Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

9.716.889 ο πληθυσμός της Ελλάδας — Αναλυτικοί πίνακες

Σε 9.716.889 άτο­μα ανέρ­χε­ται ο νόμι­μος πλη­θυ­σμός της χώρας, σύμ­φω­να με τα απο­τε­λέ­σμα­τα που προ­έ­κυ­ψαν από την απο­γρα­φή πλη­θυ­σμού- κατοι­κιών 2021, που διε­νήρ­γη­σε η ΕΛΣΤΑΤ.

Τα ανα­λυ­τι­κά στοι­χεία της Στα­τι­στι­κής Αρχής κατά περι­φε­ρεια­κή ενό­τη­τα, δήμο και δημο­τι­κή ενό­τη­τα, θα δημο­σιευ­θούν σε ΦΕΚ. Παράλ­λη­λα δε, εστά­λη­σαν στον υπουρ­γό Εσω­τε­ρι­κών Μάκη Βορί­δη, προ­κει­μέ­νου τον Ιανουά­ριο να καθο­ρι­στεί η νέα κατα­νο­μή των εδρών για τις βου­λευ­τι­κές εκλογές.

Δεί­τε τον πλη­θυ­σμό της Ελλά­δας κατά Περι­φε­ρεια­κή Ενό­τη­τα, Δήμο και Δημο­τι­κή Ενότητα:

PDF Logo

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο