Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

8 Σεπτεμβρίου 1941: Αρχίζει ο αποκλεισμός του Λένινγκραντ

Η περι­κύ­κλω­ση του Λένιν­γκραντ από τα ναζι­στι­κά στρα­τεύ­μα­τα μπαί­νει στο τελευ­ταίο στά­διό της στις 4 Σεπτέμ­βρη 1941 όταν αρχί­ζει ο ανε­λέ­η­τος βομ­βαρ­δι­σμός της πόλης από το γερ­μα­νι­κό πυρο­βο­λι­κό. Στις 8 Σεπτέμ­βρη εκδη­λώ­νε­ται η πρώ­τη μαζι­κή αερο­πο­ρι­κή επί­θε­ση, ενώ την ίδια μέρα τα εχθρι­κά στρα­τεύ­μα­τα κατα­λαμ­βά­νουν την πόλη Σλί­σελ­μπουργκ και το Λένιν­γκραντ απο­κό­βε­ται τελεί­ως από το γύρω κόσμο. Αρχί­ζει η πολιορ­κία που κρά­τη­σε ως τις 27 Γενά­ρη 1944.

Η ηρω­ι­κή άμυ­να του Λένιν­γκραντ διήρ­κε­σε 872 μέρες. Στο διά­στη­μα αυτό ο εχθρός έρι­ξε πάνω από την πόλη πάνω από 5.000 ωρο­λο­για­κές και 100.000 εμπρη­στι­κές βόμ­βες, καθώς και 150.000 περί­που βλή­μα­τα πυρο­βο­λι­κού. Η αερο­πο­ρία και το πυρο­βο­λι­κό του εχθρού κατέ­στρε­ψαν πάνω από 3.000 και επέ­φε­ραν ζημιές σε 7.000 περί­που κτί­ρια. Από τις 12 Σεπτέμ­βρη 1941 ο εφο­δια­σμός της πόλης πραγ­μα­το­ποιού­νταν διά μέσου της λίμνης Λατόν­γκα κάτω από τα πυρά του εχθρού και από τις 16 Νοέμ­βρη, με τη δια­κο­πή της ναυ­σι­πλο­ΐ­ας, μόνο με αερο­πλά­να της πολι­τι­κής αεροπορίας.

Από τις 8 Σεπτέμ­βρη 1941 το σιτη­ρέ­σιο του πλη­θυ­σμού ελατ­τώ­θη­κε κατά 4 φορές και από τις 20 Νοέμ­βρη έως τις 25 Δεκέμ­βρη 1941 έφτα­σε στο ελά­χι­στο όριο (250 γραμ. ψωμί στους εργά­τες, 125 γραμ. στους υπαλ­λή­λους, στα προ­στα­τευό­με­να μέλη των οικο­γε­νειών και τα παι­διά). Απο­τέ­λε­σμα του απο­κλει­σμού ήταν να πεθά­νουν από την πεί­να 641.803 άτο­μα. Πάνω από 17.000 άτο­μα σκο­τώ­θη­καν από τους βομ­βαρ­δι­σμούς και τις βολές του πυροβολικού.

Στις 22 Νοέμ­βρη 1941 μετά από ηρω­ι­κές προ­σπά­θειες στρα­τιω­τι­κών τμη­μά­των και σωμά­των εθε­λο­ντών πολι­τών άνοι­ξε ο «δρό­μος της ζωής», όπως ονο­μά­στη­κε ο αυτο­κι­νη­τό­δρο­μος που κατα­σκευά­στη­κε πάνω στην παγω­μέ­νη λίμνη Λατόν­γκα. Τα εφό­δια που ήρθαν από το «δρό­μο της ζωής» βοή­θη­σαν στο να διπλα­σια­στεί η μερί­δα ψωμιού για τους πολιορ­κη­μέ­νους. Απ’ τον ίδιο δρό­μο απε­γκλω­βί­στη­καν περί­που ένα εκα­τομ­μύ­ριο κάτοι­κοι του Λένιν­γκραντ, κυρί­ως ηλι­κιω­μέ­νοι, παι­διά και τραυματίες.

Στις 27 Γενά­ρη 1944 το Λένιν­γκραντ απε­λευ­θε­ρώ­θη­κε ολο­κλη­ρω­τι­κά από τον απο­κλει­σμό και τα ναζι­στι­κά στρα­τεύ­μα­τα απω­θή­θη­καν σε από­στα­ση 65–100 χιλιο­μέ­τρων από την πόλη. Με διά­ταγ­μα του Προ­ε­δρεί­ου του Ανω­τά­του Σοβιέτ της ΕΣΣΔ από τις 22 Δεκέμ­βρη 1942 καθιε­ρώ­θη­κε μετάλ­λιο «Για την άμυ­να του Λένιν­γκραντ», με το οποίο τιμή­θη­καν περί­που 930.000 άτομα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο