8 Φεβρουαρίου 1982: Κρίση ΗΠΑ — Δυτικής Ευρώπης για το σοβιετικό φυσικό αέριο

Η υπο­γρα­φή της συμ­φω­νί­ας για την κατα­σκευή του αγω­γού που θα μετα­φέ­ρει φυσι­κό αέριο από τη Σοβιε­τι­κή Ενω­ση στην κεντρι­κή και τη Δυτι­κή Ευρώ­πη, το 1980, χαρα­κτη­ρί­στη­κε γεγο­νός ιστο­ρι­κής σημα­σί­ας. Από τη σοβιε­τι­κή πλευ­ρά χαρα­κτη­ρί­στη­κε «συμ­βό­λαιο του αιώ­να», ενώ εξί­σου ενθου­σιώ­δης ήταν η υπο­δο­χή της συμ­φω­νί­ας και στη Δυτι­κή Ευρώ­πη. Ο αγω­γός, με συνο­λι­κό μήκος … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το 8 Φεβρουα­ρί­ου 1982: Κρί­ση ΗΠΑ — Δυτι­κής Ευρώ­πης για το σοβιε­τι­κό φυσι­κό αέριο.