Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στις 9 Δεκέμβρη η Ευρωπαϊκή Κομμουνιστική Συνάντηση στις Βρυξέλλες

Στις 9 Δεκέμ­βρη πραγ­μα­το­ποιεί­ται στις Βρυ­ξέλ­λες η Ευρω­παϊ­κή Κομ­μου­νι­στι­κή Συνά­ντη­ση με θέμα «Τα Κομ­μου­νι­στι­κά και Εργα­τι­κά Κόμ­μα­τα της Ευρώ­πης ενά­ντια στον αντι­κομ­μου­νι­σμό, στην παρα­χά­ρα­ξη της Ιστο­ρί­ας από την ΕΕ και τις κυβερ­νή­σεις της, για την ανα­σύ­ντα­ξη του εργα­τι­κού κινή­μα­τος ως ανα­γκαία προ­ϋ­πό­θε­ση στην πάλη για την ανα­τρο­πή της καπι­τα­λι­στι­κής βαρ­βα­ρό­τη­τας, για το σοσια­λι­σμό», που συν­διορ­γα­νώ­νε­ται από το ΚΚΕ και τον μη εγγε­γραμ­μέ­νο ευρω­βου­λευ­τή του, Κώστα Παπα­δά­κη.

Στη Συνά­ντη­ση έχουν δηλώ­σει μέχρι τώρα συμ­με­το­χή 38 συμ­με­τέ­χο­ντες από 32 χώρες: Αυστρία, Βέλ­γιο, Βουλ­γα­ρία, Βρε­τα­νία, Γαλ­λία, Γερ­μα­νία, Δανία, Ελβε­τία, Ελλά­δα, Ιρλαν­δία, Ισπα­νία, Ιτα­λία, Κρο­α­τία, Κύπρος, Λετο­νία, Λευ­κο­ρω­σία, Λου­ξεμ­βούρ­γο, Λιθουα­νία, Νορ­βη­γία, Ολλαν­δία, Ουγ­γα­ρία, Ουκρα­νία, Πολω­νία, Πορ­το­γα­λία, Ρου­μα­νία, Ρωσία, Σερ­βία, Σλο­βα­κία, Σου­η­δία, Τουρ­κία, Τσε­χία, Φινλανδία.

Την ειση­γη­τι­κή τοπο­θέ­τη­ση θα κάνει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, και θα συντο­νί­σει τη συζή­τη­ση ο Κ. Παπα­δά­κης.

Συγκε­κρι­μέ­να, στη Συνά­ντη­ση, μέχρι στιγ­μής, έχουν δηλώ­σει συμ­με­το­χή τα εξής 38 Κομ­μου­νι­στι­κά και Εργα­τι­κά Κόμ­μα­τα από όλη την Ευρώπη:

 • Κόμ­μα Εργα­σί­ας Αυστρίας,
 • Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Βελγίου,
 • Κόμ­μα των Βουλ­γά­ρων Κομμουνιστών,
 • Νέο Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Βρετανίας,
 • Επα­να­στα­τι­κό Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Γαλλίας,
 • Πόλος για την Κομ­μου­νι­στι­κή Ανα­γέν­νη­ση της Γαλλίας,
 • Επα­να­στα­τι­κό Κόμ­μα Κομ­μου­νι­στές (Γαλ­λία),
 • Γερ­μα­νι­κό Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμμα,
 • Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα στη Δανία,
 • Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ελβετίας,
 • Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ελλάδας,
 • Κόμ­μα Εργα­τών Ιρλανδίας,
 • Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Εργα­ζο­μέ­νων Ισπανίας,
 • Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα (Ιτα­λία),
 • Σοσια­λι­στι­κό Εργα­τι­κό Κόμ­μα Κροατίας,
 • ΑΚΕΛ,
 • Σοσια­λι­στι­κό Κόμ­μα Λετονίας,
 • Λευ­κο­ρω­σι­κή Οργά­νω­ση του ΚΚΣΕ,
 • Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Λουξεμβούργου,
 • Σοσια­λι­στι­κό Κόμ­μα (Λιθουα­νία),
 • Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Νορβηγίας,
 • Νέο Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ολλανδίας,
 • Ουγ­γρι­κό Εργα­τι­κό Κόμμα,
 • Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ουκρανίας,
 • Ένω­ση των Κομ­μου­νι­στών της Ουκρανίας,
 • Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Πολωνίας,
 • Πορ­το­γα­λι­κό Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμμα,
 • Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ρου­μα­νί­ας (21ος αιώνας),
 • Σοσια­λι­στι­κό Κόμ­μα Ρουμανίας,
 • Κομ­μου­νι­στι­κό Εργα­τι­κό Κόμ­μα Ρωσίας,
 • Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ρωσι­κής Ομοσπονδίας,
 • Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Σοβιε­τι­κής Ένωσης,
 • Κόμ­μα Σέρ­βων Κομμουνιστών,
 • Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Σλοβακίας,
 • Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Σουηδίας,
 • Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Τουρκίας,
 • Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Βοη­μί­ας — Μοραβίας,
 • Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Εργα­ζο­μέ­νων Φινλανδίας.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο