Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

“904 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ FM”: Επιστρέφει ανανεωμένος και δυναμικά από τις 20 Νοέμβρη

Συνέ­ντευ­ξη της δημο­σιο­γρά­φου Ευδο­ξί­ας Γρα­βα­λά στον «Ριζο­σπά­στη»

O «904 Αρι­στε­ρά στα fm» επι­στρέ­φει δυνα­μι­κά με νέο, ανα­νε­ω­μέ­νο πρό­γραμ­μα, από τη Δευ­τέ­ρα 20 Νοέμ­βρη. Ένα πρό­γραμ­μα σύγ­χρο­νο που θα συν­δέ­ει τις καλύ­τε­ρες μου­σι­κές δια­δρο­μές, από τις ρίζες τους… μέχρι το σήμε­ρα (δεί­τε εδώ ανα­λυ­τι­κά και ακού­στε το ραδιό­φω­νο).

Ευθυ­γραμ­μι­σμέ­νο πάντα με την ανά­γκη ενός ραδιο­φώ­νου που προ­σφέ­ρει καλή, ποιο­τι­κή μου­σι­κή, δίνο­ντας παράλ­λη­λα βήμα σε νέα είδη μου­σι­κής και καλ­λι­τέ­χνες. Ραδιό­φω­νο που απο­τε­λεί παρά­θυ­ρο για τον πολι­τι­σμό, για τις τέχνες, για τις επι­στή­μες, αλλά και όσα απα­σχο­λούν τον λαό. Είναι το ραδιό­φω­νο που θες να ακούς!

Με αφορ­μή τα 50 χρό­νια από την εξέ­γερ­ση του Πολυ­τε­χνεί­ου, ο «904 Αρι­στε­ρά στα fm» προ­σάρ­μο­σε ήδη το πρό­γραμ­μά του με έκτα­κτες εκπο­μπές, ενώ τη βδο­μά­δα που μας πέρα­σε ξεκί­νη­σαν το ταξί­δι τους οι εκπο­μπές «Το πεντά­γραμ­μο του αγώ­να» και «Λογο­τε­χνι­κοί παλ­μοί της Θεσ­σα­λο­νί­κης».

Με τα καλύτερα «υλικά»

Για το ανα­νε­ω­μέ­νο πρό­γραμ­μα μίλη­σε στον «Ριζο­σπά­στη» η Ευδο­ξία Γρα­βα­λά, δημο­σιο­γρά­φος του «904» και υπεύ­θυ­νη προ­γράμ­μα­τος. Απα­ντώ­ντας στο ερώ­τη­μα τι και­νούρ­γιο φέρ­νει για τους ακρο­α­τές του «904», είπε: «Θα λέγα­με καλύ­τε­ρα ότι δεν θέλου­με να φέρου­με το και­νού­ριο, αλλά να προ­σθέ­σου­με στις προ­θή­κες του ραδιο­φώ­νου μας το νέο και όπως πάντα το καλύ­τε­ρο κομ­μά­τι του.
Το πρό­γραμ­μά μας φτιά­χτη­κε με τα υλι­κά που κου­βα­λού­σε πάντο­τε ο “904” και ξεχώ­ρι­ζε για αυτά. Το μερά­κι, τη φρο­ντί­δα, αλλά και τη ζωντά­νια που πηγά­ζει από την αγά­πη μας για το ραδιό­φω­νο ως την φωνή του καθε­νός μικρού και μεγά­λου που υψώ­νε­ται δυνα­τή και στε­ντό­ρεια, κόντρα στο ρεύ­μα που θέλει να μας στε­ρή­σει να ονει­ρευό­μα­στε μια καλύ­τε­ρη ζωή, είτε μέσα από τον λόγο είτε μέσα από την μουσική.
Εμείς σε πεί­σμα αυτών των και­ρών κρα­τά­με τη γραμ­μή ανοι­χτή”. Γι’ αυτό και το πρό­γραμ­μά μας, “Αυτό που θέλεις να ακους”, είναι ένα πρό­γραμ­μα σύγ­χρο­νο που δεν δια­χω­ρί­ζει, αλλά συν­δέ­ει τις καλύ­τε­ρες μου­σι­κές δια­δρο­μές από τις ρίζες τους… μέχρι το σήμερα.

Ευθυ­γραμ­μι­σμέ­νο με την ανά­γκη ενός ραδιο­φώ­νου που προ­σφέ­ρει καλή, ποιο­τι­κή μου­σι­κή, δίνο­ντας όπως πάντα βήμα σε νέα είδη μου­σι­κής και καλ­λι­τέ­χνες, καθώς το ραδιό­φω­νό μας απο­τε­λεί το παρά­θυ­ρο για τον πολι­τι­σμό, αλλά και για τις τέχνες, για τις επι­στή­μες, και όσα απα­σχο­λούν τον λαό.
Δεν είναι τυχαίο ότι απο­τε­λού­σε πάντα βήμα για νέους καλ­λι­τέ­χνες, το σπί­τι του κάθε μου­σι­κού. Τα μικρό­φω­νά του ήταν και είναι πάντα ανοι­χτά σε κάθε φωνή που “δεν βολεύ­ε­ται με λιγό­τε­ρο ουρανό”».

Παρου­σιά­ζο­ντας τις θεμα­τι­κές του προ­γράμ­μα­τος και τους ραδιο­φω­νι­κούς παρα­γω­γούς ανέ­φε­ρε: «Το μερά­κι και την αγά­πη τους στο ραδιό­φω­νό μας, και τους ευχα­ρι­στού­με από καρ­διάς, κατα­θέ­τουν με χαρά οι μου­σι­κοί παρα­γω­γοί του “904 Αρι­στε­ρά στα fm”. Δια­λεγ­μέ­νοι ένας και ένας κάθε φορά …εδώ και 34 χρό­νια. Δια­μά­ντια που λάμπουν μέσα στα σκοτάδια.

Στα­θε­ροί και ακλό­νη­τοι οδη­γοί των ήχων που δια­περ­νούν την κον­σό­λα μας, βρί­σκο­νται οι ηχο­λή­πτες μας Πανα­γής Φιλιπ­πά­τος, Δημή­τρης Μηνάς και Νίκος Βου­τά­κος. Εκτός από τα ερτζια­νά, ο “904” ακού­γε­ται εδώ και κάποια χρό­νια δια­δι­κτυα­κά μέσα από τον “902.gr” και πλέ­ον μπο­ρεί­τε να τον βρί­σκε­τε και μέσα από τα social».

Κι άλλες εκπλήξεις στη συνέχεια

Όπως μας λέει η Ευδο­ξία Γρα­βα­λά, «με τη νέα χρο­νιά θα υπάρ­χει συνέ­χεια στις θεμα­τι­κές εκπο­μπές, όπως για την Υγεία, την Παι­δεία, την Ιστο­ρία… Είμα­στε ευπρόσ­δε­κτοι να συζη­τή­σου­με και όποιες άλλες προ­τά­σεις. Επί­σης, το πρω­ι­νό καθη­με­ρι­νό μας πρό­γραμ­μα επι­φυ­λάσ­σει πολ­λές εκπλή­ξεις το επό­με­νο διάστημα.

Όσο για το νέο λογό­τυ­πο του “904 Θεσ­σα­λο­νί­κη Αρι­στε­ρά στα FM”, σας προ­σκα­λού­με σε δια­γω­νι­σμό μέσα στον Γενά­ρη. Και το καλύ­τε­ρο ας κερ­δί­σει στις καρ­διές μας!».

Το πρόγραμμα και οι συντελεστές

Ας συστη­θού­με παλιοί και νέοι παρα­γω­γοίΚαταρ­χήν οι παρα­γω­γοί του λόγου…

Οι «ΤΕΧΝΗ­κρά­τες» μας συστή­νο­νται από την πρώ­τη εκπο­μπή δεν είναι ούτε τεχνο­κρά­τες, ούτε τεχνη­κρι­τι­κοί, ούτε πολ­λοί περισ­σό­τε­ρο τρο­μο­κρά­τες …Φιλο­δο­ξού­με, μας είπαν, οι ΤΕΧΝΗ­κρα­τες Χρύ­σα Κοφί­να και Γιάν­νης Πρώ­ιος μέλη της καλ­λι­τε­χνι­κής ομά­δας Fireart, να θέσου­με ερω­τή­μα­τα για την τέχνη και να ανοί­ξου­με ένα διά­λο­γο. Σε αυτή την δια­δρο­μή τις μου­σι­κές επι­λο­γές θα κάνει ο Μιχά­λης Πιε­ρά­κος κάθε Σάβ­βα­το 11 με 12 το μεσημέρι.

Οι λογο­τέ­χνες μας δυσκό­λε­ψαν λίγο αλλά βρή­καν την φόρ­μα τους για­τί ξέρα­νε ότι ο 904 με σεβα­σμό στο έργο τους θα στα­θεί δίπλα τους και έτσι βρή­καν τον τίτλο τους «λογο­τε­χνι­κοί παλ­μοί της Θεσ­σα­λο­νί­κης» και αυτούς έχουν σκο­πό να μας μετα­φέ­ρουν μέσα από τα μικρό­φω­να του Θεσ­σα­λο­νί­κη Αρι­στε­ρά στα FM.

Την ιδέα για μια εκπο­μπή για την τεχνο­λο­γία μας την έδω­σε -μάλ­λον καλύ­τε­ρα την απαί­τη­σε- η Ραφαη­λία Γραμ­μα­τι­κού. Μας είπε «Ρεύ­μα είναι…» δεν είναι τάχα καμία μαγεία. Όλα εξη­γού­νται με την επι­στη­μο­νι­κή γνώ­ση. Και εμείς περι­μέ­νου­με να μας το απο­δει­κνύ­ει …όπως μας απεί­λη­σε, κάθε Κυρια­κή 5 με 7 το απόγευμα.

 • Ο Χρή­στος Χασια­κής ανέ­λα­βε το δύσκο­λο έργο να μας ξενα­γή­σει στο κόσμο του βιβλί­ου. Το να δεχτεί την πρό­τα­ση του 904 του ήταν εύκο­λο, το να βρει τίτλο τον δυσκό­λε­ψε. Μας ζητού­σε βοή­θεια. Τελι­κά το τίτλο το είχε ήδη στο μυα­λό και με δύο λέξεις τα είπε όλα «Σελί­δων Διη­γή­σεις» κάθε Κυρια­κή 12 με 1 το μεση­μέ­ρι.
 • «Στην γει­το­νιά του Ουρα­νού» μας συστή­θη­κε ο Οδυσ­σέ­ας Μαάι­τας. Η επι­στή­μη του στο ραδιό­φω­νο. Όταν του το ζητή­σα­με, ήταν μια σκέ­ψη που περί­που την είχε μεν φαντα­στεί, αλλά δεν το τολ­μού­σε. Τελι­κά τον πεί­σα­με και κάθε Παρα­σκευή 8 με 9 το βρά­δυ ‑για­τί μια τέτοια εκπο­μπή θέλει τα αστέ­ρια της- θα μας ταξι­δεύ­ει στα όχι και τόσο μυστι­κά του σύμπαντος.
 • Ο Πανα­γιώ­της Γεωρ­γά­κας με την εκπο­μπή «Απέ­να­ντι στις εξαρ­τή­σεις» κάθε Παρα­σκευή 5 με 6 το από­γευ­μα ξανα­γυρ­νά στην συχνό­τη­τα μας για να αγγί­ξει με σεβα­σμό και κοι­νω­νιο­λο­γι­κή προ­σέγ­γι­ση, όπως μας έχει διδά­ξει, το ζήτη­μα της εξάρ­τη­σης. Μια δύσκο­λη μάχη όχι όμως ακα­τόρ­θω­τη όταν στο μόνος εισβά­λει … το μαζί.
 • Η απο­γευ­μα­τι­νή ζώνη της Τρί­της ξεκι­νά με αθλη­τι­κά. Όχι δεν θα είναι μία εκπο­μπή …μια από τα ίδια όπως ομο­λο­γούν οι συντε­λε­στές της Κώστας Γκου­ντε­λιάς και Κυριά­κος Ιφό­γλου. Δεν θα ασχο­λεί­ται μόνο με την αγω­νι­στι­κή αλλά συνο­λι­κά με το αθλη­τι­σμό. «Αρι­στε­ρό εξτρέμ» ο τίτλος της 5 με 6 το απόγευμα.

Με την νέα χρο­νιά βέβαια θα υπάρ­χει και συνέ­χεια στις θεμα­τι­κές μας εκπο­μπές. Δίνο­ντας σας μια πρώ­τη γεύ­ση να σας πού­με ότι θα προ­στε­θούν εκπο­μπές όπως για θέμα­τα υγεί­ας, παι­δεί­ας, ιστο­ρί­ας… και οποί­ες άλλες προ­τά­σεις είναι ευπρόσ­δε­κτες για τις συζητήσουμε.

Στο μουσικό μας σκέλος να πάμε τώρα…

Ο Γιώρ­γος Τρια­ντα­φυλ­λί­δης ήρθε από τους τελευ­ταί­ους για δοκι­μα­στι­κό. Όταν το ρωτή­σα­με τι μου­σι­κή παί­ζεις μας είπε έντε­χνο έτσι απλά. Και ο τίτλος της εκπο­μπής σου τον ρωτή­σα­με “κοντρα­μπού­ντο” μας είπε, τον κοι­τά­ξα­με με απο­ρία και μπή­κε στο στού­ντιο και από τα πρώ­τα λεπτά μας κέρ­δι­σε έτσι πήρε ένα δίω­ρο στη Δευ­τέ­ρα μας 8 με 10 το βράδυ.

 • Για το Γιάν­νη Μωυ­σιά­δη τι να πού­με κλα­σι­κή αξία μας ταξι­δεύ­ει στο εναλ­λα­κτι­κό ροκ κάθε Δευ­τέ­ρα 6 με 8 πλέ­ον και όπως μας λένε κάθε φορά «Εβδο­μά­δα είναι θα περάσει»
 • Και το πρό­γραμ­μα της πρώ­της μέρας της εβδο­μά­δας κλεί­νει με το Γιώρ­γο Τοπ­χα­νέ­λη και όπως λέει και ο τίτλος της εκπο­μπής του «Sentinel of metal» όπως κατα­λα­βαί­νε­τε μιλά­με για σκλη­ρή μου­σι­κή. Ελπί­ζει σε δίω­ρη εκπο­μπή και εμείς αφή­νου­με το χρό­νο να δεί­ξει και οι ακρο­α­τές να επιλέξουν.
 • Η Βιρ­γι­νία Τατσού­δη από μικρή λάτρευε το ραδιό­φω­νο, ήρθε θαρ­ρε­τά και μας το είπε. Όταν την ρωτή­σα­με τι εκπο­μπή θέλεις να κάνεις, μας είπε ότι θέλε­τε αρκεί να το ζήσω .Το πολι­τι­κό τρα­γού­δι ήταν πάντα ανα­πό­σπα­στο κομ­μά­τι του ραδιο­φώ­νου μας. Όμως χρεια­ζό­μα­σταν μια εκπο­μπή που θα μας ξενα­γεί σε αυτό, θα μας πηγαί­νει, για να διδα­χτού­με, σε παλιούς αγώ­νες και θα μας συντρο­φεύ­ει στους νέους . Η Βιρ­γι­νία το έκα­νε από την πρώ­τη κιό­λας εκπο­μπή χωρίς καν να προ­λά­βου­με να της περι­γρά­ψου­με τι θέλα­με. Και κάπως έτσι μορ­φο­ποι­ή­θη­κε «το πεντά­γραμ­μο του αγώ­να» κάθε Τρί­τη 6 με 7 το απόγευμα.
 • «Rocκarolla» και Δημή­τρης Παπα­σι­μό­που­λος. Τι να πού­με στα­θε­ρή αξία για στις ροκ συγ­χορ­δί­ες. Με ένα τερά­στιο χαμό­γε­λο δέχτη­κε παρά το φόρ­το της ζωής του να θυσιά­σει ένα δίω­ρο για να μας κάνει και πάλι συντρο­φιά στα ξέγνοια­στα χρό­νια κάθε Τρί­τη 7 με 9.
 • Από­λυ­τα αρμο­νι­κά την σκυ­τά­λη παίρ­νουν στις 9 οι «Rockbusters» . Οι ακρο­α­τές μας γνω­ρί­ζουν την εκπο­μπή του Γιώρ­γου Αμα­ρα­ντί­δη σαν Rockrunners. Όμως στην παρέα προ­στέ­θη­κε ο Χρή­στος Μιχα­λο­γιάν­νης λίγο αρχά­ριος… αλλά τον πήρε τον αέρα του μικρο­φώ­νου και η ροκ νίκη­σε ή κατα­στρά­φη­κε θα δείξει !

Η Τρί­τη μας ολο­κλη­ρώ­νε­ται με ραπ και χιπ χοπ για­τί σε όλα τα είδη μου­σι­κής υπάρ­χει το καλό κομ­μά­τι. Και ο Χακ και ο Monte θα μας το απο­δεί­ξουν με «Ένα ακό­μα jam».

Κάθε Τετάρ­τη όπως εδώ και χρό­νια την απο­γευ­μα­τι­νή μας ζώνη, 5 με 7, ανοί­γει η Κίρ­κη Για­γλή«Χωρίς αφορ­μές» και μας πηγαί­νει πότε θέα­τρο, πότε κινη­μα­το­γρά­φο, πότε σε καμία συναυ­λία και κάπου κάπου απλά μας ξεκου­ρά­ζει με τις μου­σι­κές της επιλογές.

 • «Καλη­σπέ­ρα» μας λέει 8 με 9 το βρά­δυ ο Κώστας Παπα­στερ­γί­ου πιο παλιός, πιο νοσταλ­γι­κός πιο αφιε­ρω­μα­τι­κός με πεί­σμα επιμένει.
 • Ο πιο παλιός μας παρα­γω­γός ο Γιώρ­γος Ανα­γνώ­στου επι­στέ­φει και πάλι αγόγ­γυ­στα στο νέο ραδιο­θά­λα­μο του 904 και επι­μέ­νει χωρίς να μας εξη­γεί «δεν είμαι ροκ να με φοβά­στε» κάθε Τετάρ­τη 9 με 10 το βρά­δυ. Την ώρα και την μέρα την διά­λε­ξε ο ίδιος και δικαιω­μα­τι­κά του τι δώσα­με χωρίς δεύ­τε­ρη κουβέντα.
 • Τον Κώστα Γκού­βα πραγ­μα­τι­κά δυσκο­λευ­τή­κα­με να του δώσου­με εκπο­μπή όχι για­τί δεν ήθε­λε αλλά για­τί δεν μπο­ρού­σα­με να τον βρού­με. Βλέ­πε­ται από νυχτο­κά­μα­το σε νυχτο­κά­μα­το που να τον πετύ­χου­με. Θέλα­με όμως μια καλή εκπο­μπή αντά­ξια των μεγά­λων δημιουρ­γών της μου­σι­κής που να εξι­στο­ρεί τις γνή­σιες και δια­χρο­νι­κές λαϊ­κές ρεμπέ­τι­κες μελω­δί­ες -και όχι μόνο — όπως μας ομο­λό­γη­σε στην συνέ­χεια συζη­τώ­ντας μαζί του …μια εκπο­μπή που να μας συστή­νει με σεβα­σμό το μου­σι­κό πάλ­κο και τους μεγάλους.…δημιουργούς …του κάθε είδους. Λίγο πριν πάρει το μπου­ζού­κα­κι του για το νυχτε­ρι του στις 10 το βρά­δυ της Τετάρ­της ο Κώστας Γκού­βας θα δια­βαί­νει το κατώ­φλι του 904. Τίτλος της εκπο­μπής του ψαγ­μέ­νος πραγ­μα­τι­κά. Άργη­σε αλλά τον βρή­κε. Στο παρά πέντε κυριο­λε­κτι­κά της επί­ση­μης ανα­κοί­νω­σης του προ­γράμ­μα­τος μας. SOTTO VOCE θα μας τον εξη­γή­σει το τίτλο κάποια στιγ­μή υπόσχετε. 
 • Πέμ­πτη από­γευ­μα 5 με 7 επι­στρέ­φει στο στού­ντιο του 904 η Εύα Σύρ­πα χρό­νια μου­σι­κή παρα­γω­γός του ραδιο­φώ­νου μας και επι­μέ­νει με Καβ­βα­δία να μας λέει θαρ­ρε­τά «7 σε παίρ­νει αρι­στε­ρά» και εμείς δεν τη ζορίζουμε.
 • Στις μου­σι­κές δια­δρο­μές της λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής θα μας ταξι­δεύ­ει κάθε Πέμ­πτη 8 με 9 το βρά­δυ ο Θάνος Βρά­τζιας. Ο τίτλος πρέ­πει να προσ­διο­ρί­ζει τη γλώσ­σα των τρα­γου­διών του είπα­με και έτσι έγι­ναν τα βαφτί­σια… «Viajes musicales».
 • Μετά μου­σι­κής σε τζάζ ρυθ­μούς όπως εδώ και χρό­νια κλεί­νει το πρό­γραμ­μα της Πέμ­πτης μετά τις 9 με την Ευαγ­γε­λία Σοφή και το Γιώρ­γο Παπα­ευ­στρα­τιου. Δυο ώρες με από­λυ­τη αρμονία.

Ο λόγος στα παιδιά

Μια ώρα κάθε μεση­μέ­ρι 3 με 4 και παρα­μέ­νο­ντες στα­θε­ρά το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο 9 με 10 το πρωί, ο 904 πρω­το­πο­ρεί και τολ­μά να παρα­χω­ρεί τη συχνό­τη­τα στους λιλι­πού­τειους φίλους του. Για­τί και αυτοί έχουν δικαιώματα!

«Έχε το νου σου στο παι­δί» ο τίτλος της εκπο­μπής για να τους συντρο­φεύ­ει στην μεση­με­ρια­νή τους ραστώ­νη και να ξεκου­ρά­ζει ξέγνοια­στα τους γονείς για­τί ο θησαυ­ρός τους ψυχα­γω­γεί­ται όμορ­φα. Το μου­σι­κό σήμα της εκπο­μπής με πολύ χαρά και τους ευχα­ρι­στού­με πολύ, δέχτη­καν να δημιουρ­γή­σουν βασι­σμέ­νο στο ομώ­νυ­μο τρα­γού­δι, ο Σωτή­ρης Μπαλ­λάς που έκα­νε και τη σχε­τι­κή δια­σκευή και η Μέλ­πω Αλε­ξαν­δρού­που­λου, παλιοί μας γνώ­ρι­μοι και αυτοί στον 904, μαζί με την Δήμη­τρα και την Ανδριά­να που μας καλούν στην παρέα τους.

Οι παι­δι­κές εκπο­μπές μας δεν στα­μα­τούν εδώ όμως. Το κόκ­κι­νο αερό­στα­το ανα­λαμ­βά­νει την Κυρια­κή Δίνει αρχι­κά τα μικρό­φω­να 11 με 12 μεση­μέ­ρι στους πολύ μικρούς φίλους του «Τα μικρό­φω­να στα παι­διά» λέει η Ελέ­νη με τα παρα­μύ­θια της και υπό­σχε­τε πολ­λές ακό­μα εκπλήξεις.

Την σκυ­τά­λη αμέ­σως μετά 12 με 1 το μεση­μέ­ρι παίρ­νει το αχτύ­πη­το δίδυ­μο Μαρία Κοσμα-Αλε­ξάν­δρα Παπου­λά­κη και «Τα μικρό­φω­να του κόκ­κι­νου αερό­στα­του» πηγαί­νουν στους λίγο μεγαλύτερους.

Και βέβαια να μην ξεχά­σου­με την εκπο­μπή του ΠΑΜΕ «Αγριό­χη­νες» που έχει κατα­κτή­σει την καρ­διά και του δικού μας κοι­νού. Πλέ­ον κάθε Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο 6 με 7 το απόγευμα.

Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο 1 με 2 το μεση­μέ­ρι στα­θε­ρά ακο­λου­θού­με τις «Μου­σι­κές ρίζες» μας με το γνω­στό σε όλους εδώ και πάρα πολ­λά χρό­νια μου­σι­κό παρα­γω­γό μας Χρή­στο Ντεκουμέ.

 • «Πολι­τι­σμι­κά και αλλά» σε νέα ώρα 7 με 8 με την Κατε­ρί­να Χρή­στου παίρ­νου­με ανά­σες από τα πολι­τι­στι­κά δρώ­με­να της πόλης.
 • Ο Στρα­τός Χορι­νός και τα «Ρεμπέ­τι­κα μονο­πά­τια» ήταν από τους πρώ­τους που επέ­στρε­ψε κάθε Σάβ­βα­το 8 με 10 στο στού­ντιο του 904 με το άκου­σμα ότι επί­κει­ται νέο ανα­νε­ω­μέ­νο πρό­γραμ­μα του .
 • Πρω­ι­νό Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου στα­θε­ρά μένει 8 με 9 η κλα­σι­κή μου­σι­κή ίσως αργό­τε­ρα και όπε­ρα …θα δεί­ξει. Ακο­λου­θεί 10 με 11 κάθε το Σάβ­βα­το η μελο­ποι­η­μέ­νη ποί­η­ση.

Πρωινό καθημερινό πρόγραμμα

Τέλος το πρω­ι­νό καθη­με­ρι­νό μας πρό­γραμ­μα επι­φυ­λάσ­σει πολ­λές εκπλή­ξεις το επό­με­νο διάστημα.

Προς το παρόν εσείς κρα­τά­τε καθη­με­ρι­νά το «μου­σι­κό χρο­νο­λό­γιο» σε επι­μέ­λεια του ηχο­λή­πτη μας Δημή­τρη Μηνά 8 με 9 το πρωί και 4 με 5 το από­γευ­μα σε επα­νά­λη­ψη και το ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ στις 10 το πρωί και κρα­τά­τε την… γραμ­μή ανοι­χτή για την συνέ­χεια …για­τί κάθε φορά που ανοί­γεις δρό­μο στην ζωή μην περι­μέ­νεις να σε βρει το μεσο­νύ­χτι!

Με την νέα χρο­νιά ευελ­πι­στού­με βέβαια και για άλλες εκπο­μπές …όπως μου­σι­κές του κόσμου αλλά και επι­στρο­φή στο ραδιο­φω­νι­κό θέα­τρο, είμα­στε ανοι­χτοί σε νέες ιδέες.

Αφού λοι­πόν συστη­θή­κα­με, το μόνο που μένει είναι να σας ευχη­θού­με… καλή ακρό­α­ση, με τον “904 Αρι­στε­ρά στα FM” το ραδιό­φω­νο που ΘΕΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣ!» 

Σε δίκη πάλι ο “904 Αριστερά στα FM”

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο