Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«7.000 ταραξίες έριχναν πέτρες» και αμυνόμενος ο ισραηλινός στρατός δολοφόνησε δύο παιδιά και έναν ενήλικα

Ένας Παλαι­στί­νιος έφη­βος υπέ­κυ­ψε σήμε­ρα στα τραύ­μα­τα που είχε υπο­στεί από τα πυρά Ισραη­λι­νών στρα­τιω­τών στη διάρ­κεια δια­δή­λω­σης κοντά στον φρά­κτη που χωρί­ζει τη Λωρί­δα της Γάζας από το Ισρα­ήλ, ανα­κοί­νω­σε το υπουρ­γείο Υγεί­ας του παλαι­στι­νια­κού θύλακα.

Ο 17χρονος είχε δεχθεί σφαί­ρα στο στή­θος χθες στη διάρ­κεια των συγκρού­σε­ων που ξέσπα­σαν μετά τις δια­δη­λώ­σεις που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν στην πόλη Ράφα, στο νότιο τμή­μα της Λωρί­δας της Γάζας.

Ο θάνα­τός του ανε­βά­ζει σε τρεις τον αριθ­μό των Παλαι­στί­νιων που έχουν δολο­φο­νη­θεί στις συγκρού­σεις αυτές, μετά τον θάνα­το ενός 12χρονου και ενός 43χρονου ο οποί­ος δέχθη­κε μία σφαί­ρα στο κρα­νία από τον ισραη­λι­νό στρατό.

Από την πλευ­ρά του ο στρα­τός δεν έχει σχο­λιά­σει τους θανά­τους αυτούς. Έχει ανα­κοι­νώ­σει απλώς ότι 7.000 Παλαι­στί­νιοι «ταρα­ξί­ες» έρι­ξαν πέτρες και καμέ­να λάστι­χα ενα­ντί­ον των Ισραη­λι­νών στρα­τιω­τών που φυλού­σαν τον φρά­κτη. Οι ισραη­λι­νές δυνά­μεις απά­ντη­σαν «με μέσα αντι­με­τώ­πι­σης ταρα­χών και πυρο­βό­λη­σαν βάσει των κανό­νων εμπλοκής».

Του­λά­χι­στον 157 Παλαι­στί­νιοι έχουν σκο­τω­θεί στη Λωρί­δα της Γάζας από την έναρ­ξη στις 30 Μαρ­τί­ου των δια­δη­λώ­σε­ων κατά του απο­κλει­σμού που έχει επι­βά­λει το Ισρα­ήλ στον παλαι­στι­νια­κό θύλα­κα εδώ και περισ­σό­τε­ρα από δέκα χρό­νια και ζητώ­ντας το δικαί­ω­μα επι­στρο­φή των Παλαι­στι­νί­ων στις περιο­χές από τις οποί­ες εκδιώ­χθη­καν το 1948.

Στο μετα­ξύ χθες το Ισρα­ήλ ανα­κοί­νω­σε την ανέ­γερ­ση νέων κατοι­κιών σε έναν εβραϊ­κό οικι­σμό στην κατε­χό­με­νη Δυτι­κή Όχθη ως απά­ντη­ση στην επί­θε­ση με μαχαί­ρι ενός Παλαι­στί­νιου που κόστι­σε τη ζωή σε έναν στρατιώτη.

«Η καλύ­τε­ρη απά­ντη­ση στην τρο­μο­κρα­τία είναι η ενί­σχυ­ση των οικι­σμών», τόνι­σε στο Twitter ο Ισραη­λι­νός υπουρ­γός Άμυ­νας Αβίγκ­ντορ Λίμπερ­μαν, ανα­κοι­νώ­νο­ντας την κατα­σκευή 400 κατοι­κιών στον οικι­σμό Αδάμ κοντά στη Ραμά­λα, στο βόρειο τμή­μα της Δυτι­κής Όχθης.

Το βρά­δυ της Πέμ­πτης ένας 17χρονος Παλαι­στί­νιος διείσ­δυ­σε σε αυτόν τον ισραη­λι­νό οικι­σμό και επι­τέ­θη­κε σε Ισραη­λι­νούς με μαχαί­ρι. Ένας από αυτούς, ο 31χρονος Γιο­τάμ Οβά­ντια, υπέ­κυ­ψε στα τραύ­μα­τά του κατά τη διάρ­κεια της νύχτας που πέρα­σε. Από την επί­θε­ση του 17χρονου Παλαι­στί­νιου τραυ­μα­τί­στη­καν άλλοι δύο Ισραηλινοί.

Ο ένας από τους τρεις Ισραη­λι­νούς που δέχθη­καν την επί­θε­ση άνοι­ξε πυρ κατά του Παλαι­στί­νιου, που ονο­μα­ζό­ταν Μοχά­μεντ Νταρ Γιού­σεφ, και τον σκότωσε.

Σήμε­ρα το πρωί συγκρού­σεις ξέσπα­σαν ανά­με­σα στους Παλαι­στί­νιους και τις ισραη­λι­νές δυνά­μεις στο χωριό Κόμπαρ, στο δυτι­κό τμή­μα της Ραμά­λας, από όπου προ­ερ­χό­ταν ο Παλαιστίνιος.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο