Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

77 Χρόνια από τον θάνατο του Άρη ‑ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ: Δόξα και τιμή στον πρωτοκαπετάνιο του ΕΛΑΣ! Δεν ξεχνάμε, συνεχίζουμε!

Πέρα­σαν 77 χρό­νια από τις 16 Ιού­νη 1945 που, στη Μεσού­ντα Άρτας, κυκλω­μέ­νος από τις ένο­πλες φασι­στι­κές και παρα­κρα­τι­κές συμ­μο­ρί­ες των ταγ­μα­τα­σφα­λι­τών, ΜΑΥ κ.ά., που με κρα­τι­κή ανο­χή και προ­στα­σία δολο­φο­νού­σαν ΕΑΜί­τες και ΕΛΑ­Σί­τες αγω­νι­στές και τρο­μο­κρα­τού­σαν τον λαό, ο πρω­το­κα­πε­τά­νιος του ΕΛΑΣ, Άρης Βελου­χιώ­της, έβα­λε τέλος στη ζωή του, περ­νώ­ντας στην αιω­νιό­τη­τα για την τερά­στια συνει­σφο­ρά του ως πρω­το­κα­πε­τά­νιος του θρυ­λι­κού ΕΛΑΣ στην απε­λευ­θέ­ρω­ση της χώρας μας από τον φασί­στα — ναζί Γερ­μα­νό κατακτητή.

Ήταν η περί­ο­δος μετά την απα­ρά­δε­κτη Συμ­φω­νία της Βάρ­κι­ζας και την παρά­δο­ση των όπλων από τον ΕΛΑΣ, κατά την οποία οι συμ­μο­ρί­ες αυτές, έχο­ντας απο­θρα­συν­θεί, προ­χω­ρού­σαν σε ένο­πλη τρο­μο­κρα­τι­κή δρά­ση ενά­ντια στον λαό και το κίνη­μά του.

Ο Άρης Βελου­χιώ­της, γέν­νη­μα — θρέμ­μα του τιμη­μέ­νου ΚΚΕ, έμει­νε πιστός στο Κόμ­μα μέχρι την τελευ­ταία στιγ­μή της ζωής του. Πρω­το­στά­τη­σε ‑με την καθο­δή­γη­ση του ΚΚΕ και ως στέ­λε­χος του Κόμ­μα­τος- στην οργά­νω­ση της ένο­πλης αντί­στα­σης του λαού μας από την πρώ­τη στιγ­μή, για τη συγκρό­τη­ση, την ανά­πτυ­ξη και τη νικη­φό­ρα δρά­ση του Ελλη­νι­κού Λαϊ­κού Απε­λευ­θε­ρω­τι­κού Στρα­τού (ΕΛΑΣ) που υπήρ­ξε το οπλι­σμέ­νο χέρι της μεγά­λης λαϊ­κής ΕΑΜι­κής Αντί­στα­σης κατά του ναζί κατα­κτη­τή. Την επο­ποι­ία στην οποία οργα­νω­τής, καθο­δη­γη­τής και αιμο­δό­της, ψυχή και νους, ήταν το ηρω­ι­κό ΚΚΕ.

«Αιώ­νια τιμή και δόξα για τον πρω­το­κα­πε­τά­νιο του ΕΛΑΣ Άρη Βελου­χιώ­τη, όπως και σε όλους τους αγω­νι­στές της ΕΑΜι­κής Αντί­στα­σης, πολ­λοί από τους οποί­ους έδω­σαν και τη ζωή τους για τη λευ­τε­ριά της πατρί­δας μας, ενώ συνέ­χι­σαν τον αγώ­να για μια Ελλά­δα χωρίς αφε­ντι­κά, μια Ελλά­δα του λαού της, δίκαιη και κοι­νω­νι­κά απε­λευ­θε­ρω­μέ­νη», σημειώ­νει σε ανα­κοί­νω­σή της η Πανελ­λή­νια Ένω­ση Αγω­νι­στών Εθνι­κής Αντί­στα­σης και Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δας (ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ).

Και τονί­ζει ότι «στη λαϊ­κή συνεί­δη­ση ο Άρης Βελου­χιώ­της είναι ταυ­τι­σμέ­νος με την ηρω­ι­κή πορεία του ΚΚΕ, τον αγώ­να του για την ανα­τρο­πή της ιμπε­ρια­λι­στι­κής βαρ­βα­ρό­τη­τας και την κοι­νω­νι­κή απε­λευ­θέ­ρω­ση. Ο Άρης Βελου­χιώ­της, όπως και το ΚΚΕ, τάχτη­κε υπέρ της ένο­πλης πάλης για την απε­λευ­θέ­ρω­ση της Ελλά­δας, σε συν­θή­κες που οι αστοί καλού­σαν σε υπο­τα­γή στον κατα­κτη­τή ή εγκα­τέ­λει­παν το λαό θεω­ρώ­ντας τον εχθρό ανί­κη­το. Αλλά η απε­λευ­θε­ρω­τι­κή πάλη των ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, ΕΠΟΝ, ΟΠΛΑ, έδει­ξε πως όταν ο λαός απο­φα­σί­σει γίνε­ται ανί­κη­τος απέ­να­ντι σε κάθε αντί­πα­λό του όσο και αν φαντά­ζει παντοδύναμος.

Ο Άρης Βελου­χιώ­της έχει τη δική του συμ­βο­λή σε αυτό που απορ­ρί­πτουν, την πάλη με όλες τις μορ­φές και τη λαϊ­κή χει­ρα­φέ­τη­ση, όσοι με την αστι­κή και οπορ­του­νι­στι­κή προ­πα­γάν­δα και ιστο­ριο­γρα­φία επι­χει­ρούν να τον οικειο­ποι­η­θούν παίρ­νο­ντας, δήθεν, υπό την προ­στα­σία τους τον Άρη με μονα­δι­κό σκο­πό να επι­τε­θούν στο ΚΚΕ.

Όμως καμιά συκο­φα­ντία και κατευ­θυ­νό­με­νη παρα­πλη­ρο­φό­ρη­ση δεν μπο­ρεί να κρύ­ψει την αλή­θεια και να αμαυ­ρώ­σει την ηρω­ι­κή δρά­ση του πρω­το­κα­πε­τά­νιου του ΕΛΑΣ Άρη Βελου­χιώ­τη και του ΚΚΕ του οποί­ου ήταν στέ­λε­χος. Ο Άρης Βελου­χιώ­της ανή­κει και θα ανή­κει πάντα στο πάν­θε­ον των ηρώ­ων του λαού μας και του τιμη­μέ­νου ΚΚΕ, του Κόμ­μα­τος της Αντί­στα­σης και της επο­ποι­ί­ας του ΔΣΕ για τη μεγά­λη προ­σφο­ρά στον λαό μας.

Αυτό, άλλω­στε, επι­βε­βαιώ­νει η Από­φα­ση του ΚΚΕ στην Πανελ­λα­δι­κή Συν­διά­σκε­ψή του στις 23/6/2018 (συνέ­χεια εκεί­νης της 16/7/2011 για την πολι­τι­κή απο­κα­τά­στα­σή του) και για την κομ­μα­τι­κή απο­κα­τά­στα­ση του Άρη Βελουχιώτη.

Η Πανελ­λή­νια Ένω­ση Αγω­νι­στών Εθνι­κής Αντί­στα­σης και Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δας, που εκφρά­ζει τα ιδα­νι­κά και τα ορά­μα­τα της ΕΑΜι­κής Αντί­στα­σης και του ΔΣΕ, στην επέ­τειο των 77 χρό­νων από το θάνα­τό του, απο­τί­ει φόρο τιμής στον πρω­το­κα­πε­τά­νιο του ΕΛΑΣ Άρη Βελου­χιώ­τη για την τερά­στια προ­σφο­ρά του στα πλαί­σια του ΕΑΜι­κού αντι­στα­σια­κού κινή­μα­τος και του ΚΚΕ.

Από αυτήν την ηρω­ι­κή δρά­ση του ΕΑΜ — ΕΛΑΣ και του ΚΚΕ την περί­ο­δο της ναζι­στι­κής κατο­χής ο λαός μας διδά­σκε­ται και εμπνέ­ε­ται στους νέους αγώ­νες του για κοι­νω­νι­κά δικαιώ­μα­τα, ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο και τη συμ­με­το­χή της χώρας μας σε αυτόν, ενά­ντια στη συμ­με­το­χή στις ιμπε­ρια­λι­στι­κές ενώ­σεις και συνα­σπι­σμούς και στη δρά­ση τους για μια κοι­νω­νία χωρίς εκμε­τάλ­λευ­ση ανθρώ­που από άνθρωπο.

Δόξα και τιμή στον πρω­το­κα­πε­τά­νιο του ΕΛΑΣ, Άρη Βελουχιώτη!

Δεν ξεχνά­με, συνεχίζουμε…».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο