Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

48o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ — «ΟΔΗΓΗΤΗ» Έκθεση εικαστικών: Ο πόλεμος και η πάλη ενάντια σ’ αυτόν, με τα μάτια της σύγχρονης τέχνης

Ο πόλε­μος και οι συνέ­πειές του είναι το θέμα της φετι­νής εικα­στι­κής έκθε­ση που φιλο­ξε­νεί­ται στο Στέ­κι του Πολι­τι­σμού (έξω από το θεα­τρά­κι του πάρ­κου) του 48ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή» και συγκε­ντρώ­νει από την πρώ­τη στιγ­μή πολύ μεγά­λο ενδιαφέρον.

Στο σχε­τι­κό κάλε­σμα της Επι­τρο­πής Πολι­τι­σμού του ΚΣ της ΚΝΕ αντα­πο­κρί­θη­καν σχε­δόν 50 δημιουρ­γοί οι οποί­οι δημιούρ­γη­σαν πάνω από 70 σύγ­χρο­να έργα που το καθέ­να με τον τρό­πο του απο­τυ­πώ­νει τον πόλε­μο και τις συνέ­πειές του.

Στην έκθε­ση έχουν βρει τον χώρο τους όλες οι εικα­στι­κές μορ­φές, από τη ζωγρα­φι­κή και τη γλυ­πτι­κή έως το video art και τις εικα­στι­κές εγκα­τα­στά­σεις (installations).

Συμ­με­τέ­χουν νέοι και παλιό­τε­ροι εικα­στι­κοί — μέλη του ΕΕΤΕ, σπου­δα­στές της ΑΣΚΤ, καθώς και αυτο­δί­δα­κτοι εικαστικοί.

Το 902.gr συζή­τη­σε με την Μυρ­τώ Πετά­ση, μέλος του ΚΣ της ΚΝΕ, για την έκθε­ση, το περιε­χό­με­νό της και τους «λόγους» που οδή­γη­σαν την ΚΝΕ να πάρει αυτήν την πρωτοβουλία.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο