Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

85η ΔΕΘ: «Σιγή νεκροταφείου» θέλει να επιβάλλει η κυβέρνηση ενόψει συλλαλητηρίων για τα εγκαίνια

«Σιγή νεκρο­τα­φεί­ου» φαί­νε­ται θέλει να επι­βάλ­λει η κυβέρ­νη­ση ενό­ψει των εγκαι­νί­ων της 85ης Διε­θνούς Έκθε­σης Θεσσαλονίκης.

Γι’ αυτό και ο πρω­θυ­πουρ­γός Κ. Μητσο­τά­κης έχει επι­φορ­τί­σει τον νεο­διο­ρι­σμέ­νο υπουρ­γό Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη Π. Θεο­δω­ρι­κά­κο με την δημιουρ­γία κλί­μα­τος αστυ­νο­μο­κρα­τί­ας στην πόλη.

Έρχο­ντας να συνε­χί­σει την τακτι­κή του προ­κα­τό­χου του, Μ. Χρυ­σο­χοϊ­δη, ο κ. Θεο­δω­ρι­κά­κος είχε σήμε­ρα τηλε­διά­σκε­ψη με φορείς της συμπρω­τεύ­ου­σας όπως ο περι­φε­ρειάρ­χης Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας Από­στο­λος Τζι­τζι­κώ­στας, ο Δήμαρ­χος Θεσ­σα­λο­νί­κης Κων­στα­ντί­νος Ζέρ­βας, η αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χης Βού­λα Πατου­λί­δου και ο πρό­ε­δρος του Εμπο­ρι­κού Συλ­λό­γου Θεσ­σα­λο­νί­κης Παντε­λής Φιλιππίδης.

Σε δηλώ­σεις του, μετα­ξύ άλλων, ο υπουρ­γός ΠΡΟ.ΠΟ. ζήτη­σε να δημιουρ­γη­θεί ένα… «αρα­γές μέτω­πο λογι­κής» (!), υπο­γραμ­μί­ζο­ντας ότι «δια­δη­λώ­σεις μπο­ρούν να γίνουν με ήρε­μο τρό­πο και χωρίς αντι­πα­ρα­θέ­σεις. Η σημε­ρι­νή τηλε­διά­σκε­ψη στέλ­νει το μήνυ­μα ότι πρέ­πει όλοι να συμ­βάλ­λου­με στην τήρη­ση της τάξης, της κοι­νω­νι­κής ηρε­μί­ας και της κοι­νω­νι­κής γαλήνης…».

Μήπως οι εργα­ζό­με­νοι, οι άνερ­γοι, οι αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι, οι φοι­τη­τές και οι συντα­ξιού­χοι της Θεσ­σα­λο­νί­κης να πουν κι’ ευχα­ρι­στώ στον κ. υπουρ­γό που μας ενη­με­ρώ­νει ότι «δια­δη­λώ­σεις μπο­ρούν να γίνουν»;

Η ουσία όμως βρί­σκε­ται αλλού. Η κυβέρ­νη­ση επι­θυ­μεί από τώρα να δεί­ξει πυγ­μή απέ­να­ντι στο εργα­τι­κό-λαϊ­κό κίνη­μα, επι­στρα­τεύ­ο­ντας την γνω­στή πλέ­ον συντα­γή του «κοι­νω­νι­κού αυτο­μα­τι­σμού» και ζητώ­ντας να απο­φευ­χθούν οι «αντι­πα­ρα­θέ­σεις». Λες και οι δια­δη­λώ­σεις γίνο­νται για να συγ­χα­ρεί ο λαός την κυβέρ­νη­ση και όχι για να δια­τρα­νώ­σει την συσ­σω­ρευ­μέ­νη δυσα­ρέ­σκεια του διεκ­δι­κώ­ντας τα αυτο­νό­η­τα δικαιώ­μα­τά του.

Βολεύ­ει όμως την κυβέρ­νη­ση να δημιουρ­γή­σει μια θολή κατά­στα­ση, μπερ­δεύ­ο­ντας το οργα­νω­μέ­νο ταξι­κό κίνη­μα, τους εργα­ζό­με­νους και τους φοι­τη­τές, με τις συγκε­ντρώ­σεις ορι­σμέ­νων γρα­φι­κών ακρο­δε­ξιών και άλλων περί­ερ­γων «αρνη­τών» του κορω­νοϊ­ού που κυκλο­φο­ρούν με σταυ­ρούς και εικό­νες της Παναγίας.

Δεν πρέ­πει να τους περάσει!

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο