Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

85η ΔΕΘ-Συνέντευξη Μητσοτάκη: Πάση θυσία ματωμένη «ανάπτυξη» για τα κέρδη των μονοπωλίων σε βάρος των δικαιωμάτων του λαού

Την απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα της κυβέρ­νη­σης να εφαρ­μό­σει πάση θυσία την ματω­μέ­νη «ανά­πτυ­ξη» για τα κέρ­δη των μονο­πω­λί­ων σε βάρος των δικαιω­μά­των του λαού και της νεο­λαί­ας, εξέ­φρα­σε ο Κυρ. Μητσο­τά­κης στη σημε­ρι­νή συνέ­ντευ­ξη Τύπου από τη ΔΕΘ.

Στο δόγ­μα «όλα για τους λίγους», ο πρω­θυ­πουρ­γός επα­νέ­λα­βε τις προ­θέ­σεις της κυβέρ­νη­σης να προ­ω­θή­σει την πολι­τι­κή που σε όλα τα επί­πε­δα, οικο­νο­μία, Υγεία, εργα­σία, Παι­δεία, νεο­λαία, κερ­δι­σμέ­νοι θα είναι οι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι και τα μονο­πώ­λια και χαμέ­νοι ο λαός, τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα, οι εργα­ζό­με­νοι, νεο­λαί­οι, βιο­πα­λαι­στές αγρότες.

Κανένα μέτρο για την πανδημία, παραπέρα ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ

Για την παν­δη­μία, ξεκα­θά­ρι­σε ότι δεν πρό­κει­ται να κλεί­σει η αγο­ρά και επα­νέ­λα­βε την ανά­γκη των εμβο­λια­σμών, ρίχνο­ντας την ατο­μι­κή ευθύ­νη στον κόσμο. Καμία ανα­φο­ρά σε μέτρα ουσια­στι­κής προ­στα­σί­ας της δημό­σιας Υγεί­ας, με ενί­σχυ­ση του συστή­μα­τος Υγεί­ας και μέτρα προ­στα­σί­ας σε χώρους δου­λειάς, σχο­λεία, μέσα μεταφοράς.

Μάλι­στα, ανα­φε­ρό­με­νος στα σχέ­δια της κυβέρ­νη­σής του για το Εθνι­κό Σύστη­μα Υγεί­ας, υπε­ρα­μύν­θη­κε της Σύμπρα­ξης Δημό­σιου και Ιδιω­τι­κού Τομέα, ανοί­γο­ντας το δρό­μο στο ιδιω­τι­κό κεφά­λαιο για νέα κερ­δο­φο­ρία. Επι­κα­λέ­στη­κε μάλι­στα την περί­ο­δο της παν­δη­μί­ας όπου συνερ­γά­στη­καν με όρους που συνέ­φε­ραν το δημό­σιο ‑όπως είπε- όταν αυξή­θη­καν τα νοσή­λια των ασφα­λι­στι­κών ταμεί­ων προς τις ιδιω­τι­κές κλι­νι­κές κατά 100%.

Νέες βάσεις στις ΗΠΑ και 5ετή διάρκεια στην κατάπτυστη συμφωνία

Έκα­νε λόγο για την επέ­κτα­ση της ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κής συμ­φω­νί­ας για τις βάσεις για τα επό­με­να πέντε χρό­νια, «με παρου­σία των ΗΠΑ σε σημεία που δεν υπήρ­χαν μέχρι σήμε­ρα» όπως είπε, στο πλαί­σιο της στή­ρι­ξης των ιμπε­ρια­λι­στι­κών σχε­δια­σμών τους στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή της ΝΑ Μεσο­γεί­ου. Δήλω­σε πως η Ελλά­δα είναι ένας αξιό­πι­στος εταί­ρος για τις ΗΠΑ στην περιοχή.

Ερω­τη­θείς για το μετα­να­στευ­τι­κό, ξεκα­θά­ρι­σε πως θα συνε­χι­στεί η πολι­τι­κή κατα­στο­λής σε βάρος μετα­να­στών και προ­σφύ­γων, επι­κα­λού­με­νος τη συνεν­νό­η­ση με την τουρ­κι­κή κυβέρ­νη­ση, αφού «το συμ­φέ­ρον και των δύο», όπως είπε, είναι «να μεί­νουν μακριά από τα σύνο­ρα και των δύο χωρών» οι χιλιά­δες ξερι­ζω­μέ­νοι, οι οποί­οι βέβαια προ­κύ­πτουν από τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις που στη­ρί­ζουν οι ελλη­νι­κές κυβερ­νή­σεις. Υπε­ρα­μύν­θη­κε των φυλα­κών που προ­ω­θού­νται στα νησιά του Αιγαί­ου, στο πλαί­σιο της πολι­τι­κής της ΕΕ και των απα­ρά­δε­κτων συμ­φω­νιών του Δου­βλί­νου, που εγκλω­βί­ζει χιλιά­δες ανθρώπους.

Όχι κατάργηση του ΕΝΦΙΑ — Για την ακρίβεια φταίνε οι διεθνείς τιμές

Για την ακρί­βεια και τις αυξή­σεις στις τιμές ρεύ­μα­τος, σε μια προ­σπά­θεια να καλύ­ψει τις ευθύ­νες της κυβέρ­νη­σής του, που στο πλαί­σιο της απε­λευ­θέ­ρω­σης της αγο­ράς ενέρ­γειας, έχει κατα­δι­κά­σει σε ενερ­γεια­κή φτώ­χεια τον ελλη­νι­κό λαό, δήλω­σε πως το πρό­βλη­μα είναι παγκό­σμιο. Υπε­ρα­μύν­θη­κε της από­φα­σης για το κλεί­σι­μο των μονά­δων απο­λι­γνι­το­ποί­η­σης στη χώρα, προ­κρί­νο­ντας τις Ανα­νε­ώ­σι­μες Πηγές Ενέρ­γειας ως «καλύ­τε­ρη λύση» στο πλαί­σιο των κατευ­θύν­σε­ων που έχει απο­φα­σί­σει η ΕΕ προς όφε­λος των μονο­πω­λί­ων που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στην «πρά­σι­νη ανάπτυξη».

Για τον ΕΝΦΙΑ απέ­κλει­σε το ενδε­χό­με­νο κατάρ­γη­σής του, έκα­νε λόγο γενι­κά και αόρι­στα για μεί­ω­σή του τον επό­με­νο χρό­νο κάνο­ντας λόγο για «πιο δίκαιο» ΕΝΦΙΑ, ενώ για την ακρί­βεια στις τιμές ειδών ευρεί­ας κατα­νά­λω­σης ανέ­φε­ρε πως τα μέτρα της κυβέρ­νη­σης επι­χει­ρούν να ανα­χαι­τί­σουν τις συνέ­πειες, χωρίς όμως να ανα­φερ­θεί στο σύντο­μο χρο­νι­κό διά­στη­μα της διάρ­κειάς τους.

Ταξικοί φραγμοί στην εκπαίδευση, μειωμένα δικαιώματα για τους εργαζόμενους

Ανα­φο­ρι­κά για τα μέτρα της κυβέρ­νη­σης για τους νέους υπε­ρα­μύν­θη­κε των μέτρων που παρέ­χουν ζεστό χρή­μα στους εργο­δό­τες ενώ για την κεφα­λαιο­ποί­η­ση της επι­κου­ρι­κής σύντα­ξης, επα­νέ­λα­βε τους κυβερ­νη­τι­κούς ισχυ­ρι­σμούς ότι θα έχουν τη δυνα­τό­τη­τα για καλύ­τε­ρες συντά­ξεις, παρό­τι δεν θα ξέρουν τι θα εισπρά­ξουν όταν οι ασφα­λι­στι­κές εισφο­ρές τους θα τζο­γά­ρο­νται στο χρηματιστήριο.

Ακό­μα υπε­ρα­μύν­θη­κε των αντι­δρα­στι­κών αλλα­γών σε σχο­λεία και πανε­πι­στή­μια, που προ­σαρ­μό­ζουν την εκπαί­δευ­ση στις ανά­γκες της αγο­ράς, των πολυ­ε­θνι­κών δηλα­δή που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στο συγκε­κρι­μέ­νο τομέα, θέτο­ντας νέους ταξι­κούς φραγ­μούς στα παι­διά των λαϊ­κών οικο­γε­νειών και στο δικαί­ω­μά τους στη μόρ­φω­ση και τη δου­λειά. Για την ανερ­γία των νέων, παρέ­πεμ­ψε στα προ­γράμ­μα­τα επα­να­κα­τάρ­τι­σης και δεξιο­τή­των, που ουσια­στι­κά δίνουν ζεστό χρή­μα στους εργο­δό­τες, μετα­τρέ­πο­ντας τους νέους σε φθη­νό εργα­τι­κό δυναμικό.

Για αγρότες, Βόρεια Εύβοια, Κρήτη

Ειδι­κή ανα­φο­ρά στους αγρό­τες και τον πρω­το­γε­νή τομέα, όπου ο Κυρ. Μητσο­τά­κης πίσω από τις φρά­σεις «και­νο­το­μία, έξυ­πνη γεωρ­γία, σύγ­χρο­νες τεχνι­κές» διε­μή­νυ­σε ότι η πολι­τι­κή που τσα­κί­ζει τους βιο­πα­λαι­στές αγρό­τες θα συνε­χι­στεί. Μάλι­στα, ιδιαί­τε­ρη ανα­φο­ρά για τους αλιείς, για τους οποί­ους ανα­μέ­νε­ται νέο χτύ­πη­μα με τον καθο­ρι­σμό θαλάσ­σιων ζωνών όπου θα απα­γο­ρεύ­ε­ται η αλιεία, στο όνο­μα της ανα­πα­ρα­γω­γής των ψαριών.

Για τη Βόρεια Εύβοια, επα­νέ­λα­βε τα σχέ­δια της κυβέρ­νη­σης για συνο­λι­κή ανά­πλα­ση της περιο­χής, που ουσια­στι­κά παρα­δί­δουν του­ρι­σμό, αγρο­τι­κή παρα­γω­γή, ανα­πα­ρα­γω­γή δάσους κ.α. σε ιδιώ­τες για να κερ­δο­σκο­πή­σουν πάνω στα απο­κα­ΐ­δια, στο όνο­μα της κλι­μα­τι­κής κρί­σης. ειδι­κά για τους ρετσι­νά­δες, επα­νέ­λα­βε τους εκβια­σμούς σε βάρος τους ώστε να δεχθούν τις απα­ρά­δε­κτες προ­τά­σεις δημο­τι­κών, περι­φε­ρε­ρεια­κών αρχών και κυβέρ­νη­σης να απο­δε­χθούν τους όρους των εται­ρειών με χαμη­λά μερο­κά­μα­τα και ανύ­παρ­κτα δικαιώματα.

Ερω­τη­θείς για το έργο του Βόρειου Οδι­κού άξο­να στην Κρή­τη, σημεί­ω­σε πως προ­χω­ρά η μελέ­τη και κατα­σκευή του μέσω ΣΔΙΤ και ξεκα­θά­ρι­σε πως θα μπουν διό­δια, όπως προ­βλέ­πε­ται σε όλες τις συμ­βά­σεις παρα­χώ­ρη­σης οδι­κών αξό­νων λέγο­ντας χαρα­κτη­ρι­στι­κά «ένα κομ­μά­τι της κατα­σκευ­ής μετα­τί­θε­ται στον χρή­στη, αλλιώς ανε­βαί­νει το κόστος του έργου και καθυ­στε­ρεί η κατα­σκευή του».

Πηγή: 902.gr

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο