Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

80 χρόνια από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών την 1η Μάη 1944: Στο Μπλοκ 15 η έναρξη του διήμερου εκδηλώσεων των δήμων Χαϊδαρίου και Καισαριανής _ΦΩΤΟ

Από το Χαϊ­δά­ρι ξεκί­νη­σε το από­γευ­μα του Σαβ­βά­του 27 Απρί­λη, το διή­με­ρο εκδη­λώ­σε­ων των Δήμων Χαϊ­δα­ρί­ου και Και­σα­ρια­νής για τα 80 χρό­νια από την εκτέ­λε­ση των 200 κομ­μου­νι­στών την 1η Μαΐ­ου του 1944.

Η εναρ­κτή­ρια εκδή­λω­ση έγι­νε στο Στρα­τό­πε­δο Χαϊ­δα­ρί­ου, στο Μπλοκ 15, εκεί από όπου οι Γερ­μα­νοί κατα­κτη­τές πήραν τους «200» για να τους εκτε­λέ­σουν στην Καισαριανή.

Η εκδή­λω­ση άνοι­ξε με χαι­ρε­τι­σμό από τον Τάκη Κου­βα­ρά, πρό­ε­δρο του παραρ­τή­μα­τος Χαϊ­δα­ρί­ου ΠΕΑΕΑ – ΔΣΕ, ο οποί­ος ανα­φέρ­θη­κε στους αλύ­γι­στους κομ­μου­νι­στές κρα­τού­με­νους, όχι μόνο της περιό­δου της κατο­χής αλλά και της Μετα­ξι­κής δικτα­το­ρί­ας που προη­γή­θη­κε, το καθε­στώς της οποί­ας παρέ­δω­σε πολ­λούς από αυτούς κατευ­θεί­αν στους ναζί.

Όπως τόνι­σε χαρα­κτη­ρι­στι­κά, δεν υπο­χώ­ρη­σαν, δεν εγκα­τέ­λει­ψαν τον αγώ­να τους για μια άλλη κοι­νω­νία παρά τα φρι­χτά βασα­νι­στή­ρια, παρά τις κάν­νες των όπλων που στρέ­φο­νταν κατα­πά­νω τους για να τους εκτε­λέ­σουν. Όπως είπε, έτσι πρέ­πει κι εμείς σήμε­ρα να βαδί­σου­με στον ίδιο δρό­μο του αγώ­να, μέχρι να ξημε­ρώ­σουν καλύ­τε­ρες μέρες για το λαό μας.

 

Στην συνέ­χεια ο Δήμαρ­χος Χαϊ­δα­ρί­ου Μιχά­λης Σελέ­κος πραγ­μα­το­ποί­η­σε την κεντρι­κή ομι­λία, κάνο­ντας μια ιστο­ρι­κή ανα­δρο­μή στα γεγο­νό­τα της επο­χής εκεί­νης αλλά και στα διδάγ­μα­τα της στο σήμερα.

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΘΗΝΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ Ξεκι­νά ο εργα­τι­κός – λαϊ­κός αγώ­νας δρό­μου για τους «200» της Και­σα­ρια­νής 🎥VIDEO

 

Ο Δήμαρ­χος Χαϊ­δα­ρί­ου ξεκί­νη­σε λέγο­ντας πως το αίμα των 200 παλι­κα­ριών πότι­σε και γιγά­ντω­σε το δέντρο της λευ­τε­ριάς. «Η στά­ση τους είναι μια λαμπρή σελί­δα στην ηρω­ι­κή πάλη του λαού, μια ακό­μα από­δει­ξη της δύνα­μης του λαού, που έδει­ξε πως ακό­μα και στις πιο μαύ­ρες συν­θή­κες μπο­ρεί να νική­σει και τον πιο σκλη­ρό εχθρό» είπε ο κ. Σελέκος.

 

Ο Δήμαρ­χος Χαϊ­δα­ρί­ου τόνι­σε επί­σης πως η ιστο­ρία του Χαϊ­δα­ρί­ου είναι άμε­σα συν­δε­δε­μέ­νη με το στρα­τό­πε­δο, με το Μπλοκ 15, αλλά και με την εκτέ­λε­ση του Νίκου Πλου­μπί­δη και της Λέλας Καρα­γιάν­νη.

Πως πολ­λοί τους παρου­σιά­ζουν ως υπε­ραν­θρώ­πους, όμως όπως χαρα­κτη­ρι­στι­κά είπε κανείς δεν γεν­νιέ­ται ήρω­ας, οι ήρω­ες δια­μορ­φώ­νο­νται μέσα από τη φωτιά της ταξι­κής πάλης. Οι ήρω­ες αγω­νι­στές του τότε πίστευαν με όλη τους την ύπαρ­ξη στον αγώ­να για να ξημε­ρώ­σει καλύ­τε­ρη μέρα για αυτούς και τα παι­διά τους, και η στά­ση τους απο­τε­λεί παρά­δειγ­μα για εμάς.

 

Επι­πλέ­ον υπεν­θύ­μι­σε πως απαί­τη­ση του λαού της περιο­χής είναι να δημιουρ­γη­θεί το μου­σείο της Εθνι­κής Αντί­στα­σης στο μπλοκ 15. «Τιμή και δόξα στους 200 εκτε­λε­σμέ­νους κομ­μου­νι­στές. Τιμή και δόξα σε όλους όσοι αγω­νί­στη­καν, βασα­νί­στη­καν, εκτε­λέ­στη­καν, διώ­χθη­καν σε όλους όσοι είχαν συμ­βο­λή στη λευ­τε­ριά της πατρί­δας μας» κατέληξε.

Στην συνέ­χεια έγι­νε κατά­θε­ση στε­φά­νων και ακο­λού­θη­σαν συγκι­νη­τι­κές στιγ­μές, με τους ηθο­ποιούς Κερα­σία Σαμα­ρά και Κώστα Αρζό­γλου να δια­βά­ζουν μηνύ­μα­τα μελ­λο­θα­νά­των τα οποία έγρα­ψαν λίγο πριν στη­θούν στο εκτε­λε­στι­κό από­σπα­σμα, και στη συνέ­χεια το προ­σκλη­τή­ριο των εκτελεσμένων.

Το πρό­γραμ­μα έκλει­σε με μου­σι­κούς από το μου­σι­κό εργα­στή­ρι «Αμφί­ων» να τρα­γου­δούν το «Χαϊ­δά­ρι» του Μάρ­κου Βαμ­βα­κά­ρη και άλλα τρα­γού­δια που έχουν συν­δε­θεί με τους ανυ­πο­χώ­ρη­τους αγώ­νες του λαού για ελευθερία.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο