Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

76 Χρόνια Νάκμπα:  Καισαριανή-Πάτρα-Χαϊδάρι-Πετρούπολη-Τύρναβος-Νικαριά …30 δήμοι ύψωσαν την παλαιστινιακή σημαία

Με μπρο­στά­ρη­δες _αναμενόμενο τους κομ­μου­νι­στές δημάρ­χους ενώ­νο­νται οι φωνές εκεί­νων που απαι­τούν να δικαιω­θεί ο Παλαι­στι­νια­κός λαός για να μπο­ρέ­σει να απο­κτή­σει τη δική του ανε­ξάρ­τη­τη, ελεύ­θε­ρη, κυρί­αρ­χη πατρί­δα στα σύνο­ρα του ’67 με πρω­τεύ­ου­σα την Ανα­το­λι­κή Ιερουσαλήμ.

76 χρό­νια από τη Νάκ­μπα, την ολο­κλη­ρω­τι­κή κατα­στρο­φή της Παλαι­στί­νης, που τιμά­ται κάθε χρό­νο στις 15 Μάη από το 1948, η νέα βάρ­βα­ρη επί­θε­ση των ισραη­λι­νών δυνά­με­ων κατο­χής ενά­ντια στον Παλαι­στι­νια­κό λαό, με το πρό­σχη­μα της απά­ντη­σης στη Χαμάς και της “αυτο­ά­μυ­νας”, δίνει στην τρα­γι­κή αυτή επέ­τειο μια νέα διά­στα­ση, φέρ­νει αυτή την κατα­στρο­φή στο προ­σκή­νιο, την κάνει πιο ορα­τή από ποτέ άλλο­τε. Κάνει καθα­ρό, ακό­μα και στους πιο δύσπι­στους, τι αντι­προ­σω­πεύ­ει το κρά­τος του Ισρα­ήλ: Τη βαρ­βα­ρό­τη­τα, την επι­θε­τι­κό­τη­τα, τον επε­κτα­τι­σμό, την κατα­πά­τη­ση κάθε έννοιας ανθρώ­πι­νου δικαιώματος.

Όλα με τη στή­ρι­ξη των ιμπε­ρια­λι­στών των ΗΠΑ, που υπο­κρι­τι­κά “απει­λούν” το Ισρα­ήλ για εμπάρ­γκο στις απο­στο­λές όπλων, ενώ εξα­κο­λου­θούν να το προ­μη­θεύ­ουν με στρα­τιω­τι­κό υλι­κό. Αλλά και χάρη στη στά­ση που κρα­τά­ει η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση, που ενώ μιλά­ει για “ευρω­παϊ­κά ιδε­ώ­δη” και δηλώ­νει την ενα­ντί­ω­σή της σ’ αυτό τον πόλε­μο, στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα δεν παίρ­νει κανέ­να μέτρο για να μπει ένα τέλος στη γενο­κτο­νία του Παλαι­στι­νια­κού λαού, δεν βάζει βέτο, κατα­ψη­φί­ζει κάθε πρό­τα­ση που απο­βλέ­πει σε οποια­δή­πο­τε ουσια­στι­κή λύση.

Φυσι­κά όλα τα παρα­πά­νω είναι _σε ό,τι αφο­ρά τη χώρα μας, δια­κη­ρυγ­μέ­νη θέση μόνο των κομ­μου­νι­στών

Σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση της Παλαι­στι­νια­κής πρε­σβεί­ας, οι δήμοι που ύψω­σαν την παλαι­στι­νια­κή σημαία είναι: Και­σα­ρια­νή-Πάτρα-Χαϊ­δά­ρι-Πετρού­πο­λη-Τύρ­να­βος και Ικα­ρία (σσ. με επι­κε­φα­λής τη Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση και κομ­μου­νι­στές δημάρ­χους) και: Ιλί­ου, Χαλαν­δρί­ου, Ζωγρά­φου, Νέας Σμύρ­νης, Καλ­λι­θέ­ας, Αγκι­στρί­ου, Διστό­μου – Αρά­χω­βας – Αντί­κυ­ρας, Νισύ­ρου, Λίμνης Πλα­στή­ρα, Αγα­θο­νη­σί­ου, Σερ­ρών, Διρ­φύ­ων – Μεσ­σα­πί­ων, Γαύ­δου, Μηλο­πο­τά­μου, Βόρειας Κέρ­κυ­ρας, Εορ­δαί­ας, Ιερά­πε­τρας, Αγί­ου Βασι­λεί­ου, Νικο­λά­ου Σκου­φά, Ρόδου, Λοκρών, Δυτι­κής Μάνης, Καλα­μα­ριάς και Μήλου.

Αυτή η ευγε­νι­κή έκφρα­ση αλλη­λεγ­γύ­ης ενδυ­να­μώ­νει ακό­μη περισ­σό­τε­ρο την ιστο­ρι­κή και διαρ­κή φιλία ανά­με­σα στον Ελλη­νι­κό και τον Παλαι­στι­νια­κό λαό, που βασί­ζε­ται στις κοι­νές αξί­ες της Δημο­κρα­τί­ας, των Ανθρω­πί­νων Δικαιω­μά­των, της Δικαιο­σύ­νης, της Ειρή­νης και της Υπε­ρά­σπι­σης των Αρχών του Διε­θνούς Δικαί­ου και της Νομι­μό­τη­τας”, ανα­φέ­ρει στην ανα­κοί­νω­σή του ο πρέ­σβης της Παλαι­στί­νης στην Αθή­να, Γιού­σεφ Ντόρχομ.

Παράλ­λη­λα, ο Ντόρ­χομ καλεί την ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση να συμ­με­τά­σχει με τις άλλες ευρω­παϊ­κές κυβερ­νή­σεις ανα­γνω­ρί­ζο­ντας το κρά­τος της Παλαι­στί­νης στα σύνο­ρα του 1967 με πρω­τεύ­ου­σα την Ανα­το­λι­κή Ιερου­σα­λήμ, προ­κει­μέ­νου να δια­σω­θεί η λύση των δύο κρα­τών.

Η ισραη­λι­νή κατο­χή συνε­χί­ζει τη συστη­μα­τι­κή πολι­τι­κή της κατα­πί­ε­σης, του απαρτ­χάιντ και της αποι­κιο­ποί­η­σης από το 1948, πραγ­μα­το­ποιώ­ντας επι­θε­τι­κές στρα­τιω­τι­κές ενέρ­γειες στα Κατε­χό­με­να Παλαι­στι­νια­κά Εδά­φη: τη Γάζα, τη Δυτι­κή Όχθη και την Ανα­το­λι­κή Ιερου­σα­λήμ”, συνε­χί­ζει η ανα­κοί­νω­ση του πρέσβη.

“Καθώς τιμού­με το 76ο έτος από τη Νάκ­μπα, “την Κατα­στρο­φή της 15ης Μαΐ­ου του 1948”, το μήνυ­μά μας είναι ξεκά­θα­ρο. “Θα παρα­μεί­νου­με βαθιά ριζω­μέ­νοι στη γη των προ­γό­νων μας, στην πατρί­δα μας την Παλαι­στί­νη. Η Παλαι­στι­νια­κή ιστο­ρία και ο πολι­τι­σμός δεν μπο­ρούν να δια­γρα­φούν και με τη στα­θε­ρή θέλη­ση του λαού μας θα συνε­χί­σου­με να επι­διώ­κου­με και να διεκ­δι­κού­με τα δικαιώ­μα­τά μας: το δικαί­ω­μα της επι­στρο­φής, το δικαί­ω­μα στην αυτο­διά­θε­ση, την ελευ­θε­ρία, τη δικαιο­σύ­νη και την ανε­ξαρ­τη­σία”.

ℹ️  Πρε­σβεία Παλαι­στί­νης \ Μαρα­θω­νο­δρό­μων 31, Παλαιό Ψυχι­κό \ Τηλέ­φω­να: 2106726061+ 2106726062 _    Fax: 2106726064 Email: [email protected]

Ποια η σημα­σία της παλαι­στι­νια­κής Νάκμπα;

🇵🇸   Η παλαι­στι­νια­κή σημαία κυμα­τί­ζει σε Δημαρχεία 
με αφορ­μή την επέ­τειο μνή­μης της Νάκ­μπα (902.gr)

Η παλαι­στι­νια­κή σημαία έχει αναρ­τη­θεί στις 15 Μάη, για την ετή­σια επέ­τειο μνή­μης της Νάκ­μπα, στα Δημαρ­χεία των πόλε­ων, όπου έχει εκλε­γεί Δημο­τι­κή Αρχή η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση», ως ένδει­ξη αλλη­λεγ­γύ­ης στον μαρ­τυ­ρι­κό Παλαι­στι­νια­κό λαό και μετά από αίτη­μα της Πρε­σβεί­ας της Παλαι­στί­νης στην Ελλάδα.

Η 15η Μάη, η ετή­σια επέ­τειος μνή­μης της Νάκ­μπα, της ολο­κλη­ρω­τι­κής κατα­στρο­φής της Παλαι­στί­νης από το Ισρα­ήλ το 1948, όταν 15.000 Παλαι­στί­νιοι δολο­φο­νή­θη­καν και άλλες 950.000 (περί­που τα 2/3 του συνο­λι­κού πλη­θυ­σμού), εκτο­πί­στη­καν. Απο­τέ­λε­σμα αυτής της κατα­στρο­φής, ήταν να εξα­φα­νι­στούν από τον χάρ­τη, 481 Παλαι­στι­νια­κά χωριά και πόλεις.

Πάτρα: Ο Δήμος Πατρέ­ων αντα­πο­κρί­θη­κε στο αίτη­μα της παλαι­στι­νια­κής Πρε­σβεί­ας, αναρ­τώ­ντας την παλαι­στι­νια­κή σημαία, ενώ σε σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­σή του τονί­ζει ότι 76 χρό­νια μετά τη Νάκ­μπα, «η κυβέρ­νη­ση του Ισρα­ήλ δεν έχει στα­μα­τή­σει την επι­θε­τι­κή της πολι­τι­κή απέ­να­ντι στον Παλαι­στι­νια­κό λαό, με την πάγια στή­ρι­ξη των ιμπε­ρια­λι­στών των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Μάλι­στα, αυτή την ώρα, λαμ­βά­νει χώρα ακό­μα μια γενο­κτο­νία εις βάρος του Παλαι­στι­νια­κού λαού, με 35.000 Παλαι­στί­νιους να έχουν δολο­φο­νη­θεί, ανά­με­σά τους 15.000 παι­διά, 10.000 γυναί­κες και 7.000 υπέρ­γη­ροι, πάνω από 70 χρονών.
Σ΄ αυτό το πλαί­σιο, είναι κατα­δι­κα­στέ­ες όλες οι έως σήμε­ρα ελλη­νι­κές κυβερ­νή­σεις, που δια­χρο­νι­κά ανα­βάθ­μι­σαν την οικο­νο­μι­κή, ενερ­γεια­κή, στρα­τιω­τι­κή συνερ­γα­σία με το Ισρα­ήλ, σε βάρος του Παλαι­στι­νια­κού λαού. Παρ’ όλο που το 2015, η Ελλη­νι­κή Βου­λή υιο­θέ­τη­σε ομό­φω­να ψήφι­σμα για την ανα­γνώ­ρι­ση του Παλαι­στι­νια­κού κρά­τους, ούτε η προη­γού­με­νη ούτε η σημε­ρι­νή κυβέρ­νη­ση το έβα­λαν σε εφαρ­μο­γή, έχο­ντας προ­φα­νώς άλλες υπο­χρε­ώ­σεις, προς τους δικούς τους συμμάχους.

Ο πατραϊ­κός, συνο­λι­κά ο ελλη­νι­κός λαός, είναι αλλη­λέγ­γυος με τους Παλαι­στί­νιους, παλεύ­ει για την απε­μπλο­κή της Ελλά­δας από το “σφα­γείο”, είναι δίπλα στον αγώ­να των Παλαι­στι­νί­ων για τον τερ­μα­τι­σμό της ισραη­λι­νής κατο­χής, του πολέ­μου και της σφα­γής χιλιά­δων αμά­χων, ενη­λί­κων και μικρών παι­διών, για τη δημιουρ­γία ενιαί­ου ανε­ξάρ­τη­του Παλαι­στι­νια­κού κρά­τους με πρω­τεύ­ου­σα την Ανα­το­λι­κή Ιερου­σα­λήμ στα σύνο­ρα του 1967, με τον λαό νοι­κο­κύ­ρη στον τόπο του και το δικαί­ω­μα επι­στρο­φής όλων των Παλαι­στί­νιων προ­σφύ­γων στις εστί­ες τους, με βάση τις σχε­τι­κές απο­φά­σεις του ΟΗΕ».

Και­σα­ρια­νή: Η σημαία της Παλαι­στί­νης κυμα­τί­ζει και στο Δημαρ­χείο της Και­σα­ρια­νής, σε ένδει­ξη αλλη­λεγ­γύ­ης στον αγώ­να του Παλαι­στι­νια­κού λαού ενά­ντια στον κατο­χι­κό εισβο­λέα και στην πάλη για μια ελεύ­θε­ρη πατρί­δα. Τη σημαία ύψω­σε ο Ηλί­ας Στα­μέ­λος, δήμαρ­χος εκλεγ­μέ­νος με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση». Μαζί του ήταν η αντι­δή­μαρ­χος Επι­κοι­νω­νί­ας Εθε­λο­ντι­σμού και Νέας Γενιάς Χρύ­σα Γκί­κα, ο επι­κε­φα­λής της δημο­τι­κής παρά­τα­ξης «Ανυ­πό­τα­χτη Και­σα­ρια­νή» Μιχά­λης Μιλ­τσα­κά­κης, οι δημο­τι­κοί σύμ­βου­λοι Κώστας Γαβρι­λά­κης, Λάμπρος Αργυ­ριά­δης και Γιώρ­γος Κατη­μερ­τζής και ο πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων στον Δήμο Φάνης Κυπραίος.

Ο δήμαρ­χος Και­σα­ρια­νής, Ηλί­ας Στα­μέ­λο­ςμε αφορ­μή τη σημε­ρι­νή μέρα δήλω­σε: «Σαν σήμε­ρα, το 1948, το ισραη­λι­νό κρά­τος προ­χώ­ρη­σε σε μαζι­κές δολο­φο­νί­ες και τον εκτο­πι­σμό εκα­το­ντά­δων χιλιά­δων Παλαι­στι­νί­ων από τα εδά­φη τους. Η σημε­ρι­νή αυτή επέ­τειος της Νάκ­μπα (“Κατα­στρο­φή”), βρί­σκει τον πολύ­πα­θο λαό της Παλαι­στί­νης αντι­μέ­τω­πο με μία νέα σφα­γή εις βάρος του από το κρά­τος του Ισραήλ.
Χαι­ρε­τί­ζου­με τη συγκλο­νι­στι­κή ολο­νύ­κτια δια­μαρ­τυ­ρία χιλιά­δων φοι­τη­τών τη Δευ­τέ­ρα σε Αθή­να και Θεσ­σα­λο­νί­κη. Μαζί με μαθη­τές και εργα­ζό­με­νους, έγι­ναν ακό­μα ένας δυνα­τός κρί­κος στην παγκό­σμια αλυ­σί­δα αλλη­λεγ­γύ­ης στον λαό της Παλαι­στί­νης, αφού σε όλο τον πλα­νή­τη πλη­θαί­νουν οι φωνές και ο αγώ­νας για να στα­μα­τή­σει η γενο­κτο­νία του παλαι­στι­νια­κού λαού. Είναι μεγά­λες οι ευθύ­νες της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης μαζί με τις προη­γού­με­νες, καθώς και των κομ­μά­των που έχουν από κοι­νού στη­ρί­ξει ατα­λά­ντευ­τα την εμπλο­κή της χώρας στους σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ, που στη­ρί­ζουν και ενι­σχύ­ουν το ισραη­λι­νό έγκλη­μα και την πολε­μι­κή μηχα­νή που αφή­νει πίσω της χιλιά­δες νεκρά παι­διά και αμάχους.

Η Δημο­τι­κή Αρχή Και­σα­ρια­νής ενώ­νει τη φωνή της με όσους παλεύ­ουν και διεκ­δι­κούν να στα­μα­τή­σει η γενο­κτο­νία, να απο­συρ­θούν άμε­σα οι Ισραη­λι­νές δυνά­μεις από την Λωρί­δα της Γάζας και την Δυτι­κή Όχθη και να ανα­γνω­ρι­στεί ανε­ξάρ­τη­το Παλαι­στι­νια­κό κρά­τος. Γι’ αυτό τον λόγο η παλαι­στι­νια­κή σημαία υψώ­θη­κε σήμε­ρα στο Δημαρ­χείο Και­σα­ρια­νής, ώστε και από εδώ να ακου­στεί το σύν­θη­μα που φωνά­ζουν συνε­χώς και περισ­σό­τε­ρα στό­μα­τα: “Λευ­τε­ριά στην Παλαι­στί­νη!”».

Τύρ­να­βος: Η παλαι­στι­νια­κή σημαία έχει υψω­θεί και στο Δημαρ­χείο Τυρ­νά­βου, με τη Δημο­τι­κή Αρχή να στέλ­νει με αυτόν τον τρό­πο μήνυ­μα κατα­δί­κης της σφα­γής του παλαι­στι­νια­κού λαού από το κρά­τος-δολο­φό­νο του Ισρα­ήλ που έχει τη στή­ρι­ξη της ΕΕ, των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, όπως και της ελλη­νι­κής κυβέρνησης.

Ο Στέ­λιος Τσι­κρι­τσής, δήμαρ­χος Τυρ­νά­βου, τονί­ζει, μάλι­στα, σε δήλω­σή του:  «Οι εικό­νες των δεκά­δων χιλιά­δων νεκρών παι­διών στην Λωρί­δα της Γάζας είναι εικό­νες που συγκλο­νί­ζουν όλο τον κόσμο, ο οποί­ος ξεση­κώ­νε­ται σε όλο τον πλα­νή­τη για να στα­μα­τή­σει η γενο­κτο­νία από το Ισρα­ήλ. Ευθύ­νες έχουν και η τωρι­νή ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση μαζί με τις προη­γού­με­νες και τα κόμ­μα­τα που έχουν ψηφί­σει και έχουν υπερ­θε­μα­τί­σει υπέρ της εμπλο­κής της χώρας μας στους σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ, που στη­ρί­ζουν και ενι­σχύ­ουν τη δολο­φο­νι­κή μηχα­νή της κυβέρ­νη­σης του Ισρα­ήλ. Η Δημο­τι­κή Αρχή Τυρ­νά­βου ενώ­νει τη φωνή της με όλους όσοι εξε­γεί­ρο­νται, με όλους όσοι διεκ­δι­κούν να στα­μα­τή­σει η γενο­κτο­νία, να απο­συρ­θούν άμε­σα οι Ισραη­λι­νές δυνά­μεις από την Λωρί­δα της Γάζας και την Δυτι­κή Όχθη και να ανα­γνω­ρι­στεί ανε­ξάρ­τη­το Παλαι­στι­νια­κό κρά­τος. Γι αυτό το λόγο η Παλαι­στι­νια­κή σημαία υψώ­θη­κε σήμε­ρα στο Δημαρ­χείο του Τυρ­νά­βου, ώστε και από εδώ να στα­λεί ξεκά­θα­ρο και ηχη­ρό μήνυ­μα: Αλλη­λεγ­γύη στον λαό της Παλαι­στί­νης!».

Χαϊ­δά­ρι: Την αλλη­λεγ­γύη της στον πολύ­πα­θο Παλαι­στι­νια­κό λαό εξέ­φρα­σε και η Δημο­τι­κή Αρχή Χαϊ­δα­ρί­ου, έχο­ντας αναρ­τή­σει, με τη σει­ρά της, την παλαι­στι­νια­κή σημαία στο Δημαρ­χείο της πόλης, πάνω στην οποία ανα­γρά­φε­ται το αίτη­μα «Να στα­μα­τή­σει τώρα η γενο­κτο­νία». Επί­σης, ο Δήμος Χαϊ­δα­ρί­ου σε ανα­κοί­νω­σή του τονί­ζει ότι η Πρε­σβεία της Παλαι­στί­νης με μήνυ­μά της εξέ­φρα­σε την ευγνω­μο­σύ­νη της προς τους δεκά­δες Δήμους που προ­χώ­ρη­σαν στην ανάρ­τη­ση της

Ικα­ρία: H δημο­τι­κή αρχή Ικα­ρί­ας υλο­ποιώ­ντας ομό­φω­νη από­φα­ση του Δημο­τι­κού συμ­βου­λί­ου, με την ευκαι­ρία της 76ης Επε­τεί­ου Μνή­μης της Νάκ­μπα, ύψω­σε το πρωί της Τετάρ­της την Παλαι­στι­νια­κή σημαία στο Δημαρ­χείο και στα δημο­τι­κά κατα­στή­μα­τα Ευδή­λου και Ραχών.

Σε δήλω­σή του ο Φανού­ρης Καρού­τσος, δήμαρ­χος Ικαρίας,αναφέρει: «Το Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο Ικα­ρί­ας ενώ­νει τη φωνή του Δήμου μας με όλους όσοι εξε­γεί­ρο­νται, με όλους όσοι διεκ­δι­κούν να στα­μα­τή­σει η γενο­κτο­νία, να απο­συρ­θούν άμε­σα οι Ισραη­λι­νές δυνά­μεις από την Λωρί­δα της Γάζας και την Δυτι­κή Όχθη και να ανα­γνω­ρι­στεί ανε­ξάρ­τη­το Παλαι­στι­νια­κό κρά­τος. Γι’αυ­τό το λόγο η Παλαι­στι­νια­κή σημαία υψώ­θη­κε σήμε­ρα στο Δημαρ­χείο Ικα­ρί­ας και στα δημο­τι­κά κατα­στή­μα­τα Ευδή­λου και Ραχών, ώστε και από εδώ να στα­λεί ξεκά­θα­ρο και ηχη­ρό μήνυ­μα: “Αλλη­λεγ­γύη στον λαό της Παλαιστίνης!”».

Στην Πετρού­πο­λη: «“Αν θέλεις να λέγε­σαι άνθρω­πος δε θα πάψεις ούτε στιγ­μή ν’ αγω­νί­ζε­σαι για την ειρή­νη και για το δίκιο”. Η Δημο­τι­κή Αρχή και το Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων στον Δήμο Πετρού­πο­λης ενώ­νου­με τη φωνή μας με κάθε άνθρω­πο που αντι­τάσ­σε­ται στην κλι­μα­κού­με­νη γενο­κτο­νία του Παλαι­στι­νια­κού λαού. Το 1948 στη Νάκ­μπα, το κρά­τος-δολο­φό­νος του Ισρα­ήλ, με τις ευλο­γί­ες των ΗΠΑ, διέ­πρα­ξε ένα έγκλη­μα κατά της ανθρω­πό­τη­τας και των Παλαι­στι­νί­ων. Σήμε­ρα, 76 χρό­νια αργό­τε­ρα, επα­να­λαμ­βά­νει το έγκλη­μα, με τις ευλο­γί­ες του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της ΕΕ. Τότε δολο­φό­νη­σε 15.000 ανθρώ­πους, σήμε­ρα έχει δολο­φο­νή­σει περισ­σό­τε­ρους από 40.000 Παλαι­στί­νιους, ανά­με­σά τους 16.000 παι­διά και 10.000 γυναί­κες. Δηλώ­νου­με την αλύ­γι­στη συμπα­ρά­στα­σή μας στον δοκι­μα­ζό­με­νο αλλά και αγω­νι­ζό­με­νο λαό της Παλαιστίνης.

Βρο­ντο­φω­νά­ζου­με μαζί με τα εκα­τομ­μύ­ρια των ανθρώ­πων σε όλη τη γη ότι πρέ­πει να στα­μα­τή­σει τώρα η γενο­κτο­νία των Παλαιστινίων.Απαιτούμε να στα­μα­τή­σει τώρα η εμπλο­κή της Ελλά­δας στον πόλε­μο, που βαθαί­νει με ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης και των άλλων κομ­μά­των. Να απο­χω­ρή­σει η φρε­γά­τα «ΥΔΡΑ» από την Ερυ­θρά Θάλασ­σα. Να δημιουρ­γη­θεί τώρα Παλαι­στι­νια­κό κρά­τος με πρω­τεύ­ου­σα την Ανα­το­λι­κή Ιερου­σα­λήμ στα σύνο­ρα του 1967. Λευ­τε­ριά στην Παλαιστίνη».

Ακολουθήστε το Ατέχνως σε
Google News, Facebook _ Twitter

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο