Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

8 Δεκεμβρίου 1974: Ο ελληνικός λαός λέει «Οχι» στη μοναρχία

Μια ιστο­ρι­κής σημα­σί­ας ανα­μέ­τρη­ση πραγ­μα­το­ποιεί­ται στις 8 Δεκέμ­βρη 1974, όταν 4,7 εκα­τομ­μύ­ρια Ελλη­νες ψηφο­φό­ροι προ­σέρ­χο­νται στα εκλο­γι­κά τμή­μα­τα, για να δια­λέ­ξουν ανά­με­σα σε δύο μόνο ψηφο­δέλ­τια, της «Βασι­λευο­μέ­νης» και της «Αβα­σι­λεύ­του» Δημοκρατίας.

Ηδη οι Συντα­κτι­κές πρά­ξεις της 1ης Αυγού­στου και της 4ης Σεπτέμ­βρη του 1974 έχουν ορί­σει με σαφή­νεια ότι η μορ­φή του πολι­τεύ­μα­τος θα λυθεί απο­κλει­στι­κά με δημο­ψή­φι­σμα που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί το πολύ σε 45 μέρες μετά τις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές. Ετσι στις 13 Νοέμ­βρη, ο πρω­θυ­πουρ­γός Κ. Καρα­μαν­λής ανα­κοι­νώ­νει ότι το δημο­ψή­φι­σμα θα διε­ξα­χθεί στις 8 Δεκέμβρη.

Το «πολι­τεια­κό» δεν κυριαρ­χεί κατά την προ­ε­κλο­γι­κή περί­ο­δο, μολο­νό­τι όλα τα κόμ­μα­τα ανα­γνω­ρί­ζουν την κρι­σι­μό­τη­τά του. Πέντε μέρες μετά τις εκλο­γές και τη νίκη της Νέας Δημο­κρα­τί­ας, ο αρχη­γός της αξιω­μα­τι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης, πρό­ε­δρος της Ενω­σης Κέντρου Γεώρ­γιος Μαύ­ρος, επι­σκέ­πτε­ται τον πρω­θυ­πουρ­γό, Κ. Καρα­μαν­λή, και συμ­φω­νούν στην «απο­κομ­μα­τι­κο­ποί­η­ση» του δημο­ψη­φί­σμα­τος. Με την πρό­τα­ση συμ­φω­νεί και ο πρό­ε­δρος του ΠΑΣΟΚ Α. Παπανδρέου.

Ο τέως βασι­λιάς, που ζει στο Λον­δί­νο, εμφα­νί­ζε­ται σε δυο τηλε­ο­πτι­κά δεκά­λε­πτα. Και οι δυο ομι­λί­ες του φαί­νο­νται να απευ­θύ­νο­νται στο θυμι­κό των τηλε­θε­α­τών, καθώς ο Κων­στα­ντί­νος εκφρά­ζε­ται με νοσταλ­γία για την Ελλά­δα, τον «τόπο όπου βρί­σκο­νται οι τάφοι των προ­γό­νων του».

Οσον αφο­ρά το ιδε­ο­λο­γι­κό περιε­χό­με­νο του αγώ­να, υπέρ ή κατά της βασι­λεί­ας, ζήτη­μα αιχ­μής ανα­δει­κνύ­ε­ται η στά­ση του τέως βασι­λιά κατά της διάρ­κεια της δικτατορίας.

Το βρά­δυ της Κυρια­κής, 8 Δεκέμ­βρη, όταν γνω­στο­ποιού­νται τα πρώ­τα απο­τε­λέ­σμα­τα, που δίνουν μεγά­λο προ­βά­δι­σμα στην «Αβα­σί­λευ­το», ο λαός της Αθή­νας ξεχύ­νε­ται στους δρόμους.

Το 69,2% των ψηφο­φό­ρων τάσ­σε­ται υπέρ της αβα­σί­λευ­της Δημο­κρα­τί­ας και υπέρ της βασι­λευο­μέ­νης το 30,8%. Το ποσο­στό απο­χής είναι 24,5%, δηλα­δή κατά 4% μεγα­λύ­τε­ρο από ό,τι στις πρό­σφα­τες βου­λευ­τι­κές εκλογές.

Με το δημο­ψή­φι­σμα της 8ης Δεκέμ­βρη 1974 επι­λύ­ε­ται ορι­στι­κά ένα πρό­βλη­μα που συν­δέ­θη­κε με τις πιο δρα­μα­τι­κές εθνι­κές κρί­σεις του τόπου μας. Το ΚΚΕ, με ανα­κοί­νω­σή του, χαρα­κτή­ρι­σε το απο­τέ­λε­σμα μεγά­λη νίκη του λαϊ­κού κινήματος.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο