Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

97 χρόνια από το θάνατο του ηγέτη της Οκτωβριανής Επανάστασης

Φιλο­ξε­νού­με­νος Σπύ­ρος Στα­θά­τος //

21 Ιανουα­ρί­ου 1924, ένας μύθος περ­νά­ει στην ιστο­ρία . Ο Βλα­ντι­μίρ Ίλιτς Ουλιά­νοφ, ή αλλιώς Λένιν, πεθαί­νει ύστε­ρα από εγκε­φα­λι­κή αιμορ­ρα­γία στο σπί­τι του στο Γκόρ­κι, σε ηλι­κία 53 ετών. Το σώμα του ταρι­χεύ­ε­ται και έξι μέρες αργό­τε­ρα, στις 27 Ιανουα­ρί­ου, τοπο­θε­τεί­ται σε μαυ­σω­λείο όπου πλή­θος κόσμου απέ­τι­σαν φόρο τιμής .Ακό­μη και στο θάνα­το περί­με­ναν από το Λένιν να είναι ηγέ­της και πηγή έμπνευ­σης , όπως ακρι­βώς έγι­νε και στην Οκτω­βρια­νή επανάσταση.

Γεν­νή­θη­κε στις 10 Απρι­λί­ου του 1870 και είχε για γονείς του δύο μορ­φω­μέ­νους ανθρώ­πους, τον Ίλια Ουλιά­νοφ και τη Μαρία Αλε­ξά­ντροβ­να, που κατόρ­θω­σαν να μετα­δώ­σουν στα έξι παι­διά τους την αγά­πη για τα γράμ­μα­τα . Ο Λένιν ήταν εξαι­ρε­τι­κός μαθη­τής και ιδιαι­τέ­ρως ταλα­ντού­χος και γι΄ αυτό του απο­νε­μή­θη­κε το χρυ­σό μετάλ­λιο του αξιό­τε­ρου μαθη­τή, σε εξέ­λι­ξη επι­δό­σεις και συμπε­ρι­φο­ρά. Δύο τρα­γι­κά συμ­βά­ντα θα σημα­δέ­ψουν την ζωή του . Το πρώ­το ήταν ο χαμός του πατέ­ρα του σε ηλι­κία 16 ετών και η εκτέ­λε­ση του αδερ­φού του Αλε­ξάν­δρου ένα χρό­νο αργό­τε­ρα, ως μέλος αντι­στα­σια­κής οργά­νω­σης που σκο­πό είχε να δολο­φο­νή­σει τον τσά­ρο. Γρή­γο­ρα λοι­πόν η οικο­γέ­νειά του στιγ­μα­τί­ζε­ται και ο Λένιν ανα­λαμ­βά­νει να την στηρίξει.

Παρά τα προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τώ­πι­ζε η οικο­γέ­νεια, ο Βλα­ντι­μίρ αρχί­ζει το 1887 να σπου­δά­ζει νομι­κά στο Πανε­πι­στή­μιο του Καζάν, από όπου όμως θα απο­βλη­θεί, 3 μήνες μετά, για επα­να­στα­τι­κή δρά­ση. Τελι­κά οι σπου­δές του θα ολο­κλη­ρω­θούν δια αλλη­λο­γρα­φί­ας με το Πανε­πι­στή­μιο της Αγί­ας Πετρού­πο­λης το 1891. Στην Αγία Πετρού­πο­λη θα αρχί­σει τη δικη­γο­ρία , όμως λόγω της επα­να­στα­τι­κής του δρά­σης θα πάρει το δρό­μο για την εξο­ρία . Εκεί θα πάρει το επα­να­στα­τι­κό ψευ­δώ­νυ­μο «Λένιν» (από την ονο­μα­σία του ποτα­μού Λένα). Με την επι­στρο­φή του από την εξο­ρία το 1900 κατα­φεύ­γει στο Μόνα­χο όπου θα εκδώ­σει μαζί με άλλους επα­να­στά­τες την εφη­με­ρί­δα Ισκρα (σπί­θα) . Ο Λένιν πίστευε ότι έπρε­πε να δημιουρ­γη­θεί στη Ρωσία ένα κόμ­μα που θα έπρε­πε να είναι ενω­μέ­νο, πει­θαρ­χη­μέ­νο και πολύ συγκε­ντρω­τι­κό . Στό­χος του κόμ­μα­τος θα ήταν να πεί­σει την εργα­τι­κή τάξη να ανα­τρέ­ψει τον τσά­ρο. Οι από­ψεις του Λένιν συνά­ντη­σαν αντι­δρά­σεις. Κάποιοι τις χαρα­κτή­ρι­σαν έως και αντι­δη­μο­κρα­τι­κές ‚αφού την τύχη του κόμ­μα­τος θα την καθό­ρι­ζαν ελά­χι­στοι άνθρωποι.

Το Ρωσι­κό Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κό Εργα­τι­κό Κόμ­μα (μετέ­πει­τα Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της Σοβιε­τι­κής ένω­σης) είχε ιδρυ­θεί το 1898 . Το 1903 στα πλαί­σια του δεύ­τε­ρου συνε­δρί­ου επι­κρά­τη­σε η πλευ­ρά του Λένιν οι «μπολ­σε­βί­κοι» (δηλα­δή πλειο­ψη­φού­ντες) σε αντί­θε­ση «μενσεβίκους»(μειοψηφούντες). Το Φεβρουά­ριο του 1917 , υπό το βάρος του Α΄ Παγκο­σμί­ου , ο τσά­ρος ανα­τρά­πη­κε και την θέση του κατέ­λα­βε μια προ­σω­ρι­νή κυβέρ­νη­ση, απο­τε­λού­με­νη από σοσιαλ­δη­μο­κρά­τες και φιλε­λεύ­θε­ρους πολι­τι­κούς . Ο Λένιν επέ­στρε­ψε από την εξο­ρία , χαρα­κτή­ρι­σε την κυβέρ­νη­ση ¨ιμπε­ρια­λι­στι­κή¨ και απαί­τη­σε να δοθεί η εξου­σία στα Σοβιέτ, στα συμ­βού­λια δηλα­δή των εργα­τών , στρα­τιω­τών και αγρο­τών . το όρα­μα του για μια σοσια­λι­στι­κή επα­νά­στα­ση, θα έπαιρ­νε σάρ­κα και οστά λίγους μήνες αργότερα .

Στις 26 Οκτω­βρί­ου 1917 οι μπολ­σε­βί­κοι μαζί με τους στρα­τιώ­τες κατα­λαμ­βά­νουν τα ανά­κτο­ρα της Αγί­ας Πετρού­πο­λης και ανα­τρέ­πουν την προ­σω­ρι­νή κυβέρ­νη­ση του Αλε­ξά­ντρ Κερέν­σκι. Η Εξου­σία περ­νά στα Σοβιέτ και ο Λένιν εκλέ­γε­ται πρό­ε­δρος της επα­να­στα­τι­κής κυβέρ­νη­σης . Μέλη­μα της κυβέρ­νη­σης ο τερ­μα­τι­σμός του πολέ­μου , η κατά­σχε­ση της γης που ανή­κε στην αρι­στο­κρα­τία και στην εκκλη­σία και η εκχώ­ρη­ση της στους αγρό­τες. Παράλ­λη­λα δόθη­κε υπό­σχε­ση για δωρε­άν εκπαί­δευ­ση και οι γυναί­κες θεω­ρή­θη­καν πια ίσες με τους άντρες. Η μέγι­στη διάρ­κεια εργα­σί­ας μειώ­θη­κε στις 8 ώρες . Τέλος οι μειο­νό­τη­τες της Ρωσι­κής Αυτο­κρα­το­ρί­ας όπως Ουκρα­νοί και Γεωρ­για­νοί θα απο­κτού­σαν τον έλεγ­χο των δικών τους υποθέσεων.

Ως ηγέ­της της Ρωσί­ας Ο Λένιν αντι­με­τώ­πι­σε με επι­τυ­χία τον αιμα­τη­ρό εμφύ­λιο πόλε­μο των Κόκ­κι­νων (Κομ­μου­νι­στών )και Λευ­κών (φιλο­τσα­ρι­κών) που διήρ­κε­σε τρία χρό­νια, όσο και την κατε­στραμ­μέ­νη οικο­νο­μία της χώρας του. Άρχι­σε λοι­πόν, το 1921, να συνει­δη­το­ποί­ει ότι η εκβιο­μη­χά­νι­ση της χώρας θα γινό­ταν μόνο με την εισ­ροή νέων κεφα­λαί­ων . Για αυτό υιο­θέ­τη­σε μια Νέα Οικο­νο­μι­κή Πολι­τι­κή που απο­τέ­λε­σε ένα νέο τύπο καπι­τα­λι­στι­κής οικο­νο­μί­ας, για σύντο­μο χρο­νι­κό διά­στη­μα. Η ΝΕΠ είχε ευερ­γε­τι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα στη σοβιε­τι­κή οικονομία.

Η προ­σπά­θεια όμως να πει­στεί το κόμ­μα για την ΝΕΠ ήταν σκλη­ρή . Ο Λένιν είχε εξα­ντλη­θεί πάρα πολύ . Στις 25 Μαΐ­ου 1922 υπέ­στη σοβα­ρό εγκε­φα­λι­κό που παρέ­λυ­σε όλη την δεξιά πλευ­ρά του και έκα­νε δύσκο­λη την ομι­λία του . Το Μάρ­τιο του 1923, ένα δεύ­τε­ρο εγκε­φα­λι­κό θα του αφαι­ρέ­σει τελεί­ως την ομι­λία . Δεν μπό­ρε­σε να αναρ­ρώ­σει ποτέ και πέθα­νε στις 21ιανουαρίου 1924 στο σπί­τι του στο χωρίο Γκόρ­κι, 30 χλμ νότια της Μόσχας. Αρω­γός του σε όλη την πορεία της ζωής του ήταν η σύζυ­γος του Κρούπ­σκα­για, με την οποία παντρεύ­τη­καν το 1898.

Η επί­δρα­ση του Λένιν ήταν σημα­ντι­κή και εκτός Σοβιε­τι­κής Ένω­σης . Οι αλλα­γές που εξήγ­γει­λε, όπως η δρα­στι­κή μεί­ω­ση των προ­νο­μί­ων των πλού­σιων , η δωρε­άν ιατρο­φαρ­μα­κευ­τι­κή περί­θαλ­ψη , η ισό­τη­τα γυναι­κών και εθνι­κών μειο­νο­τή­των και η δωρε­άν εκπαί­δευ­ση ενέ­πνευ­σε τους ανθρώ­πους όλου του κόσμου για μια καλύ­τε­ρη και δικαιό­τε­ρη κοινωνία .

__________________________________________________________________

ΠΗΓΕΣ

  1. ΗΓΕΤΕΣ , Βλα­ντι­μίρ ίλιτς Λένιν , Εκδό­σεις Σαββάλας,2003
  2. SANSIMERA.GR ‚ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ/ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βλα­ντι­μίρ Λένιν , 21/1/2019

«Ο Χικ­μέτ στην Ελλά­δα», του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο