Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

80 χρόνια από το απελευθερωτικό επαναστατικό 1944: Οι εφημερίδες της απελευθέρωσης στις αλύγιστες συνοικίες _Ιωνία, _Καισαριανή_Κοκκινιά…

Οι εργα­το­γει­το­νιές της Αθή­νας, οι «συνοι­κί­ες» είχαν κατα­φέ­ρει από τα τέλη του 1943, με τη μαζι­κή τους πάλη και τα όπλα του εφε­δρι­κού ΕΛΑΣ, να διώ­ξουν τους κατα­κτη­τές και να κάνουν δύσκο­λη έως αδύ­να­τη την παρου­σία των κατα­κτη­τών και των συνερ­γα­τών τους σε αυτές. Ετσι οργα­νώ­θη­καν μεγά­λες δολο­φο­νι­κές επι­δρο­μές για άμε­ση τρο­μο­κρά­τη­ση του λαού που σύσ­σω­μος αγω­νι­ζό­ταν από τις γραμ­μές του ΚΚΕ, του ΕΑΜ — ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ. Οι δυνά­μεις των Ράλ­λη­δων, χωρο­φυ­λα­κή, μηχα­νο­κί­νη­το της αστυ­νο­μί­ας (Μπου­ρα­ντά­δες), Χίτες απο­σκο­πού­σαν και στο γενι­κό­τε­ρο χτύ­πη­μα του λαού αφού έτρε­μαν την αφύ­πνι­σή του και ανη­συ­χού­σαν για την τύχη της αστι­κής εξου­σί­ας και στα­θε­ρό­τη­τας την επό­με­νη μέρα μετά την απε­λευ­θέ­ρω­ση. Την ίδια ανη­συ­χία μοι­ρά­ζο­νταν και οι αστι­κές δυνά­μεις που είχαν κατα­φύ­γει στη Μέση Ανα­το­λή τασ­σό­με­νες στο πλευ­ρό του βρε­τα­νι­κού ιμπεριαλισμού.

Στο τέλος του 1943 είχε γίνει το μπλό­κο στα νοσο­κο­μεία της Αθή­νας όπου νοση­λεύ­ο­νταν οι ανά­πη­ροι ήρω­ες του αλβα­νι­κού μετώ­που. Ακο­λού­θη­σαν πολ­λά ακό­μα μπλό­κα σε Ζωγρά­φου, Βύρω­να, Καλ­λι­θέα, Κατσι­πό­δι, Παγκρά­τι, Δουρ­γού­τι, Αιγά­λεω, Καισαριανή.

Στις 6 Μάρ­τη 1944 έγι­νε το πρώ­το Μπλό­κο της Κοκ­κι­νιάς, που αντι­με­τω­πί­στη­κε με επι­τυ­χία από τον εφε­δρι­κό ΕΛΑΣ και τον λαό της συνοι­κί­ας. Στις 15 — 16 Μάρ­τη 1944, οι ελλη­νι­κές δυνά­μεις κατα­στο­λής, υπό την κυβέρ­νη­ση Ράλ­λη, κάπου 2.000 χωρο­φύ­λα­κες με τη στή­ρι­ξη των γερ­μα­νι­κών ναζι­στι­κών στρα­τευ­μά­των κατο­χής, έκα­ναν επι­δρο­μή στις εργα­το­γει­το­νιές σε Καλο­γρέ­ζα, Σαφρά­μπο­λη, Ηρά­κλειο. Οι επι­δρο­μείς με τη συν­δρο­μή και ντό­πιων χαφιέ­δων ξεχώ­ρι­σαν και δολο­φό­νη­σαν δεκά­δες πρω­το­πό­ρους εργά­τες, βασά­νι­σαν, λεη­λά­τη­σαν και έκα­ναν πολ­λές συλλήψεις.

Οι συνοι­κί­ες έμα­θαν να μην παρα­δί­δο­νται, πολ­λές φορές έδω­σαν παρα­δείγ­μα­τα συλ­λο­γι­κής παλι­κα­ριάς, αυτο­θυ­σί­ας, ηρω­ι­σμού. Παρά τα φοβε­ρά μπλό­κα όχι μόνο δεν τρο­μο­κρα­τή­θη­καν, μα πολ­λα­πλα­σιά­στη­καν οι δυνά­μεις που μπή­καν στον αγώ­να και ορκί­ζο­νταν εκδί­κη­ση στο όνο­μα των δολο­φο­νη­μέ­νων αδελ­φών, συγ­γε­νών, συνα­δέλ­φων, γει­τό­νων, συντρό­φων και συνα­γω­νι­στών. Οι συνοι­κί­ες η μια μετά την άλλη διεκ­δι­κού­σαν τον τίτλο του Στά­λιν­γκραντ της Αθήνας.

Ανα­πό­σπα­στο κομ­μά­τι του αγώ­να απο­τέ­λε­σαν και οι αντι­στα­σια­κές εφη­με­ρί­δες, που έπαι­ξαν ρόλο δια­φω­τι­στή και οργα­νω­τή της πάλης.

Ονόματα — σύμβολα ανυποχώρητου αγώνα

Κατά την απε­λευ­θέ­ρω­ση, δίπλα στις κεντρι­κές — πανελ­λα­δι­κές εφη­με­ρί­δες του αγώ­να, τον «Ριζο­σπά­στη» και την «Ελεύ­θε­ρη Ελλά­δα» (όργα­νο του ΕΑΜ) κυκλο­φό­ρη­σαν και δεκά­δες τοπι­κές εφη­με­ρί­δες του ΚΚΕ, της ΕΠΟΝ, του ΕΑΜ, των εργα­τι­κών συν­δι­κά­των. Εφη­με­ρί­δες που έδω­σαν τη μάχη για την αλή­θεια σε συν­θή­κες τρο­μο­κρα­τί­ας και επι­δρο­μών από τις κρα­τι­κές αρχές, με σπά­σι­μο γρα­φεί­ων, ξυλο­δαρ­μούς και δολο­φο­νί­ες συντα­κτών («Ελεύ­θε­ρη Αχα­ΐα», «Ανα­γέν­νη­ση» στον Βόλο κ.ά.). Αυτά έως το 1947, οπό­τε τέθη­καν και τυπι­κά εκτός νόμου.

Στα χρό­νια 1945 — 1947 οι εφη­με­ρί­δες των συνοι­κιών περιέ­λα­βαν στις σελί­δες τους την τερά­στια λαϊ­κή ανά­τα­ση που σημα­το­δό­τη­σαν οι συν­θή­κες της απε­λευ­θέ­ρω­σης, την πάλη ενά­ντια στη λευ­κή τρο­μο­κρα­τία, τους αγώ­νες του λαού των συνοι­κιών για την επι­βί­ω­ση, την πολι­τι­στι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα, την πάλη των γυναι­κών. Ταυ­τό­χρο­να περι­λάμ­βα­ναν και πολύ­τι­μα ντο­κου­μέ­ντα της ηρω­ι­κής αντί­στα­σης των χρό­νων 1941 — ’44, πολ­λά εκ των οποί­ων αφο­ρούν τη ζωή και τη θυσία αγω­νι­στών του λαού, μελών και στε­λε­χών του ΚΚΕ.

Τα ονό­μα­τα των εφη­με­ρί­δων ταυ­τί­ζο­νταν με τα αυτά των ηρω­ι­κών συνοι­κιών: «Ιωνία», «Η Κοκ­κι­νιά μας», «Και­σα­ρια­νή», «Καλ­λι­θέα» κ.ά.

Σήμε­ρα ελά­χι­στα φύλ­λα από αυτές τις εφη­με­ρί­δες σώζο­νται στο Αρχείο του ΚΚΕ, ελά­χι­στα επί­σης εντο­πί­ζο­νται σε βιβλιο­θή­κες και αρχεία. Τιμώ­ντας τον ηρω­ι­κό αγώ­να των συνοι­κιών ενά­ντια στα μπλό­κα, δημο­σιεύ­ου­με εξώ­φυλ­λα από τα ελά­χι­στα σωζό­με­να φύλλα.

Και με αυτό το δημο­σί­ευ­μα κάνου­με έκκλη­ση σε όποιον ή όποια δια­θέ­τει φύλ­λα από αυτές ή άλλες εφη­με­ρί­δες να τις προ­σφέ­ρει στο Αρχείο του ΚΚΕ, ώστε να δια­σω­θούν, να συντη­ρη­θούν και να αξιο­ποι­η­θούν στην ιστο­ρι­κή έρευνα.

  • Ανα­δη­μο­σί­ευ­ση από τον «Ριζο­σπά­στη του Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου», 3–5 Μάη 2024

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο