Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

92 χρόνια από τη γέννηση του Φιντέλ Κάστρο

Ενε­νή­ντα-δύο χρό­νια συμπλη­ρώ­νο­νται σήμε­ρα από τη μέρα που γεν­νή­θη­κε στο Μπι­ράν της νοτιο­α­να­το­λι­κής Κού­βας ο άνθρω­πος που άφη­σε ανε­ξί­τη­λη την επα­να­στα­τι­κή του σφρα­γί­δα στην σύγ­χρο­νη ιστο­ρία της λατι­νο­α­με­ρι­κα­νι­κής ηπεί­ρου. Γεν­νη­μέ­νος στις 13 Αυγού­στου του 1926, ο Φιντέλ Κάστρο απο­τέ­λε­σε μια από τις εμβλη­μα­τι­κό­τε­ρες προ­σω­πι­κό­τη­τες του διε­θνούς κομ­μου­νι­στι­κού κινή­μα­τος τον 20ο αιώνα. 

Όντας ο μεγά­λος πρω­τα­γω­νι­στής της Κου­βα­νι­κής Επα­νά­στα­σης του 1959, ο Φιντέλ ηγή­θη­κε για 50 περί­που χρό­νια της προ­σπά­θειας για την σοσια­λι­στι­κή οικο­δό­μη­ση στο μικρό και ηρω­ϊ­κό νησί της Καραϊ­βι­κής. Υπη­ρέ­τη­σε το λαό της Κού­βας από τη θέση του Προ­έ­δρου της κυβέρ­νη­σης, αλλά και ως επι­κε­φα­λής του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος, καθο­δη­γώ­ντας την πάλη για την οικο­δό­μη­ση του σοσια­λι­σμού, κάτω από δύσκο­λες συν­θή­κες σκλη­ρής ιμπε­ρια­λι­στι­κής επι­θε­τι­κό­τη­τας και περι­κύ­κλω­σης και ιδιαί­τε­ρα μετά τις αντε­πα­να­στα­τι­κές ανα­τρο­πές στη Σοβιε­τι­κή Ενω­ση και τις άλλες σοσια­λι­στι­κές χώρες το 1989 – 1991.

Ο Φιντέλ Κάστρο προ­σέγ­γι­σε το μαρ­ξι­σμό-λενι­νι­σμό στην πρά­ξη, υπήρ­ξε κομ­μου­νι­στής στα έργα και όχι στα λόγια. Ταυ­τί­στη­κε με την επα­να­στα­τι­κή πρα­κτι­κή, την δια­λε­κτι­κά αλλη­λέν­δε­τη με τη μαρ­ξι­στι­κή επα­να­στα­τι­κή θεω­ρία, επι­τυγ­χά­νο­ντας, μαζί με τους συντρό­φους του και τον κου­βα­νι­κό λαό, την πρώ­τη σοσια­λι­στι­κή επα­νά­στα­ση στην ιστο­ρία της αμε­ρι­κα­νι­κής ηπείρου. 

Οι σπου­δαί­ες κατα­κτή­σεις της Κου­βα­νι­κής Επα­νά­στα­σης σε μια σει­ρά τομείς, από την δημό­σια και δωρε­άν Υγεία μέχρι την Παι­δεία, τον Πολι­τι­σμό και τον Αθλη­τι­σμό, απο­τε­λούν απτά παρα­δείγ­μα­τα της σπου­δαί­ας κλη­ρο­νο­μιάς που άφη­σε πίσω του ο Φιντέλ Κάστρο. Το παρά­δειγ­μα του θα συνε­χί­ζει να φωτί­ζει τους εργα­τι­κούς-λαϊ­κούς αγώ­νες στην Κού­βα, τη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή και σε ολό­κλη­ρο τον κόσμο, απο­τε­λώ­ντας φάρο στην πάλη για την ορι­στι­κή ανα­τρο­πή του σάπιου εκμε­ταλ­λευ­τι­κού συστή­μα­τος και την επι­κρά­τη­ση του Σοσιαλισμού.

Ο Φιντέλ, η Κού­βα και η αστι­κή προπαγάνδα

Φιντέλ Κάστρο: «Που είναι η επι­τυ­χία του Καπιταλισμού;»

Φιντέλ Κάστρο: Πώς έγι­να Κομμουνιστής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο