Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

7 Φεβρουαρίου – Γιορτάζει ο Παρθένιος και τα σχετικά ονόματα — Οσα θέλεις να ξέρεις για το όνομα

Του Οσί­ου Παρ­θε­νί­ου και σήμε­ρα 7 Φεβρουα­ρί­ου γιορ­τά­ζουν τα ονό­μα­τα: Παρ­θέ­νιος, Παρ­θέ­νης, Παρ­θε­νία, Παρ­θε­νό­πη. Το Παρ­θέ­να που έχει την ίδια ρίζα γιορ­τά­ζει στις 8 Ιανουα­ρί­ου, της αγί­ας Παρθένας.

Εχου­με και το τοπω­νύ­μιο Παρ­θέ­νιος (<παρ­θέ­νος), ποτά­μι στην Παφλα­γο­νία (γνω­στό από τα Ομη­ρι­κά επη), που χρη­σι­μο­ποιεί­ται ως όνο­μα από τον Όμη­ρο ως σήμε­ρα με τη σημα­σία που έλα­βε η λέξη μετά Χρι­στόν και έχει 3 εμφα­νί­σεις στο δείγ­μα. Το Παρ­θέ­νης δεν το συνα­ντή­σα­με στo δείγ­μα μας.

Από την επί­κλη­ση αυτή της Θεο­τό­κου και τη σημα­σία που έλα­βε η λέξη στους πρώ­τους χρι­στια­νι­κούς αιώ­νες (η αγνό­τη­τα) προ­έ­κυ­ψαν τα ονό­μα­τα Παρ­θέ­να, Παρ­θε­νία. Βέβαια υπάρ­χει και το μυθο­λο­γι­κό Παρ­θε­νό­πη μία από τις Σει­ρή­νες. Στην Αρκα­δία η τοπι­κή ονο­μα­σία της Ηρας ήταν Παρ­θε­νία από το Παρ­θέ­νιο όρος (= η κατα­γό­με­νη από το Παρ­θέ­νιο). Την Παρ­θέ­νο Πανα­γιά δε λάτρευαν και οι πρό­γο­νοί μας στους ναούς της Παρ­θέ­νου Αθη­νάς (έτσι την ονό­μα­ζαν οι Αθη­ναί­οι που τη λάτρευαν με αυτό το όνο­μα στον Παρ­θε­νώ­να) και υπήρ­χε το θηλυ­κό Παρ­θε­νός από τη μυθο­λο­γία ακό­μη. Αργό­τε­ρα το όνο­μα συν­δέ­θη­κε με το χριστιανισμό.

Άλλω­στε οι θεοί μόνο κατοι­κία, μορ­φή και ονό­μα­τα άλλα­ξαν. Από τον Όλυ­μπο μετα­κό­μι­σαν ακό­μη πιο ψηλά, για να μην τους φτά­νου­με. Στον ουρανό.

Το όνο­μα Παρ­θέ­να με 132 εμφα­νί­σεις και πανελ­λα­δι­κό ποσο­στό 0,24% συνα­ντά­ται σε περιο­χές που ζουν πόντιοι. Υψη­λά ποσο­στά έχει σε Εβρο, Δρά­μα, Πιε­ρία, Θεσ­σα­λο­νί­κη μα εκτο­ξεύ­ε­ται σε Κοζά­νη (1,69%), Κιλ­κίς (1,48%), Σέρ­ρες (1,31%).

 

(Το δείγ­μα μας 99.246 ανδρών και 52.927 γυναι­κών είναι αντι­προ­σω­πευ­τι­κό κατά νομό και το αντλή­σα­με από τους τηλε­φω­νι­κούς κατα­λό­γου του ΟΤΕ. )

 

Επι­μέ­λεια — Έρευ­να Ηρα­κλής Κακαβάνης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο