9η Μάη: «Κάθε άνθρωπος που αγαπά την ελευθερία, χρωστάει στον Κόκκινο Στρατό περισσότερα από ό, τι μπορεί ποτέ να πληρώσει»

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Στη φρά­ση αυτή του Έρνεστ Χεμιν­γου­έι («Κάθε άνθρω­πος που αγα­πά την ελευ­θε­ρία, χρω­στά­ει στον Κόκ­κι­νο Στρα­τό περισ­σό­τε­ρα από ό, τι μπο­ρεί ποτέ να πλη­ρώ­σει») περι­κλεί­ε­ται όλος ο συμ­βο­λι­σμός της 9ης Μάη. Της επε­τεί­ου της Αντι­φα­σι­στι­κής Νίκης των Λαών. Τότε, το Μάη του 1945, 72 χρό­νια πριν, όταν η κόκ­κι­νη σημαία … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το 9η Μάη: «Κάθε άνθρω­πος που αγα­πά την ελευ­θε­ρία, χρω­στά­ει στον Κόκ­κι­νο Στρα­τό περισ­σό­τε­ρα από ό, τι μπο­ρεί ποτέ να πλη­ρώ­σει».