Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

75 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΛΟΚΟ ΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ 🚩 Την Ιστορία τη γράφουν οι λαοί με την πάλη τους!

🔻 Σε εκδήλωση στη Μάντρα του Μπλόκου τιμήθηκαν χτες οι εκτελεσμένοι🔻

Ο Ν. Αμπατιέλος
Ο Ν. Αμπατιέλος

Τα 75 χρό­νια από το Μπλό­κο της Κοκ­κι­νιάς τίμη­σαν χτες οι Οργα­νώ­σεις Νίκαιας του ΚΚΕ και της ΚΝΕ και το Παράρ­τη­μα της ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ, σε μια όμορ­φη εκδή­λω­ση που διορ­γά­νω­σαν στον τόπο του μαρ­τυ­ρί­ου, στην αιμα­το­βαμ­μέ­νη Μάντρα. Στη Μάντρα του Μπλό­κου, όπως έμει­νε να λέγε­ται αφού εκεί εκτε­λέ­στη­καν στις 17 Αυγού­στου του 1944 δεκά­δες αγω­νι­στές, μέλη του ΚΚΕ και του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ.Στη χτε­σι­νή εκδή­λω­ση μίλη­σε ο Νίκος Αμπα­τιέ­λος, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και Γραμ­μα­τέ­ας του ΚΣ της ΚΝΕ, ενώ το «παρών» έδω­σαν εργα­ζό­με­νοι και νεο­λαί­οι, ανά­με­σά τους και από­γο­νοι αντι­στα­σια­κών που έδω­σαν τη μάχη ενά­ντια στους Γερ­μα­νούς κατα­κτη­τές και τους ντό­πιους συνερ­γά­τες τους. Στην εκδή­λω­ση παρευ­ρέ­θη­κε επί­σης η Δια­μά­ντω Μανω­λά­κου, μέλος της ΚΕ και βου­λευ­τής του Κόμ­μα­τος. Ακο­λού­θη­σε καλ­λι­τε­χνι­κό πρό­γραμ­μα με αντάρ­τι­κα και εργα­τι­κά τραγούδια.

Με την εκδή­λω­ση αυτή, η οποία απο­τέ­λε­σε την κορύ­φω­ση σει­ράς δρα­στη­ριο­τή­των που ξεκί­νη­σαν τον περα­σμέ­νο Αύγου­στο, τιμή­θη­καν η ανταρ­το­μά­να Κοκ­κι­νιά, ο φόρος αίμα­τος που πλή­ρω­σαν οι φτω­χο­γει­το­νιές της κατά τη διάρ­κεια της Κατο­χής και της Αντί­στα­σης. Οι εκτε­λε­σμέ­νοι του Μπλό­κου ήταν πάνω από 150, περί­που 8.000 οδη­γή­θη­καν στο στρα­τό­πε­δο του Χαϊ­δα­ρί­ου και από εκεί περί­που 1.800 στάλ­θη­καν στα γερ­μα­νι­κά στρα­τό­πε­δα συγκέ­ντρω­σης. Το έγκλη­μα του Αυγού­στου συνε­χί­στη­κε: Στις 24 Σεπτέμ­βρη του 1944, στο 40ήμερο μνη­μό­συ­νο του Μπλό­κου, οι ναζί ξανα­χτύ­πη­σαν, αφή­νο­ντας άλλους 11 νεκρούς.Παρά το μεγά­λο χτύ­πη­μα η ΚΟ Πει­ραιά του ΚΚΕ πήρε άμε­σα μέτρα, δίνο­ντας το στίγ­μα ότι η πάλη θα συνε­χι­στεί αμεί­ω­τη, ότι ο λαός δεν τρο­μο­κρα­τεί­ται. Η προ­κή­ρυ­ξη που κυκλο­φό­ρη­σε μετά το Μπλό­κο ανέ­φε­ρε ανά­με­σα στα άλλα: «Ορκι­ζό­μα­στε να συνε­χί­σου­με με πιό­τε­ρη ορμή το μισο­τε­λειω­μέ­νο σας έργο». Ενώ τα θρυ­λι­κά χωνιά φώνα­ζαν: «Ο αγώ­νας συνε­χί­ζε­ται». Συν­θή­μα­τα και αφί­σες κυκλο­φό­ρη­σαν στις γει­το­νιές, με ρολό­για που έδει­χναν 12 παρά 5, σημά­δι ότι πλη­σιά­ζει η ώρα της αντι­φα­σι­στι­κής νίκης, στέλ­νο­ντας το μήνυ­μα ότι η Κοκ­κι­νιά αν και χτυ­πη­μέ­νη ήταν όρθια. Σε αυτό το μεγα­λείο του λαού, που με μπρο­στά­ρη το ΚΚΕ ανέ­δει­ξε τις αστεί­ρευ­τες δυνά­μεις του, ανα­φέρ­θη­κε μετα­ξύ άλλων ο Ν. Αμπατιέλος.

🔻 Την Ιστορία τη γράφουν οι λαοί και όχι τα «ψηφίσματα» 🔺

Ο ομι­λη­τής στά­θη­κε ιδιαί­τε­ρα στην ανά­γκη τα ιστο­ρι­κά αυτά γεγο­νό­τα να γίνουν γνω­στά στις νεό­τε­ρες ηλι­κί­ες ώστε να απο­τε­λέ­σουν δύνα­μη στην καθη­με­ρι­νή πάλη, σε σύν­θε­τες συν­θή­κες. Ξεχω­ρί­ζο­ντας το πρό­σφα­το χυδαίο αντι­κομ­μου­νι­στι­κό ψήφι­σμα της ΕΕ, τόνισε:

«Πρέ­πει να υψω­θεί τεί­χος στις προ­σπά­θειές τους να ποι­νι­κο­ποι­ή­σουν το μέλ­λον χτυ­πώ­ντας το παρελ­θόν.

  • Τι άλλο δεί­χνει η συνε­χής και όλο και πιο έντο­νη προ­σπά­θεια της Ευρω­παϊ­κής Ενω­σης, και με το πρό­σφα­το αντι­κομ­μου­νι­στι­κό ψήφι­σμα, από την ιδε­ο­λο­γι­κή επί­θε­ση στις συνει­δή­σεις κυρί­ως της νέας γενιάς για το σοσια­λι­σμό που γνώ­ρι­σε η ανθρωπότητα…
  • Τολ­μά­νε ούτε λίγο ούτε πολύ να στή­σουν μια νέα “Νυρεμ­βέρ­γη”, αυτήν τη φορά για τον κομ­μου­νι­σμό, κάνο­ντας λόγο για “επεί­γου­σα ανά­γκη πλή­ρους συνει­δη­το­ποί­η­σης και ηθι­κής αλλά και νομι­κής εκτί­μη­σης των εγκλη­μά­των του στα­λι­νι­σμού και των κομ­μου­νι­στι­κών δικτατοριών”.
  • Η προ­κλη­τι­κή εξί­σω­ση του κομ­μου­νι­σμού με το έκτρω­μα — γέν­νη­μα του καπι­τα­λι­σμού, το φασι­σμό, δεν θα περάσει.
  • Αλή­θεια, τι επι­χει­ρούν να ταυτίσουν;
  • Η καθο­ρι­στι­κή συνει­σφο­ρά της Σοβιε­τι­κής Ενω­σης στη συντρι­βή του φασι­σμού — ναζι­σμού και στην αιώ­νια κατα­δί­κη των εγκλη­μά­των τους είναι ποτι­σμέ­νη με το αίμα εκα­τομ­μυ­ρί­ων νεκρών, εκα­τομ­μυ­ρί­ων τραυ­μα­τιών, ανυ­πο­λό­γι­στων θυσιών του αντι­φα­σι­στι­κού αγώ­να των λαών της Ευρώπης.
  • Η Ιστο­ρία έγρα­ψε ότι συνερ­γά­τες των ναζί ήταν τα μονο­πώ­λια που η ΕΕ στη­ρί­ζει και άνοι­ξαν το δρό­μο στον Χίτλερ. Ηταν αστι­κές κυβερ­νή­σεις όπως του Βισί στη Γαλ­λία, των Κουί­σλινγκ στην Ελλάδα.
  • Θα τους απο­δεί­ξου­με ότι ματαιο­πο­νούν αν νομί­ζουν ότι με ιστο­ρι­κές αθλιό­τη­τες και παχυ­λά κον­δύ­λια θα νομι­μο­ποι­ή­σουν απα­γο­ρεύ­σεις, διώ­ξεις σε βάρος των κομ­μου­νι­στών και, πολύ περισ­σό­τε­ρο, ότι θα απο­τρέ­ψουν το ότι ο σοσια­λι­σμός είναι το μέλ­λον του κόσμου.

 

🔻  Η Ιστορία  δεν ξαναγράφεται με ψηφίσματα 🔻

Και σε αυτήν την Ιστο­ρία δεν χωρά εύκο­λα ο ανθρώ­πι­νος νους την έκτα­ση του εγκλή­μα­τος εδώ στην Κοκ­κι­νιά, όπως δεν χωρά και το μεγα­λείο της ψυχής εκεί­νων που μπρο­στά στα βασα­νι­στή­ρια, μπρο­στά στο φάσμα της εκτέ­λε­σης, στά­θη­καν αλύ­γι­στοι, στά­θη­καν όρθιοι, στά­θη­καν περή­φα­νοι απέ­να­ντι στα ιδα­νι­κά τους, απέ­να­ντι στο λαό. Πώς να στα­θούν αυτά δίπλα δίπλα…».

Εχουμε μάθει να πηγαίνουμε κόντρα στο ρεύμα

Σε άλλο σημείο κάλε­σε τη νεο­λαία, που τη «δασκα­λεύ­ουν να μάθει να ζει με τις “ευκαι­ρί­ες”», να βαδί­σει μαζί με το ΚΚΕ, το μόνο κόμ­μα που προ­βάλ­λει τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες των νέων και παλεύ­ει για να ικα­νο­ποι­η­θούν σήμε­ρα, για να αντι­στοι­χη­θεί το επί­πε­δο ζωής με την τερά­στια ανά­πτυ­ξη της παρα­γω­γής και της επιστήμης.

«Για­τί το νέο και το σύγ­χρο­νο, η ζωή με σύγ­χρο­να δικαιώ­μα­τα και πραγ­μα­τι­κή ελευ­θε­ρία σημαί­νει πριν απ’ όλα να ανα­τρα­πεί το σημε­ρι­νό διε­φθαρ­μέ­νο καπι­τα­λι­στι­κό σύστημα.

Σε αυτόν το δρόμο βαδίζει ανυποχώρητα το ΚΚΕ.

Για­τί σήμε­ρα υπάρ­χει η δυνα­τό­τη­τα να ζού­με πολύ καλύ­τε­ρα. Εχου­με τη δύνα­μη να αλλά­ξου­με την πορεία. Η λύση βρί­σκε­ται στην ισχυ­ρο­ποί­η­ση του ΚΚΕ, στην ανα­σύ­ντα­ξη του εργα­τι­κού κινή­μα­τος, της κοι­νω­νι­κής συμ­μα­χί­ας για την ανατροπή».

Οπως είπε, «αυτή η προ­ο­πτι­κή δεν είναι για τη “δευ­τέ­ρα παρου­σία”. Για τη “δευ­τέ­ρα παρου­σία” είναι το παρα­μύ­θι ότι η βαρ­βα­ρό­τη­τα του καπι­τα­λι­σμού θα γίνει παρά­δει­σος για τους πολ­λούς». Και συνέ­χι­σε: «Σήμε­ρα πράγ­μα­τι οι εργα­ζό­με­νοι, η μεγά­λη λαϊ­κή πλειο­ψη­φία δεν έχει απο­φα­σί­σει ακό­μα να ακο­λου­θή­σει αυτόν το δρό­μο. Ομως εμείς, το ΚΚΕ, δεν στε­κό­μα­στε παθη­τι­κά και μοι­ρο­λα­τρι­κά. Παλεύ­ου­με για να αλλά­ξουν οι συσχε­τι­σμοί στο μέτρο των δυνά­με­ών μας.

  • Εχου­με μάθει να πηγαί­νου­με κόντρα στο ρεύ­μα. Εχου­με μάθει να μην υπο­τασ­σό­μα­στε στις δυσκο­λί­ες. Εχου­με εμπι­στο­σύ­νη στη δύνα­μη του λαού. Εχου­με αντλή­σει διδάγ­μα­τα από την Ιστο­ρία του Κόμ­μα­τος και του παγκό­σμιου επα­να­στα­τι­κού κινήματος…

  • Και για όσους όλα αυτά τα θεω­ρούν ξοφλη­μέ­να και ξεπε­ρα­σμέ­να, απά­ντη­ση δίνουν οι μονα­δι­κές σε μαζι­κό­τη­τα εκδη­λώ­σεις του 45ου Φεστι­βάλ, εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες λαού και νεο­λαί­ας που ξεπέ­ρα­σαν κάθε προη­γού­με­νο σε όλη την Ελλάδα.

  • Αυτή η φλό­γα μένει αναμ­μέ­νη λοι­πόν στη χώρα μας, μέσα σε δύσκο­λο συσχε­τι­σμό, που όμως στέλ­νει παγκό­σμιο μήνυ­μα και στη­ρί­ζει την επα­να­στα­τι­κή αισιο­δο­ξία, την ακλό­νη­τη πίστη στη δυνα­τό­τη­τα ότι ο κόσμος μπο­ρεί να αλλά­ξει…».

Τα γεγο­νό­τα του Μπλό­κου της Κοκ­κι­νιάς ανα­πα­ρι­στά­νο­νται στην ται­νία «Το Μπλό­κο» -1965 του Άδω­νι Κύρου, απ’ όπου και το παρα­πά­νω βίντεο.
Τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες, σε όλες τις γει­το­νιές αντη­χούν τα χωνιά των ταγ­μα­τα­σφα­λι­τών: «Προ­σο­χή- προ­σο­χή! Σας ομι­λούν τα τάγ­μα­τα ασφα­λεί­ας. Όλοι οι άντρες 14 έως 60 ετών να πάνε στην πλα­τεία της Οσί­ας Ξένης διά έλεγ­χο ταυ­το­τή­των. Όσοι εντο­πί­ζο­νται στα σπί­τια τους θα του­φε­κί­ζο­νται επί τόπου»..
Έπει­τα από μερι­κές ώρες περί­που 20.000 Κοκ­κι­νιώ­τες βρί­σκο­νταν στην πλα­τεία και εκεί ξεκί­νη­σαν οι δωσί­λο­γοι (φορώ­ντας κου­κού­λες για να μην ανα­γνω­ρί­ζο­νται) να υπο­δει­κνύ­ουν στους Ναζί τους Έλλη­νες πατριώ­τες πρό­σφυ­γες που κατοι­κού­σαν στην Κοκ­κι­νιά. Αυτοί οδη­γού­νταν στη Μάντρα της Κοκ­κι­νιάς (μερι­κά στε­νά μακριά από την πλα­τεία) με την κατη­γο­ρία ότι ήταν κομ­μου­νι­στές και εκτε­λού­νταν ομαδικά.
Λίγο μετά το μεση­μέ­ρι οι εκτε­λέ­σεις στα­μά­τη­σαν. Στη μάντρα, τα πτώ­μα­τα, σωρός το ένα πάνω στο άλλο, κεί­το­νται στο αίμα που έχει δημιουρ­γή­σει ένα παχύ στρώ­μα. «Ό,τι βρεί­τε δικό σας» λέει ο επι­κε­φα­λής των Γερ­μα­νών στους κου­κου­λο­φό­ρους χαφιέ­δες, οι οποί­οι σπεύ­δουν και σκυ­λεύ­ουν τα πτώ­μα­τα. Τα γερ­μα­νι­κά πολυ­βό­λα εκτε­λούν και τους ίδιους.
Ταυ­τό­χρο­να με τις ομα­δι­κές εκτε­λέ­σεις, οι Γερ­μα­νοί λεη­λά­τη­σαν και έκα­ψαν δεκά­δες σπί­τια. Στο τέλος της ημέ­ρας εκα­το­ντά­δες πτώ­μα­τα μετα­φέρ­θη­καν και θάφτη­καν στο Γ’ Νεκρο­τα­φείο, ενώ περί­που 8.000 Κοκ­κι­νιώ­τες οδη­γή­θη­καν ως όμη­ροι στο στρα­τό­πε­δο Χαϊ­δα­ρί­ου.

Ατέχνως_logo

Η «μάντρα» της Κοκκινιάς
«Το αίμα σας θα το πάρου­με πίσω…»

Με ανα­κοί­νω­σή της, που κυκλο­φό­ρη­σε το βρά­δυ της ίδιας μέρας, η Αχτι­δι­κή Επι­τρο­πή της ΚΟ Κοκ­κι­νιάς του ΚΚΕ σημειώ­νει: «Δια­κό­σια δια­λε­χτά παλ­λη­κά­ρια, δια­κό­σιοι πρω­το­πό­ροι στον καθη­με­ρι­νό αγώ­να για ζωή και λευ­τε­ριά, δια­κό­σια μέλη και στε­λέ­χη, οπα­δοί και συμπα­θού­ντες του κόμ­μα­τός σας του Κομ­μου­νι­στι­κού δεν υπάρ­χουν πια… Χαρά στον τόπο που βγά­ζει τέτοια παλ­λη­κά­ρια, τιμή στο κόμ­μα που τ’ ανά­θρε­ψε με τέτοια πίστη και παλ­λη­κα­ριά, τιμή και δόξα στο γονιό που ‘θρε­ψε τέτοιους λεβέ­ντες… Το αίμα σας θα το πάρου­με πίσω. Ορκι­ζό­μα­στε να συνε­χί­σου­με με πιό­τε­ρη ορμή το μισο­τε­λειω­μέ­νο σας έργο για τη λευ­τε­ριά του τόπου μας… Μονά­χα όταν δώσου­με τα πάντα και τη ζωή μας ακό­μα για τη συντρι­βή του κατα­κτη­τή, θα νική­σου­με…» (από την έκδο­ση «Η Κοκ­κι­νιά μας», 17/8/1945).

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο