Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

“90,4 ΑΡΙΣΤΕΡΑ στα FM”: Ανανεωμένο πρόγραμμα με νέες θεματικές εκπομπές

Συνε­χί­ζει με τη δυνα­μι­κή που του δίνουν οι ακρο­α­τές του, το ανα­νε­ω­μέ­νο πρό­γραμ­μα του «90,4 αρι­στε­ρά στα fm», «το ραδιό­φω­νο που θες να ακούς»! Σε αυτό προ­στί­θε­νται και νέες θεμα­τι­κές εκπο­μπές, όπως είχε υποσχεθεί.

“904 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ FM”: Επι­στρέ­φει ανα­νε­ω­μέ­νος και δυνα­μι­κά από τις 20 Νοέμβρη

Από σήμε­ρα στον αέρα η εκπο­μπή «Κρά­τα την γραμ­μή ανοι­χτή», με την Ευδο­ξία Γρα­βα­λά στο μικρό­φω­νο, 9 με 11 το πρωί, και όπως λέει στους ακρο­α­τές του 904 αρι­στε­ρά στα fm… «η γραμ­μή δική μας — η φωνή δική σας… άλλω­στε η σιω­πή δεν ήταν ποτέ το δυνα­τό μας σημείο…».

Συνε­χί­ζο­ντας τις θεμα­τι­κές εκπο­μπές, η απο­γευ­μα­τι­νή ζώνη της Τρί­της ξεκι­νά με αθλη­τι­κά, 5 με 6 το από­γευ­μα, με το «Αρι­στε­ρό Εξτρέμ» με τους Κώστας Γκου­ντε­λιά — Κυριά­κο Ιφό­γλου και στην παρέα προ­στί­θε­ται ο Νίκος Αβραμίδης.

Κάθε Τετάρ­τη, επί­σης 7 με 8 το από­γευ­μα, νέα εκπο­μπή προ­στί­θε­ται με τίτλο «Για το καλό μου – Φάκε­λος Ψυχι­κής Υγεί­ας» με τη Ρού­λα Γεωρ­γιά­δη και τη Βασι­λι­κή Γκρα­νο­πού­λου.

Την προ­σο­χή των ακρο­α­τών κρά­τα γερά και η εκπο­μπή των εκπαι­δευ­τι­κών με τίτλο «Μάθε παι­δί μου γράμ­μα­τα». Μια εκπο­μπή που ταξι­δεύ­ει στους δρό­μους του σχο­λεί­ου κάθε Πέμ­πτη 7 με 8 το από­γευ­μα με τον Βασί­λη Πετρά­κο και τη Μαρία Παπαδοπούλου.

 

«Απέ­να­ντι στις εξαρ­τή­σεις» στέ­κε­ται κάθε Παρα­σκευή 5 — 6 μ.μ., ο Πανα­γιώ­της Γεωρ­γά­κας για να αγγί­ξει με σεβα­σμό και κοι­νω­νιο­λο­γι­κή προ­σέγ­γι­ση, όπως μας έχει διδά­ξει, το ζήτη­μα της εξάρ­τη­σης και όχι μόνο.

Ακο­λου­θούν μια ώρα αργό­τε­ρα 7 με 8 οι «Λογο­τε­χνι­κοί παλ­μοί της Θεσ­σα­λο­νί­κης», όπου παρα­κο­λου­θούν και ανα­δει­κνύ­ουν την πλού­σια λογο­τε­χνι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα της πόλης. Ένα βήμα για τους δημιουρ­γούς, τις ανη­συ­χί­ες και τους προ­βλη­μα­τι­σμούς τους.

Κάθε Σάβ­βα­το 11 με 12 το μεση­μέ­ρι οι «ΤΕΧΝΗ­κρά­τες», με τη Χρύ­σα Κοφί­να και τον Γιάν­νη Πρώ­ιο και στις μου­σι­κές τον Μιχά­λη Πιερ­ρά­κο, θέτουν ερω­τή­μα­τα για την Τέχνη, ανοί­γο­ντας ένα διά­λο­γο. Ακο­λου­θεί 12 με 1 ο Χρή­στος Χασια­κής με τις «Σελί­δων Διη­γή­σεις» και την Κυρια­κή 5 με 6 το από­γευ­μα η Ραφαη­λία Γραμ­μα­τι­κού, με την εκπο­μπή για την Τεχνο­λο­γία με τίτλο «Ρεύ­μα Είναι».

 

Ο «904 Αρι­στε­ρά στα FM» συνε­χί­ζει, ευθυ­γραμ­μι­σμέ­νος πάντα με την ανά­γκη ενός ραδιο­φώ­νου που προ­σφέ­ρει καλή, ποιο­τι­κή μου­σι­κή, δίνο­ντας παράλ­λη­λα βήμα σε νέα είδη μου­σι­κής και καλ­λι­τέ­χνες. Ραδιό­φω­νο που απο­τε­λεί παρά­θυ­ρο για τον Πολι­τι­σμό, τις Τέχνες, τις Επι­στή­μες, αλλά και όσα απα­σχο­λούν τον λαό. «Το ραδιό­φω­νο που θες να ακούς»! (δεί­τε εδώ ανα­λυ­τι­κά και ακού­στε το ραδιόφωνο).

Χτες σε μια όμορ­φη και ζεστή βρα­διά στα στού­ντιο του «904 Αρι­στε­ρά στα FM», οι ραδιο­φω­νι­κοί παρα­γω­γοί συνα­ντή­θη­καν και έκο­ψαν την πίτα της νέας χρο­νιάς, ενώ παρευ­ρέ­θη­κε και ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ Λεω­νί­δας Στολ­τί­δης. Μάλι­στα οι ραδιο­φω­νι­κοί παρα­γω­γοί εισέ­βα­λαν και στην εκπο­μπή του Φώτη Σακε­λιά­δη «904 ΜΟΙΡΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ», στέλ­νο­ντας τα μηνύ­μα­τά τους σε μια γεμά­τη ζωντά­νια εκπο­μπή που μετέ­φε­ρε στους ακρο­α­τές το κλί­μα της βρα­διάς. Όσο για το φλου­ρί της πίτας του 904, αυτό έπε­σε στους «ΤΕΧΝΗ­κρά­τες»!

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο