Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

902.gr: Για τη διαφήμιση της Χρυσής Αυγής από το ΣΚΑΪ Πάτρας

Την αγα­νά­κτη­σή τους για την εντα­τι­κά συνε­χι­ζό­με­νη δια­φή­μι­ση από το ΣΚΑΪ Πάτρας του υπο­ψή­φιου περι­φε­ρειάρ­χη της εγκλη­μα­τι­κής ναζι­στι­κής οργά­νω­σης της Χρυ­σής Αυγής, όλες αυτές τις μέρες, εκφρά­ζουν με δήλω­σή τους μέλη του παραρ­τή­μα­τος ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ.

Συγκε­κρι­μέ­να, σε δήλω­σή τους η Θεο­φυ­λά­του Μίλια, Προ­σφυ­γι­κά, μέλος του ΓΣ ΠΕΑΕΑ/ΔΣΕ, ο Τσα­πά­ρας Γιώρ­γος, γιος του Θύμιου Τσα­πά­ρα, πρό­ε­δρος παραρ­τή­μα­τος Πάτρας ΠΕΑΕΑ/ΔΣΕ, ο Βουρ­δέ­ρης Κώστας, γιος του Ντί­νου Βουρ­δέ­ρη — Καρα­τζά, γραμ­μα­τέα ΕΠΟΝ Αχα­ΐ­ας στην περί­ο­δο της Κατο­χής, και ο Κώστας Κάπ­πος, από­γο­νος του Κώστα Κάπ­που, αναφέρουν:

«Τι θα κάνε­τε, κύριοι του ΣΚΑΪ Πάτρας; Θα συνε­χί­σε­τε να μας προκαλείτε;

Μήπως δεν γνω­ρί­ζε­τε ότι αυτός ο εσμός καμα­ρώ­νει ότι είναι “η σπο­ρά” των ναζί;

Και το δια­πράτ­τε­τε αυτό, λίγα, μόλις, χιλιό­με­τρα απ’ τα μαρ­τυ­ρι­κά Καλά­βρυ­τα, στην Πάτρα του μπλό­κου των Προ­σφυ­γι­κών και των εκτε­λε­σμέ­νων στα Ψηλά Αλώ­νια και τις μέρες που όλος ο κόσμος τιμά την 74η επέ­τειο της Αντι­φα­σι­στι­κής Νίκης;

Αγνο­εί­τε ότι η πόλη μας, με επι­κε­φα­λής τον δήμαρ­χό της, έχει μηδε­νι­κή ανο­χή απέ­να­ντι σ’ αυτό το μόρφωμα;

Πηγή: 902.gr

Στα­μα­τή­στε, επι­τέ­λους, εδώ, κύριοι του ΣΚΑΪ Πάτρας, αν δεν θέλε­τε να κατα­γρα­φεί­τε στους υπο­στη­ρι­κτές του φασισμού!».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο