Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

7–8 Μάρτη: Ο Ριζοσπάστης κυκλοφορεί με το ντοκιμαντέρ για τα 100χρονα του ΚΚΕ

🎈  Εγκαινιάζεται η 4μηνη καμπάνια για την αύξηση της κυκλοφορίας της εφημερίδας

Μεγά­λη 4μηνη καμπά­νια για την αύξη­ση της δια­κί­νη­σης της εφη­με­ρί­δας (για το διά­στη­μα Μάρ­τη — Ιού­νη) ξεκι­νά την επό­με­νη βδο­μά­δα από τις Οργα­νώ­σεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Μια πρω­το­βου­λία που έρχε­ται ως συνέ­χεια της μεγά­λης προ­σπά­θειας που γίνε­ται τα τελευ­ταία χρό­νια για την αύξη­ση της κυκλο­φο­ρί­ας και την καλύ­τε­ρη αξιο­ποί­η­ση του «Ριζο­σπά­στη».

Η καμπά­νια θα περι­λαμ­βά­νει εκδη­λώ­σεις για τον κομ­μα­τι­κό Τύπο και πολ­λές ακό­μα πρω­το­βου­λί­ες, που θα επι­κε­ντρώ­νουν στην καλύ­τε­ρη αξιο­ποί­η­ση της εφη­με­ρί­δας ως βασι­κού εργα­λεί­ου των κομ­μου­νι­στών για την οργά­νω­ση της πάλης και της ιδε­ο­λο­γι­κο­πο­λι­τι­κής αντε­πί­θε­σης, κόντρα στην πολι­τι­κή της αστι­κής τάξης και των κομ­μά­των της.

Καλημέρα με το ΡιζοσπάστηΗ «επί­ση­μη πρώ­τη» της καμπά­νιας θα συν­δυα­στεί με μια μεγά­λη πανε­ξόρ­μη­ση με τον «Ριζο­σπά­στη του Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου» 7 — 8 Μάρ­τη, που θα κυκλο­φο­ρή­σει με το dvd του ντο­κι­μα­ντέρ της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 100 χρό­νια του Κόμ­μα­τος, «Ο Δρό­μος μας».

✔️  Στο ίδιο φύλ­λο θα υπάρ­χει πολυ­σέ­λι­δο αφιέ­ρω­μα στην 8η Μάρτη.

ℹ️  Η οργά­νω­ση της μεγά­λης αυτής εξόρ­μη­σης έχει ήδη ξεκι­νή­σει από τις Οργα­νώ­σεις του Κόμ­μα­τος και της ΚΝΕ.
Όπως δηλώ­νουν στον «Ριζο­σπά­στη» στε­λέ­χη του ΚΚΕ, στό­χος είναι μια μεγά­λη δια­κί­νη­ση, που θα απο­τε­λέ­σει και την καλύ­τε­ρη εκκί­νη­ση για την καμπά­νια μας.

Η μεγά­λη εξόρ­μη­ση γίνε­ται σε μια περί­ο­δο που έτσι κι αλλιώς οι ΚΟ του ΚΚΕ είναι σε έντο­νη πολι­τι­κή δρά­ση, όπως με τις συσκέ­ψεις για τις επι­κίν­δυ­νες εξε­λί­ξεις στην περιο­χή.
Επί­σης είναι αυξη­μέ­νη η δρα­στη­ριό­τη­τα στο εργα­τι­κό κίνη­μα, βγαί­νο­ντας από μεγά­λες μάχες, όπως ενά­ντια στον αντια­σφα­λι­στι­κό νόμο και το «συνέ­δριο» — παρω­δία της ΓΣΕΕ.
«Με την εφη­με­ρί­δα στο χέρι, λοι­πόν, την πλού­σια αρθρο­γρα­φία της, τα ρεπορ­τάζ από τις μάχες αυτές, συζη­τά­με την πεί­ρα με τους εργα­ζό­με­νους και σχε­διά­ζου­με τα επό­με­να βήμα­τα. Οπό­τε και η εξόρ­μη­ση θα διευ­κο­λύ­νει ακό­μα περισ­σό­τε­ρο αυτό το πλα­τύ άνοιγ­μα σε χώρους δου­λειάς και γει­το­νιές».

 

Υπάρ­χει πολύς κόσμος που από πέρυ­σι ρωτά­ει πότε θα κυκλο­φο­ρή­σει σε dvd το ντο­κι­μα­ντέρ της ΚΕ για τα 100χρονα του Κόμματος.
Εργα­ζό­με­νοι που το είδαν στις δεκά­δες οργα­νω­μέ­νες προ­βο­λές  και θέλουν να το ξανα­δούν με την ησυ­χία τους, αλλά και πολ­λοί ακό­μα που δεν πρό­λα­βαν να το παρακολουθήσουν.
Οπό­τε, υπάρ­χει ήδη κλί­μα προ­σμο­νής σε οπα­δούς και φίλους για να πάρουν στα χέρια τους και να δια­κι­νή­σουν την εφη­με­ρί­δα με το dvd.

 


Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από τον Ριζο­σπά­στη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο