Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Aγοράκι 4 ετών σκοτώθηκε όταν το πυροβόλησε ο 5χρονος αδελφός του στο Τέξας

Πέντε παι­διά σκο­τώ­θη­καν ή τραυ­μα­τί­στη­καν από πυρο­βό­λα όπλα αυτό το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο στο Τέξας, μετα­ξύ αυτών ένα 4χρονο αγο­ρά­κι, το οποίο πυρο­βό­λη­σε και σκό­τω­σε ο αδελ­φός του ηλι­κί­ας 5 ετών, σύμ­φω­να με αστυ­νο­μι­κές πηγές και αμε­ρι­κα­νι­κά ΜΜΕ.

Οι τρα­γω­δί­ες αυτές απο­κα­λύ­πτουν για μία ακό­μη φορά τους κιν­δύ­νους των πυρο­βό­λων όπλων στις ΗΠΑ, όπου το 30% των ενη­λί­κων δηλώ­νει ότι έχει στην κατο­χή του του­λά­χι­στον ένα.

Την Κυρια­κή το μεση­μέ­ρι, το 5χρονο αγο­ρά­κι βρή­κε ένα όπλο μέσα στο σπί­τι του στο Φορτ Ουόρθ, στο δυτι­κό Ντά­λας, και πυρο­βό­λη­σε μία φορά ενα­ντί­ον του αδελ­φού του, ηλι­κί­ας 4 ετών, ανέ­φε­ρε η τοπι­κή αστυ­νο­μία στο Γαλ­λι­κό Πρακτορείο.

«Σε αυτήν τη φάση, δεν θα ασκη­θεί καμία δίω­ξη» ενα­ντί­ον των γονέ­ων, διευ­κρί­νι­σε ο εκπρό­σω­πος της αστυ­νο­μί­ας Τζί­μι Πολο­ζά­νι, σε ένα email.

Λίγες ώρες αργό­τε­ρα, ένα αγο­ρά­κι 6 ετών τραυ­μα­τί­στη­κε σοβα­ρά στη γει­το­νι­κή πόλη Άρλινγ­κτον με το πιθα­νό­τε­ρο σενά­ριο να είναι ότι το πυρο­βό­λη­σε ένας από τους αδελ­φούς του.

Πολ­λά παι­δά­κια έπαι­ζαν σε ένα δωμά­τιο, όταν ένα αγο­ρά­κι ηλι­κί­ας 10 ετών βρή­κε ένα του­φέ­κι, το έστρε­ψε ενα­ντί­ον του άτυ­χου αγο­ριού και πάτη­σε τη σκαν­δά­λη, έγι­νε γνω­στό από τον Κρί­στο­φερ Κουκ, ένας αξιω­μα­τού­χος της αστυ­νο­μί­ας του Άρλινγ­κτον, ο οποί­ος μίλη­σε στην εφη­με­ρί­δα Dallas Morning News.

Το παι­δί τραυ­μα­τί­στη­κε στο κεφά­λι και η κατά­στα­ση της υγεί­ας του παρα­μέ­νει κρί­σι­μη. Σύμ­φω­να με την εφη­με­ρί­δα, ένα κορι­τσά­κι 3 ετών τραυ­μα­τί­στη­κε ελα­φρύ­τε­ρα από τα σκάγια.

Ένας έφη­βος, που βρι­σκό­ταν στο σπί­τι, εξή­γη­σε στην αστυ­νο­μία ότι το όπλο ήταν δικό του, εν αγνοία, όπως υπο­στη­ρί­ζουν οι ίδιοι, των γονέ­ων του. Οι ερευ­νη­τές προ­σπα­θούν να καθο­ρί­σουν πώς το απέκτησε.

Επί­σης, στο Άρλινγ­κτον, ένα 8χρονο κορι­τσά­κι τραυ­μα­τί­στη­κε την Κυρια­κή από τα πυρά ενός ημι-αυτό­μα­του όπλου, το οποίο είχε κλέ­ψει, έγρα­ψε η Dallas Morning News.

Σύμ­φω­να με τους γονείς, το κορί­τσι καθό­ταν πάνω στο όπλο, όταν εκπυρσοκρότησε.

Την Κυρια­κή το πρωί, μια έφη­βη 14 ετών τραυ­μα­τί­στη­κε από σφαί­ρα και δια­κο­μί­στη­κε στο νοσο­κο­μείο του Φορτ Ουόρθ, μετέ­δω­σε το τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο CBS, χωρίς περαι­τέ­ρω λεπτομέρειες.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο