Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

80 ΧΡΟΝΙΑ από την ίδρυση του ΕΛΑΣ: Μεγάλη εκδήλωση στη Λαμία με ομιλητή τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δ. Κουτσούμπα την Κυριακή 27 Φλεβάρη

Ηρώων γεννήτρα, Ρούμελη, κι ανταρτομάνα / σ’ εσέ πρωτοχτυπάει του Σηκωμού η καμπάνα, έγραψε το 1944 στο ποίημά του, «Λεβεντομάνα Ρούμελη», ο μεγάλος ποιητής Κώστας Βάρναλης, θέλοντας να τιμήσει την ηρωική 13η Μεραρχία Ρούμελης του ΕΛΑΣ.

Εκεί, στα χιλιο­τρα­γου­δι­σμέ­να χώμα­τα και βου­νά της Ρού­με­λης, επέ­λε­ξε η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή του ΚΚΕ να τιμή­σει τα 80 χρό­νια από την ίδρυ­ση του Ελλη­νι­κού Λαϊ­κού Απε­λευ­θε­ρω­τι­κού Στρα­τού, την Κυρια­κή 27/2, στις 11 π.μ., στην πλα­τεία Πάρ­κου της Λαμίας.

Ομι­λη­τής ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Θα ακο­λου­θή­σει συναυ­λία με το μου­σι­κό συγκρό­τη­μα «Ρωμιο­σύ­νη» και τη συμ­με­το­χή της Ρίτας Αντω­νο­πού­λου και του Παντε­λή θαλασ­σι­νού, σε επι­μέ­λεια του Τεό Λαζά­ρου.

Ο ορει­νός όγκος της Ρού­με­λης έδει­χνε ιδα­νι­κός για την ανά­πτυ­ξη ένο­πλου αντάρ­τι­κου. Τις προ­ο­πτι­κές είχε διε­ρευ­νή­σει με εντο­λή της ΚΕ του ΚΚΕ ο Θανά­σης Κλά­ρας, μετέ­πει­τα πρω­το­κα­πε­τά­νιος του ΕΛΑΣ Αρης Βελου­χιώ­της, τον Νοέμ­βρη και Δεκέμ­βρη του 1941.

Ο ίδιος επέ­στρε­ψε λίγους μήνες μετά, μετα­φέ­ρο­ντας την Από­φα­ση της 8ης Ολο­μέ­λειας της ΚΕ του ΚΚΕ στις αρχές Γενά­ρη του 1942, για το ξεκί­νη­μα της ένο­πλης Αντί­στα­σης ενά­ντια στους φασί­στες και ναζί κατα­κτη­τές και την ίδρυ­ση του ΕΛΑΣ στις 16 Φλε­βά­ρη 1942, από το ΚΚΕ και το ΕΑΜ.

Ακο­λου­θεί η ιστο­ρι­κή σύσκε­ψη στε­λε­χών της Κομ­μα­τι­κής Οργά­νω­σης Φθιώ­τι­δας — Φωκί­δας — Ευρυ­τα­νί­ας του ΚΚΕ, που έγι­νε παρά­νο­μα στις 14 Μάη στο σπί­τι του παλιού κομ­μου­νι­στή Μήτσου Μυρε­σιώ­τη στη Νέα Σφαί­ρα Λαμί­ας, όπου απο­φα­σί­στη­κε η συγκρό­τη­ση ένο­πλων ομά­δων του ΕΛΑΣ. Λίγες μέρες μετά, στην Καλύ­βα του Στε­φα­νή στη Σπερ­χειά­δα, συγκε­ντρώ­νε­ται η πρώ­τη αντάρ­τι­κη ομά­δα με επι­κε­φα­λής τον Αρη Βελου­χιώ­τη. Η σπί­θα είχε ανάψει…

Πηγή έμπνευσης και διδαγμάτων
για τους αγώνες του σήμερα

«Η μεγά­λη επο­ποι­ία του εργα­ζό­με­νου λαού και της νεο­λαί­ας ενά­ντια στην τρι­πλή φασι­στι­κή κατο­χή, μέσα από τις γραμ­μές του ΚΚΕ, του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ και των άλλων ΕΑΜι­κών οργα­νώ­σε­ων, απο­τε­λεί πηγή έμπνευ­σης και διδαγ­μά­των. Ιδιαί­τε­ρα σήμε­ρα που η καπι­τα­λι­στι­κή εξου­σία επι­διώ­κει να ξανα­γρά­ψει την Ιστο­ρία με προ­με­τω­πί­δα τον αντι­κομ­μου­νι­σμό, που οι αντι­θέ­σεις και τα αδιέ­ξο­δα στο παγκό­σμιο καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα εγκυ­μο­νούν τερά­στιους κιν­δύ­νους για τους λαούς, ακό­μα και γενι­κευ­μέ­νων πολε­μι­κών συγκρού­σε­ων», τονί­ζε­ται ανά­με­σα σε άλλα στο τετρα­σέ­λι­δο που εξέ­δω­σε η Επι­τρο­πή Περιο­χής Ανα­το­λι­κής Στε­ρε­άς και Εύβοιας του ΚΚΕ για την προ­ε­τοι­μα­σία και προ­βο­λή της εκδή­λω­σης στη Λαμί

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο