Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

9η Μάη – Μέρα της απελευθέρωσης των λαών από την ΕΣΣΔ και τον Κόκκινο Στρατό | Μελετάμε — Διδασκόμαστε

Ενώ μαί­νε­ται η ιμπε­ρια­λι­στι­κή σύγκρου­ση στην Ουκρα­νία 73η μέρα του πολέ­μου, μια μέρα πριν τη σημα­δια­κό 1945, μόνο ένας (εθελο)τυφλός-ών μπο­ρεί να αρνεί­ται ότι ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ του Κόκ­κι­νου Στρα­τού ήταν ΘΡΙΑΜΒΟΣ του σοβιε­τι­κού ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ

Στις 24 Ιού­νη, 200 σημαί­ες των ναζί ρίχτη­καν στα κρά­σπε­δα του Μαυ­σω­λεί­ου του Λένιν στη Μόσχα, ενώ από την 1η Μάη 1945, στο γερ­μα­νι­κό Κοι­νο­βού­λιο, το Ράιχ­σταγκ, κυμά­τι­ζε η κόκ­κι­νη σημαία με το σφυ­ρο­δρέ­πα­νο. Η δύνα­μη αυτής της εικό­νας κρα­τά έκτο­τε — 77 χρό­νια μετά — ζωντα­νό στη συνεί­δη­ση των λαών όλου του κόσμου αυτό το μονα­δι­κής ιστο­ρι­κής σημα­σί­ας γεγονός.

Και επει­δή Η ΓΝΩΣΗ είναι ΔΥΝΑΜΗ 

Μπρο­στά στην 9η Μάη το εκδο­τι­κό του ΚΚΕ η Σύγ­χρο­νη Επο­χήκαι εμείς μαζί της, προτείνουμε

Ιδε­ο­λο­γία και πολιτική

Ρατζα­νί Πάλ­με Ντατ | Φασι­σμός και κοι­νω­νι­κή επανάσταση

 «Ποιοι είναι οι γενι­κοί όροι που ευνο­ούν την άνο­δο του φασι­σμού; Μπο­ρού­με να τους απα­ριθ­μή­σου­με εν συντομία:

1) Η έντα­ση της οικο­νο­μι­κής κρί­σης και της ταξι­κής πάλης,
2) Η εντει­νό­με­νη απο­γο­ή­τευ­ση από τον κοινοβουλευτισμό,
3) Η ύπαρ­ξη ευρέ­ων μικρο­α­στι­κών, μεσαί­ων στρω­μά­των, του εξα­θλιω­μέ­νου προ­λε­τα­ριά­του και των τμη­μά­των των εργα­τών υπό καπι­τα­λι­στι­κή επιρροή,
4) Η απου­σία αυτο­τε­λούς ταξι­κά συνει­δη­τής ηγε­σί­ας του κύριου όγκου της εργα­τι­κής τάξης.» Οι παρα­πά­νω εκτι­μή­σεις του συγ­γρα­φέα, δια­τυ­πω­μέ­νες πριν από 80 χρό­νια, το 1934, θα μπο­ρού­σαν να έχουν δια­τυ­πω­θεί σήμερα.

Σε αυτό συνί­στα­ται η επι­και­ρό­τη­τα και η δύνα­μη του έργου του Ρ. Ντατ Φασι­σμός και Κοι­νω­νι­κή Επα­νά­στα­ση που πρω­το­δη­μο­σιεύ­ε­ται στα ελλη­νι­κά με την παρού­σα έκδο­ση της Σύγ­χρο­νης Επο­χής. Η αδυ­να­μία της σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κής πολι­τι­κής σε σχέ­ση με όσα υπό­σχε­ται, όταν δεν μπο­ρεί στέ­ρεα να επα­νέλ­θει η φιλε­λεύ­θε­ρη δια­χεί­ρι­ση, φέρ­νει πιο κοντά το φασι­σμό στη δια­κυ­βέρ­νη­ση. Κι αυτό για­τί η σοσιαλ­δη­μο­κρα­τία προ­κα­λεί πιο έντο­νη απο­γο­ή­τευ­ση σε εργα­τι­κές και λαϊ­κές μάζες απ’ ό,τι η αστι­κή φιλε­λεύ­θε­ρη δια­χεί­ρι­ση, αφού έχει πιο βαθιές ρίζες στο εργα­τι­κό συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα. Φέρ­νει μεγα­λύ­τε­ρη σύγ­χυ­ση και απο­γο­ή­τευ­ση αφού υπό­σχε­ται ακό­μα και «δημο­κρα­τι­κό» σοσια­λι­σμό (μέσω μεταρ­ρυθ­μί­σε­ων, κοι­νο­βου­λευ­τι­κών αποφάσεων).

Στο βιβλίο Φασι­σμός και Κοι­νω­νι­κή Επα­νά­στα­ση ανα­δει­κνύ­ε­ται όλη η παρα­πά­νω κίνη­ση, με πιο χαρα­κτη­ρι­στι­κή την εξέ­λι­ξή της στη Γερ­μα­νία από το 1918 έως το 1933, αλλά και στην Ιτα­λία. Δεν είναι τυχαίο ότι και στις δύο χώρες είχε προη­γη­θεί επα­να­στα­τι­κή κατά­στα­ση περί­που πριν δέκα χρό­νια. Το βιβλίο προ­σφέ­ρει μια γνώ­ση για την ανά­γκη πάλης του κομ­μου­νι­στι­κού κινή­μα­τος, τόσο με το φασι­σμό όσο και με το ρεφορ­μι­σμό-οπορ­του­νι­σμό, που σε τελευ­ταία ανά­λυ­ση εξί­σου υπη­ρε­τούν τη δια­τή­ρη­ση της καπι­τα­λι­στι­κής εκμε­τάλ­λευ­σης, του συστήματος.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Αυγη­τί­δης Κ. Οι Σοβιε­τι­κοί μαχη­τές στις γραμ­μές της ΕΑΜι­κής Εθνι­κής Αντί­στα­σης (ΕΛΑΣ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Καρα­γκια­ού­ρης Κ. Πινε­λιές από την Κατο­χή και την Αντί­στα­ση στην Αθήνα

Κυτό­που­λος Ν. | Ο Μπε­λέ­της

Ραβά­νης- Ρεντής Δημ. Ο δρο­μά­κος με την πιπεριά

Γερο­ζή­σης Τρ. Πρό­σω­πα, μνή­μες, γεγο­νό­τα, τόμ. Β’ + …

Έρεν­μπουργκ Ί. Το χρο­νι­κό της αντρειοσύνης

Κάι­λας Δημή­τρης. Κάτω από τις σημαί­ες του λαϊ­κού στρα­τού. Έλλη­νες μόνι­μοι αξιω­μα­τι­κοί στις τάξεις του ΕΛΑΣ

Μάι­σκι I. Μ. Ποιος βοή­θη­σε τον Χίτλερ;

Μακρής Ορ. Ο ΕΛΑΣ της Αθήνας

Μόσχος Β. Οι λογο­τέ­χνες στην ταξι­κή ανα­μέ­τρη­ση της δεκα­ε­τί­ας 1940–1950

ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ.

Βασί­λιεφ Μπ. Είναι γαλή­νια εδώ η χαραυ­γή

Έρεν­μπουργκ Ί. Θύελ­λα, τόμ. Α’ + τόμ. Β’

Μπεκ A Η δημο­σιά του Βολοκολάμσκ

Νολ Νχ. Οι περι­πέ­τειες του Βέρ­νερ Χολτ. Μυθι­στό­ρη­μα μιας Νεολαίας

Σιμό­νοφ Κ. Μ. Μέρες και νύχτες στις φλό­γες του Στάλινγκραντ

Φαντέ­γιεφ A. Νέα φρου­ρά, τόμ. 1ος + 2ος

Παπα­ρή­γας Θ. Δεύ­τε­ρος Παγκό­σμιος Πόλεμος

Πολι­τό­που­λος Θ. Το τελευ­ταίο σιωπητήριο

Πολι­τό­που­λος Θ. Η ενέ­δρα

Σάρ­λης Δ. Η πολι­τι­κή του ΚΚΕ στον αγώ­να κατά του μοναρχοφασισμού

Συλ­λο­γι­κό # Κεί­με­να της Εθνι­κής Αντί­στα­σης, τόμ. 1ος + 2ος

2ος Παγκό­σμιος Πόλεμος

Συλ­λο­γι­κό # Δοκί­μιο Ιστο­ρί­ας του ΚΚΕ. 1918–1949 (4 τόμοι)

Συλ­λο­γι­κό 1940–1949. Δεκα­ε­τία όξυν­σης της ταξι­κής πάλης στην Ελλάδα

Συλ­λο­γι­κό 1944. Η απε­λευ­θέ­ρω­ση της Αθή­νας και η ταξι­κή σύγκρου­ση του Δεκέμβρη

Τμή­μα Ιστο­ρί­ας της ΚΕ του ΚΚΕ # Το ΚΚΕ στον ιτα­λο­ελ­λη­νι­κό πόλε­μο 1940–41. Οι απο­φά­σεις της ΚΔ • Τα 3 γράμ­μα­τα του Ν. Ζαχα­ριά­δη • Η θέση της «Παλιάς Κεντρι­κής Επιτροπής»

Η Σύγχρονη Εποχή στα social media
facebook instagram  YouTube

Η ΓΝΩΣΗ είναι ΔΥΝΑΜΗ

 • ©ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ E‑SHOP # sep.gr
 • Σύγ­χρο­νη Επο­χή Εκδο­τι­κή ΑΕΒΕ © 2019 – Σόλω­νος 130, Αθή­να 106 81 – Τηλ. 2103320800, Fax. 2103813354
 • ΑΘΗΝΑ Μαυ­ρο­κορ­δά­του 3 # 2103829835 — 2103808132.
 • [email protected]
 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Πλά­τω­νος 7 # 2310283810.
  [email protected]
  ΠΑΤΡΑ Κονο­χό­ρη 59 # 26l0222804.
  [email protected]

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο