Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

80 χρόνια από την ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου: Ανακοίνωση της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ

«Ο Γορ­γο­πό­τα­μος έδει­ξε τη δύνα­μη της λαϊ­κής πάλης, όταν, από την άλλη, οι αστοί και οι σύμ­μα­χοί τους καλού­σαν το λαό μας σε αδρά­νεια και ουσια­στι­κά υπο­τα­γή απέ­να­ντι στον κατα­κτη­τή» επι­ση­μαί­νει μετα­ξύ άλλων σε δια­κή­ρυ­ξή της για τα 80 χρό­νια από την ανα­τί­να­ξη της Γέφυ­ρας, η ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ. 

Τονί­ζει πως η πρά­ξη αυτή απο­τε­λεί μία από τις μεγα­λύ­τε­ρες επι­χει­ρή­σεις δολιο­φθο­ράς του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου,  ότι πέρα­σε στην Ιστο­ρία ως σύμ­βο­λο του αγώ­να της Εθνι­κής  Αντί­στα­σης ενά­ντια σε έναν εχθρό που φάντα­ζε ανί­κη­τος, «μα πάνω απ’ όλα φού­ντω­σε στο νου και την καρ­διά του αδού­λω­του λαού μας την πεποί­θη­ση πως κανέ­νας εχθρός δεν είναι ανί­κη­τος, πως η δύνα­μη του λαού είναι ανε­ξά­ντλη­τη και γίνε­ται νικη­φό­ρα με την οργά­νω­ση του αγώ­να για τα δίκια του. Έτσι η φλό­γα του Γορ­γο­πο­τά­μου φώτι­σε το δρό­μο στους σκλα­βω­μέ­νους ανθρώ­πους του μόχθου για να πυκνώ­σουν τις γραμ­μές του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και να γρά­ψουν μια από τις λαμπρό­τε­ρες σελί­δες της λαϊ­κής επα­να­στα­τι­κής πάλης στην ιστο­ρία της νεό­τε­ρης Ελλά­δας. Να γρά­ψουν τη μεγά­λη επο­ποι­ία της Αντί­στα­σης και της λαϊ­κής Απελευθέρωσης».

Ανα­λυ­τι­κά η διακήρυξη:

«Την 25η Νοέμ­βρη συμπλη­ρώ­νο­νται 80 χρό­νια από την ανα­τί­να­ξη της Γέφυ­ρας του Γορ­γο­πο­τά­μου, που έγι­νε τη νύχτα της 25ης προς την 26η Νοέμ­βρη 1942 από τις αντάρ­τι­κες δυνά­μεις του ΕΛΑΣ με τη συμ­με­το­χή και δυνά­με­ων του ΕΔΕΣ.

Η ανα­τί­να­ξη της γέφυ­ρας του Γορ­γο­πο­τά­μου απο­τε­λεί μία από τις μεγα­λύ­τε­ρες επι­χει­ρή­σεις δολιο­φθο­ράς του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου. Η αξία της υπήρ­ξε μεγά­λη στον αγώ­να του ελλη­νι­κού λαού κατά της τρι­πλής (γερ­μα­νι­κής, ιτα­λι­κής και βουλ­γα­ρι­κής) κατο­χής, διό­τι ανα­πτέ­ρω­σε το ηθι­κό των απλών ανθρώ­πων του μόχθου, εξύ­ψω­σε το γόη­τρο των αντι­στα­σια­κών οργα­νώ­σε­ων του ΕΑΜ — ΕΛΑΣ, συνέ­βα­λε στη μαζι­κο­ποί­η­σή τους και έδω­σε ώθη­ση στην εθνι­κο­α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κή πάλη του ελλη­νι­κού λαού.

Η όλη επι­χεί­ρη­ση για την ανα­τί­να­ξη της Γέφυ­ρας Γορ­γο­πο­τά­μου, που πήρε την κωδι­κή ονο­μα­σία “HARLING”, απο­φα­σί­στη­κε από το βρε­τα­νι­κό Στρα­τη­γείο Μ. Ανα­το­λής. Στό­χος των Εγγλέ­ζων, βασι­κά, ήταν να ανοί­ξουν έτσι, το δρό­μο της εδραί­ω­σης της στρα­τιω­τι­κής παρου­σί­ας τους στην Ελλά­δα. Άλλω­στε θεω­ρού­σαν την Ελλά­δα γεω­στρα­τη­γι­κό σημείο για τα συμ­φέ­ρο­ντά τους στη Μεσό­γειο, τη Μέση Ανα­το­λή και τη Βόρεια Αφρι­κή και είχαν δημιουρ­γή­σει σχέ­σεις ανι­σό­τι­μης αλλη­λε­ξάρ­τη­σης με την άρχου­σα τάξη της χώρας μας. Γι’αυ­τό οι Άγγλοι ενδια­φέ­ρο­νταν για το μετα­πε­λευ­θε­ρω­τι­κό καθε­στώς στην Ελλά­δα, και επε­δί­ω­καν την εδραί­ω­ση της αστι­κής εξου­σί­ας. Αυτό τους ενδιέ­φε­ρε πρω­τί­στως για­τί την ηγε­σία του λαϊ­κού απε­λευ­θε­ρω­τι­κού κινή­μα­τος στη χώρα μας είχε ανα­λά­βει η εργα­τι­κή τάξη, ο λαός, με το Κόμ­μα τους το ΚΚΕ, που ίδρυ­σε κι ήταν ψυχή και νους του ΕΑΜ, το οποίο ήταν πραγ­μα­τι­κά η μόνη δύνα­μη αντί­στα­σης, που είχε ως στό­χο να πάρει ο λαός τις τύχες του στα χέρια του.

Με τους παρα­πά­νω στό­χους, τέλος Σεπτέμ­βρη — αρχές Οκτώ­βρη του ‘42, βρε­τα­νι­κά αερο­πλά­να μετέ­φε­ραν ομά­δες σαμπο­τέρ στην Ελλά­δα. Οι ομά­δες έπε­σαν στην περιο­χή της Γκιώ­νας και μια ομά­δα στην περιο­χή του Καρ­πε­νη­σί­ου. Αρχη­γοί των Άγγλων σαμπο­τέρ ήταν οι Έντι Μάγιερς και Κρις Γου­ντ­χά­ουζ, δύο καθό­λου τυχαί­οι άνθρω­ποι, που δια­τέ­λε­σαν αρχη­γοί της αγγλι­κής στρα­τιω­τι­κής απο­στο­λής στην Ελλά­δα, κάνο­ντας ό,τι ήταν δυνα­τό για την εδραί­ω­ση της βρε­τα­νι­κής κυριαρ­χί­ας πάνω στις ελλη­νι­κές υποθέσεις.

Οι Άγγλοι σαμπο­τέρ ‑και κυρί­ως οι αρχη­γοί τους- από την πρώ­τη στιγ­μή που πάτη­σαν το πόδι τους στην Ελλά­δα, έκα­ναν ό,τι ήταν δυνα­τό για να έρθουν σε επα­φή με τον δικό τους άνθρω­πο, τον Ναπο­λέ­ο­ντα Ζέρ­βα, έχο­ντας την πεποί­θη­ση ότι αυτός και οι ανταρ­τι­κές δυνά­μεις του θα ήταν αρκε­τές για να την εκτέ­λε­ση της αποστολής.

Οι Άγγλοι, όχι μόνο δεν ήθε­λαν να έχουν ανά­μει­ξη στην επι­χεί­ρη­ση ανα­τί­να­ξης το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ, αλλά αυτές τις λαϊ­κές οργα­νώ­σεις τις θεω­ρού­σαν αντι­πά­λους τους.

Ανα­γκά­στη­καν όμως να συνερ­γα­στούν με τον Άρη Βελου­χιώ­τη και τον ΕΛΑΣ και όταν δια­πί­στω­σαν ότι ο Ναπο­λέ­ων Ζέρ­βας δε διέ­θε­τε της απα­ραί­τη­τες δυνά­μεις για την ανα­τί­να­ξη της γέφυ­ρας και δεν μπο­ρού­σε να ανα­λά­βει το όλο εγχείρημα.

Τελι­κά την επι­χεί­ρη­ση εκτέ­λε­σαν εκα­τόν εξή­ντα αντάρ­τες του ΕΛΑΣ, με επι­κε­φα­λής τον Άρη Βελου­χιώ­τη, πενή­ντα αντάρ­τες του ΕΔΕΣ με επι­κε­φα­λής τον Ναπο­λέ­ο­ντα Ζέρ­βα και δώδε­κα Άγγλοι σαμπο­τέρ, με επι­κε­φα­λής το συνταγ­μα­τάρ­χη Έντι Μάγιερς και υπαρ­χη­γό τον ταγ­μα­τάρ­χη Κρις Γουντχάουζ.

Η Επιχείρηση ανατίναξης της Γέφυρας

Το σχέ­διο της επί­θε­σης για την κατά­λη­ψη της γέφυ­ρας — έτσι ώστε να γίνει δυνα­τή η ανα­τί­να­ξή της — δια­τυ­πώ­θη­κε από τον Άρη, που ο ίδιος υπα­γό­ρευ­σε στον Κωστού­λα Αγρα­φιώ­τη (Κώστα Καβρέ­τζο), στις 25 Νοέμ­βρη, λίγες ώρες πριν αρχί­σει η αντί­στρο­φη μέτρη­ση, αφού προη­γού­με­να είχε απορ­ρι­φθεί ως ακα­τάλ­λη­λο το σχέ­διο του Ζέρ­βα. Η επι­χεί­ρη­ση εξου­δε­τέ­ρω­σης της Ιτα­λι­κής φρου­ράς και κατά­λη­ψης της Γέφυ­ρας ‑πριν γκρε­μι­στεί με την τοπο­θέ­τη­ση των εκρη­κτι­κών από τους Εγγλέ­ζους σαμπο­τέρ με τη βοή­θεια και κάποιων Ελλή­νων ανταρ­τών- πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε από τους αντάρ­τες του ΕΛΑΣ, ενώ ο ρόλος των λίγων ανταρ­τών του ΕΔΕΣ ήταν, ουσια­στι­κά, απλώς βοηθητικός.

Δύο μέρες μετά την ανα­τί­να­ξη της γέφυ­ρας οι Ιτα­λοί, σε αντί­ποι­να, παίρ­νουν από τις φυλα­κές της Λαμί­ας 14 πατριώ­τες από τους οποί­ους 7 θα εκτε­λέ­σουν μπρο­στά στην γκρε­μι­σμέ­νη γέφυ­ρα. Τους υπό­λοι­πους θα τους εκτε­λέ­σουν στα Καστέλ­λια της Παρ­να­σί­δας, μαζί με άλλους 10 κατοίκους.

Έδειξε τη δύναμη της λαϊκής πάλης

Ο Γορ­γο­πό­τα­μος πέρα­σε στην Ιστο­ρία ως σύμ­βο­λο του αγώ­να της Εθνι­κής μας Αντί­στα­σης ενά­ντια σε έναν εχθρό που φάντα­ζε ανί­κη­τος. Ήταν μια λαϊ­κό-επα­να­στα­τι­κή πρά­ξη που φού­ντω­σε το αντάρ­τι­κο στη χώρα μας, τη φλό­γα της Αντί­στα­σης στον κατα­κτη­τή. Μα πάνω απ’ όλα φού­ντω­σε στο νου και την καρ­διά του αδού­λω­του λαού μας την πεποί­θη­ση πως κανέ­νας εχθρός δεν είναι ανί­κη­τος, πως η δύνα­μη του λαού είναι ανε­ξά­ντλη­τη και γίνε­ται νικη­φό­ρα με την οργά­νω­ση του αγώ­να για τα δίκια του. Έτσι η φλό­γα του Γορ­γο­πο­τά­μου φώτι­σε το δρό­μο στους σκλα­βω­μέ­νους ανθρώ­πους του μόχθου για να πυκνώ­σουν τις γραμ­μές του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και να γρά­ψουν μια από τις λαμπρό­τε­ρες σελί­δες της λαϊ­κής επα­να­στα­τι­κής πάλης στην ιστο­ρία της νεό­τε­ρης Ελλά­δας. Να γρά­ψουν τη μεγά­λη επο­ποι­ία της Αντί­στα­σης και της λαϊ­κής Απελευθέρωσης.

Ο Γορ­γο­πό­τα­μος έδει­ξε τη δύνα­μη της λαϊ­κής πάλης, όταν, από την άλλη, οι αστοί και οι σύμ­μα­χοί τους καλού­σαν το λαό μας σε αδρά­νεια και ουσια­στι­κά υπο­τα­γή απέ­να­ντι στον κατα­κτη­τή. Κι αυτό δε μπο­ρεί να παρα­χα­ρα­χθεί και δια­στρε­βλω­θεί με την καθο­δη­γού­με­νη και “χρυ­σο­πλη­ρω­μέ­νη” προ­πα­γάν­δα των ιμπε­ρια­λι­στών, της ΕΕ, των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ και των αστι­κών δυνά­με­ων. Που, τυφλω­μέ­νοι από το αντι­κομ­μου­νι­στι­κό μένος τους, συκο­φα­ντούν το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και το ΚΚΕ, γενι­κό­τε­ρα το σοσια­λι­σμό ‑κομ­μου­νι­σμό, την προ­σφο­ρά της ΕΣΣΔ και του Κόκ­κι­νου στρα­τού της και των άλλων Αντι­στα­σια­κών κινη­μά­των, όπου πρω­τα­γω­νι­στές ήταν τα Κομ­μου­νι­στι­κά Κόμ­μα­τα στον αγώ­να για το τσά­κι­σμα του φασι­στι­κού ‑ναζι­στι­κού τέρα­τος. Προ­σπα­θούν σήμε­ρα να ξανα­γρά­ψουν την Ιστο­ρία όπως τους συμ­φέ­ρει ανα­πο­δο­γυ­ρί­ζο­ντας την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα για να μην μαθαί­νουν την αλή­θεια οι νέες γενιές και να διδά­σκο­νται απ’ αυτήν πως… “οι δού­λοι γίνο­νται ελεύθεροι”.

Το ΚΚΕ σάλπισε Αντίσταση

Ιδιαί­τε­ρα στη χώρα μας, γίνε­ται προ­σπά­θεια από το αστι­κό πολι­τι­κό σύστη­μα και τους μηχα­νι­σμούς προ­πα­γάν­δας του να απο­κρυ­φτεί και απο­σιω­πη­θεί το γεγο­νός ότι καθο­δη­γη­τι­κός νους, ψυχή και ραχο­κοκ­κα­λιά του ΕΑΜι­κού κινή­μα­τος, του αγώ­να ενά­ντια στη φασι­στι­κή κατο­χή για την απε­λευ­θέ­ρω­ση, ήταν το τιμη­μέ­νο Κόμ­μα της εργα­τι­κής τάξης, το ΚΚΕ και οι Κομ­μου­νι­στές. Το ΚΚΕ που, “όταν όλα τά ‘σκια­ζε η φοβέ­ρα και τα πλά­κω­νε η σκλα­βιά”, από την πρώ­τη στιγ­μή σήκω­σε το λάβα­ρο της λεφτε­ριάς και σάλ­πι­σε τη φωνή της Αντί­στα­σης στον κατα­κτη­τή. Μπή­κε το ίδιο μπρο­στά, για να οργα­νω­θεί ο αγώ­νας για την Απε­λευ­θέ­ρω­ση της χώρας.

Αντί­θε­τα, η στά­ση του αστι­κού πολι­τι­κού κόσμου, ήταν στά­ση ανα­μο­νής και αδρά­νειας απέ­να­ντι στον κατα­κτη­τή, στά­ση συμ­βι­βα­σμού και συνερ­γα­σί­ας με τον κατα­κτη­τή. Ένα τμή­μα του αστι­κού πολι­τι­κού κόσμου εγκα­τέ­λει­ψε τη χώρα και το λαό φεύ­γο­ντας στην Αίγυ­πτο και το Λον­δί­νο. Ένα άλλο, συνερ­γά­στη­κε με τον ναζί κατα­κτη­τή σχη­μα­τί­ζο­ντας τις κυβερ­νή­σεις των δωσί­λο­γων και τα δια­βό­η­τα τάγ­μα­τα ασφα­λεί­ας ενά­ντια στην απε­λευ­θε­ρω­τι­κή πάλη του λαού.

Η αστι­κή τάξη με τη στή­ρι­ξη του Βρε­τα­νι­κού ιμπε­ρια­λι­σμού δρα­στη­ριο­ποι­ή­θη­κε για το χτύ­πη­μα του Αντι­στα­σια­κού κινή­μα­τος και του ΚΚΕ, αντί να δρά­σουν ενά­ντια στον κατα­κτη­τή. Μονα­δι­κό τους μέλη­μα και στό­χος ήταν να δια­σφα­λί­σουν τα συμ­φέ­ρο­ντα τους την επό­με­νη μέρα επα­να­φέ­ρο­ντας και επι­βάλ­λο­ντας την αστι­κή εξου­σία που είχε ξεπέ­σει στα μάτια του λαού, όπως και τα αστι­κά πολι­τι­κά κόμ­μα­τα, και κιν­δύ­νευε μετά την απε­λευ­θέ­ρω­ση να απωλεσθεί.

Όλα τα παρα­πά­νω επι­βε­βαιώ­νουν πως η πάλη ανά­με­σα στην αστι­κή τάξη από τη μια, και στην εργα­τι­κή τάξη και τα άλλα λαϊ­κά στρώ­μα­τα από την άλλη, δεν στα­μα­τά ποτέ, είτε σε περί­ο­δο ειρή­νης, είτε σε πολε­μι­κές περιό­δους. Όπως τότε, που το ΚΚΕ και το ΕΑΜ ενώ πάλευαν για την Απε­λευ­θέ­ρω­ση, ταυ­τό­χρο­να αντι­με­τώ­πι­ζαν και την ντό­πια ένο­πλη αντί­δρα­ση των αστών και δωσί­λο­γων και με τη βοή­θεια των συμ­μά­χων τους ιμπε­ρια­λι­στών Βρε­τα­νών και Αμε­ρι­κα­νών στη συνέχεια.

Απο­δει­κνύ­ε­ται, έτσι, περί­τρα­να ότι κανέ­νας λαός δεν μπο­ρεί να εμπι­στευ­θεί την υπε­ρά­σπι­ση των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των του και την υπε­ρά­σπι­ση της πατρί­δας του στην αστι­κή τάξη και τα αστι­κά κόμματα.

Δεν μπορεί να υπάρξει “εθνική ομοψυχία”

Ο αστι­κός πολι­τι­κός κόσμος, ωστό­σο, καπη­λεύ­ε­ται την επέ­τειο ανα­τί­να­ξης της Γέφυ­ρας του Γορ­γο­πο­τά­μου που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε από τον ΕΛΑΣ υπό την ηγε­σία του πρω­το­κα­πε­τά­νιου Άρη Βελου­χιώ­τη, πασχί­ζο­ντας να την εντά­ξουν στους δικούς τους σκο­πούς και επι­διώ­ξεις περί δήθεν “εθνι­κής ενό­τη­τας” και “εθνι­κής ομο­ψυ­χί­ας”, που δε μπο­ρεί να υπάρ­ξει στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Ο Γορ­γο­πό­τα­μος στην ιστο­ριο­γρα­φία των Αστών και των οπορ­του­νι­στών παρου­σιά­ζε­ται ως μια στιγ­μή “εθνι­κής ενό­τη­τας” και μάλι­στα αξιο­ποιεί­ται με αυτό το συμ­βο­λι­σμό στις σύγ­χρο­νες συν­θή­κες, προ­κει­μέ­νου να επι­βά­λουν στις εργα­τι­κές λαϊ­κές συνει­δή­σεις την ύπου­λη προ­πα­γάν­δα πως, τάχα, μπο­ρεί να ταυ­τί­ζο­νται τα συμ­φέ­ρο­ντα της άρχου­σας τάξης με αυτά της εργα­τι­κής τάξης, του λαού, με στό­χο να εξα­πα­τή­σουν τους εργα­ζό­με­νους για να στη­ρί­ξουν την εξου­σία της, απο­δε­χό­με­νοι το σάπιο εκμε­ταλ­λευ­τι­κό σύστη­μα του καπιταλισμού.

Πρό­κει­ται για την ίδια ύπου­λη προ­πα­γάν­δα περί “εθνι­κών συμ­φε­ρό­ντων” που, τάχα, είναι κοι­νά, που προ­βάλ­λε­ται για να παρα­πλα­νή­σουν και υπο­τά­ξουν τους εργα­ζό­με­νους, το λαό, να απο­δε­χθούν την αντι­λαϊ­κή ‑αντερ­γα­τι­κή πολι­τι­κή και την εκμε­τάλ­λευ­ση του σάπιου καπι­τα­λι­στι­κού συστή­μα­τος. Άλλω­στε υπάρ­χει η αρνη­τι­κή πεί­ρα από την κυβέρ­νη­ση της “εθνι­κής ενό­τη­τας” του 1944, την κυβέρ­νη­ση Παπαν­δρέ­ου όπου συμ­με­τεί­χε και το ΕΑΜ και το ΚΚΕ. Αυτή η κυβέρ­νη­ση προ­σπά­θη­σε, με τους Άγγλους συμ­μά­χους της να ποδη­γε­τή­σει το ρωμα­λέο λαϊ­κό αντι­στα­σια­κό κίνη­μα για να επι­βάλ­λουν την απα­ξιω­μέ­νη στο λαό μας αστι­κή εξου­σία, μετά την απε­λευ­θέ­ρω­ση. Και επει­δή δεν τα κατά­φε­ραν “να βάλουν στο χέρι” ΚΚΕ και ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, χτύ­πη­σαν το λαϊ­κό κίνη­μα με τα όπλα τον ηρω­ϊ­κό Δεκέμ­βρη 1944, οδη­γώ­ντας, στην πορεία, στον Εμφύ­λιο πόλε­μο. Απο­δεί­χτη­κε, και έτσι, ότι η συμ­με­το­χή του ΚΚΕ σε αστι­κή κυβέρ­νη­ση δε μπο­ρεί να επι­βάλ­λει τη θέλη­ση των λαϊ­κών μαζών, αλλά ζημιώ­νει τα συμ­φέ­ρο­ντα του λαού.

Πείρα για το σήμερα

Σήμε­ρα, στη χώρα μας, η αστι­κή τάξη και τα κόμ­μα­τά της (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ κλπ), με τις κυβερ­νή­σεις της, εκχω­ρεί κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα σε ΝΑΤΟ, ΕΕ, ΗΠΑ με το λαό μας να βρί­σκε­ται απέ­να­ντι. Με στό­χο τη δια­σφά­λι­ση των συμ­φε­ρό­ντων της αστι­κής τάξης, έχουν μετα­τρέ­ψει τη χώρα μας σε προ­κε­χω­ρη­μέ­νο φυλά­κιο του Ιμπε­ρια­λι­σμού, στην Ιμπε­ρια­λι­στι­κή επέμ­βα­ση στην Ουκρα­νία ανά­με­σα στο Ευρω­α­τλα­ντι­κό στρα­τό­πε­δο και την καπι­τα­λι­στι­κή Ρωσία. Παρα­χω­ρούν Βάσεις, λιμά­νια και στρα­τιω­τι­κό εξο­πλι­σμό στις ΗΠΑ-ΝΑΤΟ για τη δια­κί­νη­ση στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων και οπλι­σμού στο μέτω­πο της Ουκρα­νί­ας. Η χώρα μας με ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης και των άλλων αστι­κών κομ­μά­των συμ­με­τέ­χει άμε­σα στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στέλ­νο­ντας όπλα, με τερά­στιους κιν­δύ­νους για το λαό μας, που μεγα­λώ­νουν σε συν­δυα­σμό με την κλι­μά­κω­ση της τουρ­κι­κής επι­θε­τι­κό­τη­τας και τους οξύ­τα­τους αντα­γω­νι­σμούς ελλη­νι­κής και τουρ­κι­κής αστι­κής τάξης. Την ίδια ώρα η κυβέρ­νη­ση και τα άλλα κόμ­μα­τα της άρχου­σας τάξης, ενα­πο­θέ­τουν την προ­στα­σία των συνό­ρων στο ΝΑΤΟ, όταν το ΝΑΤΟ υπο­θάλ­πει την τουρ­κι­κή επι­θε­τι­κό­τη­τα. Ο λαός μας, όπως και οι άλλοι λαοί, πλη­ρώ­νει βαρύ­τα­το κόστος με τον πλη­θω­ρι­σμό, την ακρί­βεια στην ηλε­κτρι­κή ενέρ­γεια και στα καύ­σι­μα που φέρ­νουν τερά­στια ενερ­γεια­κή φτώ­χεια, την ακρί­βεια στα τρό­φι­μα, τους τερά­στιους εξο­πλι­σμούς, κλπ.

Η διέ­ξο­δος για το λαό μας από την καπι­τα­λι­στι­κή οικο­νο­μι­κή κρί­ση, από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους και επεμ­βά­σεις δε μπο­ρεί να υπάρ­ξει με πολι­τι­κές εξω­ραϊ­σμού του σάπιου καπι­τα­λι­στι­κού συστή­μα­τος, αλλά μόνον με την ανα­τρο­πή του, όπως διδά­σκει και η πεί­ρα από την Αντί­στα­ση κατά της τρι­πλής φασι­στι­κής κατοχής.

Συνεχίζουμε στο δρόμο για την κοινωνική απελευθέρωση

Η Πανελ­λή­νια Ένω­ση Αγω­νι­στών Εθνι­κής Αντί­στα­σης και Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δας (ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ) τιμά­με την 80ή Επέ­τειο Ανα­τί­να­ξης της Γέφυ­ρας Γορ­γο­πο­τά­μου ως κορυ­φαία Αντι­στα­σια­κή πρά­ξη — σύμ­βο­λο της Αντί­στα­σης του λαού μας. Εκφρά­ζου­με το σεβα­σμό μας για τις θυσί­ες και την χωρίς τέλος ανι­διο­τε­λή προ­σφο­ρά των αγω­νι­στών της ΕΑΜι­κής Αντί­στα­σης, των μαχη­τών και μαχη­τριών του θρυ­λι­κού ΕΛΑΣ (ένο­πλο τμή­μα των λαϊ­κών δυνά­με­ων) και των άλλων ΕΑΜι­κών οργα­νώ­σε­ων: ΕΠΟΝ, ΕΛΑΝ, ΟΠΛΑ, Εθνι­κή Αλλη­λεγ­γύη, καθώς και των μαχη­τριών — μαχη­τών του Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δας που συνέ­χι­σαν τον αγώ­να για κοι­νω­νι­κά, λαϊ­κά δικαιώ­μα­τα, για μια Ελλά­δα με το λαό κυρίαρχο.

Ως ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ σήμε­ρα συνε­χί­ζου­με τον αγώ­να με την πεί­ρα και τα διδάγ­μα­τα εκεί­νου του επι­κού — ηρω­ϊ­κού αγώ­να του λαού μας με το ΚΚΕ, το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και τις άλλες ΕΑΜο­γε­νείς οργα­νώ­σεις και κυρί­ως την πεί­ρα της ταξι­κής πάλης του Δεκέμ­βρη 1944 και της τρί­χρο­νης ένο­πλης πάλης του ΔΣΕ. Αγω­νι­ζό­μα­στε κόντρα στη δια­στρέ­βλω­ση της ιστο­ρί­ας που επι­χει­ρούν τα αστι­κά και ιμπε­ρια­λι­στι­κά επι­τε­λεία και διά­φο­ρα προ­γράμ­μα­τα όπως οι “Μνή­μες Κατο­χής”, που ουσια­στι­κά εξι­σώ­νουν θύτες και θύμα­τα. Είναι η ιστο­ρία που έγρα­ψε ο λαός μας στη δεκα­ε­τία 1940–1950, με τις μεγά­λες επο­ποι­ί­ες της Αντί­στα­σης, της Απε­λευ­θέ­ρω­σης και της τρί­χρο­νης ένο­πλης ταξι­κής πάλης του ΔΣΕ. Απαι­τού­με δικαιο­σύ­νη, διεκ­δι­κού­με την πλη­ρω­μή των οφει­λό­με­νων επα­νορ­θώ­σε­ων — πολε­μι­κών απο­ζη­μιώ­σε­ων από την Ο.Δ Γερ­μα­νί­ας για τα κατο­χι­κά εγκλή­μα­τα του χιτλε­ρο­φα­σι­σμού στη χώρα μας.

Απευ­θυ­νό­μα­στε ιδιαί­τε­ρα στη νέα γενιά, να γνω­ρί­σει αυτή την πραγ­μα­τι­κή ιστο­ρία που έγρα­ψε ο λαός μας με επι­κε­φα­λής το ΚΚΕ, για­τί δεί­χνει και σήμε­ρα την ακα­τα­μά­χη­τη δύνα­μη του αγώ­να που μπο­ρεί να νική­σει κάθε αντί­πα­λο για καθο­ρί­ζει ο ίδιος τις τύχες του.

Σήμε­ρα παλεύ­ου­με με το εργα­τι­κό — λαϊ­κό ταξι­κό κίνη­μα, το ΠΑΜΕ και με το τιμη­μέ­νο ΚΚΕ, αντα­πο­κρι­νό­με­νοι στο κάλε­σμα για αγω­νι­στι­κή συμπό­ρευ­ση για να γίνει, ξανά, ο λαός μας πρω­τα­γω­νι­στής των εξε­λί­ξε­ων. Παλεύ­ου­με ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία, για απε­μπλο­κή και καμιά συμ­με­το­χή της χώρας μας, για να κλεί­σουν οι αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κές Βάσεις, να γυρί­σουν πίσω τα ελλη­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα που δρουν εκτός συνό­ρων, να άρει η κυβέρ­νη­ση τις κυρώ­σεις στη Ρωσία, για απο­δέ­σμευ­ση από ΝΑΤΟ-ΕΕ. Να μην πλη­ρώ­σει ο λαός μας την ακρί­βεια στα τρό­φι­μα και την ενερ­γεια­κή φτώ­χεια, να αυξη­θούν οι μισθοί και οι συντά­ξεις, γενι­κό­τε­ρα το εργα­τι­κό — λαϊ­κό εισό­δη­μα για την κάλυ­ψη όλων των ανα­γκών μας. Αυτός ο αγώ­νας συν­δέ­ε­ται με την πάλη μέχρι την τελι­κή νίκη για την κοι­νω­νι­κή απε­λευ­θέ­ρω­ση από την εκμετάλλευση».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο