­κής Επα­νά­στα­ση, η αρχή μιας νέας εποχής.

100 χρό­νια από την Οκτω­βρια­νή Επα­νά­στα­ση: Ο Σοσια­λι­σμός είναι η απά­ντη­ση, όποια κι’ αν είναι η ερώτηση

«Η πατρί­δα του Μεγά­λου Οχτώ­βρη και η ελλη­νι­κή ποίηση»

100 χρό­νια Οκτω­βρια­νή Επα­νά­στα­ση – Γκε­οργκ Μάου­ρερ «Κόκ­κι­νος Οχτώβρης»

100 χρό­νια Οκτω­βρια­νή Επα­νά­στα­ση – Κού­μπα: «…Ανή­κει στο Λαό»

Του Οκτώ­βρη οι φωτιές – 100 χρό­νια από την Οκτω­βρια­νή Σοσια­λι­στι­κή Επανάσταση

Για την ιστο­ρι­κή σημα­σία της Οκτω­βρια­νής Επανάστασης

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο