Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

9ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου

Ξεκί­νη­σε το 9ο Διε­θνές Φεστι­βάλ Κου­κλο­θέ­α­τρου και Αφή­γη­σης στην Αθή­να, που πραγ­μα­το­ποιεί­ται ξανά διά ζώσης στο Κου­κλο­θέ­α­τρο «Εργα­στή­ρι Μαι­ρη­βή» (Σαχτού­ρη 4 στου Ψυρρή).

Οι παρα­στά­σεις, που απευ­θύ­νο­νται σε παι­διά, εφή­βους και ενή­λι­κες, είναι οι εξής:

Σήμε­ρα Τετάρ­τη: «Zapatos Nuevos» («Και­νούρ­για Παπού­τσια») από τους L’ Home Dibuitax (Κατα­λο­νία, Ισπα­νία).

Η παρά­στα­ση κού­κλας ξεκι­νά από ένα τοπι­κό γεγο­νός (μια παρά­δο­ση του Vinaros, ενός μεσο­γεια­κού χωριού) για ένα μικρό ταξί­δι μύη­σης, μάθη­σης, ανα­κά­λυ­ψης και σύν­δε­σης με τη φύση. Ενα αγό­ρι παίρ­νει και­νούρ­για παπού­τσια και πηγαί­νει στο ποτά­μι. Στη δια­δρο­μή του ανα­κα­λύ­πτει τον κόσμο γύρω του, δρό­μους, σπί­τια, τοπία, ανθρώ­πους και ζώα. Τα παπού­τσια του συσ­σω­ρεύ­ουν εμπει­ρί­ες και σιγά σιγά μεγα­λώ­νει. Το μέγε­θος των παπου­τσιών μάς συνο­δεύ­ει με τα χρό­νια, μετρά­ει το πόδι, την ηλι­κία, τις εμπει­ρί­ες, τον τρό­πο που περ­πα­τά­με στη ζωή. Οι μέρες περ­νούν, τα χρό­νια περ­νούν και τα παπού­τσια αλλά­ζουν, μικρό, μεσαίο, μεγάλο…

4 — 5 Οκτώ­βρη: «Cuentos Pequenos» («Μικρές Ιστο­ρί­ες») από το «Hugo e Ines» (Περού, Βοσ­νία — Ερζε­γο­βί­νη).

Μια παρά­στα­ση χωρίς λόγια, που συν­δυά­ζει παντο­μί­μα και κου­κλο­θέ­α­τρο. Μια πολύ­χρω­μη παρέ­λα­ση δια­σκε­δα­στι­κών χαρα­κτή­ρων, που στις σύντο­μες στιγ­μές της ύπαρ­ξής τους στη σκη­νή προ­σπα­θούν να πιά­σουν αυτές τις μικρές ποι­η­τι­κές στιγ­μές που κρύ­βο­νται στην καθη­με­ρι­νή ζωή, με τα όνει­ρα και τις απο­γοη­τεύ­σεις της, τις επι­τυ­χί­ες και τις αποτυχίες…

Το Θέα­τρο «Hugo και Ines» ιδρύ­θη­κε από τον Hugo Suarez και την Ines Pasic το 1986. Από το 1989 ενδια­φέ­ρο­νται για τις εκφρα­στι­κές δυνα­τό­τη­τες κάθε μέρους του σώμα­τος — του ποδιού, του γόνα­του, της κοι­λιάς, του προ­σώ­που, του αγκώ­να κ.λπ. — δια­μορ­φώ­νο­ντας κού­κλες με σάρ­κα και οστά και δίνο­ντας ζωή σε εκπλη­κτι­κούς χαρακτήρες.

11 — 12 Οκτώ­βρη: «Attenti a quei 2» («Προ­σο­χή σε αυτούς τους δύο») από την «Compagnia La Fabiola» (Ιτα­λία).

Μια παρά­στα­ση χωρίς λόγια, με πρω­τα­γω­νι­στές δύο μαριο­νέ­τες, εξαι­ρε­τι­κά ανα­πτυγ­μέ­νες με τα χρό­νια και συνε­χώς εξε­λισ­σό­με­νες: Τον Giulio, έναν παι­χνι­διά­ρη περί­ερ­γο σκύ­λο με γλυ­κό δόντι, και την La Fabiola, ένα γλυ­κό, σκα­ντα­λιά­ρι­κο παι­δί με την αφο­πλι­στι­κή δύνα­μη ενός κλό­ουν. Η La Fabiola κινεί­ται από ένα πολύ­πλο­κο σύστη­μα καλω­δί­ων, που της επι­τρέ­πει να κινεί όχι μόνο το σώμα της αλλά και όλες τις λεπτο­μέ­ρειες του προ­σώ­που της.

Αυτοί οι δύο εκπλη­κτι­κά επι­κοι­νω­νια­κοί χαρα­κτή­ρες έχουν μια συναρ­πα­στι­κή συνά­ντη­ση, που εμπλέ­κει, ενθου­σιά­ζει και μετα­φέ­ρει το κοι­νό σε έναν ιδιαί­τε­ρο κόσμο: Στον κόσμο της κού­κλας, που κατα­φέρ­νει να κατα­πλή­ξει τους πάντες, υπεν­θυ­μί­ζο­ντας σε όλους την ανά­γκη για το θαύ­μα ως απα­ραί­τη­τη τρο­φή για την ψυχή.

Παρα­στά­σεις στις 8 μ.μ., αλλά και πρω­ι­νές ώρες για σχο­λεία. Απα­ραί­τη­τη η κρά­τη­ση θέσης στα τηλέ­φω­να 210 5222181 και 6942420062.

Γενι­κή είσο­δος 10 ευρώ, μειω­μέ­νο 8 ευρώ, μέλη «Unima» 6 ευρώ, ενιαίο εισι­τή­ριο για όλες τις παρα­στά­σεις 20 ευρώ. Ειδι­κές τιμές για σχο­λεία και ομάδες.

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο