9 Ιανουαρίου 1905: Η Ματωμένη Κυριακή

Η Κυρια­κή 9 Γενά­ρη του 1905 με το παλιό ημε­ρο­λό­γιο, (22 Γενά­ρη με το νέο) έχει κατα­γρα­φεί στην ιστο­ρία σαν «Ματω­μέ­νη Κυρια­κή », και ο τσά­ρος σαν «Νικό­λα­ος ο ματο­βαμ­μέ­νος». Πάνω από 140.000 εργά­τες της Πετρού­πο­λης πορεύ­ο­νταν με ειρη­νι­κή δια­δή­λω­ση προς τα Χει­με­ρι­νά Ανά­κτο­ρα. Αφορ­μή στά­θη­κε η απερ­γία στις 3 Γενά­ρη στο εργο­στά­σιο Που­τί­λοφ. Το απερ­για­κό κίνη­μα είχε ξεσπά­σει από το … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το 9 Ιανουα­ρί­ου 1905: Η Ματω­μέ­νη Κυρια­κή.