9η Μάη 1945: Αιώνια ευγνωμοσύνη στους απελευθερωτές της ανθρωπότητας

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // «Κάθε άνθρω­πος που αγα­πά την ελευ­θε­ρία, χρω­στά­ει στον Κόκ­κι­νο Στρα­τό περισ­σό­τε­ρα από ό,τι μπο­ρεί ποτέ να πλη­ρώ­σει». Στη φρά­ση αυτή του Έρνεστ Χέμιν­γου­έι περι­κλεί­ε­ται ολό­κλη­ρος ο συμ­βο­λι­σμός της 9ης Μάη του 1945. Της επε­τεί­ου της Μεγά­λης Αντι­φα­σι­στι­κής Νίκης των λαών. Τότε που η κόκ­κι­νη σημαία με το σφυ­ρο­δρέ­πα­νο υψώ­νο­νταν στο Ράιχ­σταγκ, σημα­το­δο­τώ­ντας … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το 9η Μάη 1945: Αιώ­νια ευγνω­μο­σύ­νη στους απε­λευ­θε­ρω­τές της ανθρω­πό­τη­τας.