Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Aγώνας Αλληλεγγύης “ΒΑΖΟΥΜΕ ΓΚΟΛ ΣΤΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ” (22/6)

hasta22

Η Μονά­δα Απε­ξάρ­τη­σης 18 ΑΝΩ — ΨΝΑ, η ομά­δα Hasta la Victoria Siempre, η Εθνι­κή Αστέ­γων και ο Σύλ­λο­γος Εργα­ζο­μέ­νων ΨΝΑ, διορ­γα­νώ­νουν την Δευ­τέ­ρα 22 Ιου­νί­ου 2015, στις 18.00, στο Δημο­τι­κό Αθλη­τι­κό Κέντρο «Ε. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ» (Μπα­ρου­τά­δι­κο, Αλσος Αιγά­λεω, Σου­λί­ου και Σίφ­νου), αγώ­να Αλληλεγγύης.

• Κοι­νω­νι­κή Επα­νέ­ντα­ξη Μονά­δας Απε­ξάρ­τη­σης 18 ΑΝΩ.
Η Μονά­δα Απε­ξάρ­τη­σης 18 ΑΝΩ, του Ψυχια­τρι­κού Νοσο­κο­μεί­ου Αττι­κής είναι το μεγα­λύ­τε­ρο δημό­σιο στε­γνό πρό­γραμ­μα του ΕΣΥ στην Ελλάδα.
Από το 1987 έως σήμε­ρα, ανα­πτύσ­σε­ται διαρ­κώς σε τομείς πρό­λη­ψης, θερα­πεί­ας και επα­νέ­ντα­ξης. Παρέ­χει θερα­πευ­τι­κές υπη­ρε­σί­ες χωρίς υπο­κα­τά­στα­τα για τοξι­κο­μα­νείς, γυναί­κες και μητέ­ρες τοξι­κο­μα­νείς, έφη­βους, μετα­νά­στες, οικο­γέ­νειες, εξαρ­τη­μέ­νους από το Δια­δί­κτυο, δια­τρο­φι­κές διαταραχές.
Στο θερα­πευ­τι­κό πλαί­σιο λει­τουρ­γεί ένας αστε­ρι­σμός ομά­δων (ψυχο­θε­ρα­πεί­ας, τέχνης, δρα­μα­το­θε­ρα­πεί­ες, χορο­θε­ρα­πεί­ας, κοι­νω­νι­κού προ­βλη­μα­τι­σμού, φωτο­γρα­φί­ας, δημιουρ­γί­ας και πολι­τι­σμού, αγγειο­πλα­στι­κής, ποδο­σφαί­ρου κ.λ.π.) δια­μορ­φώ­νο­ντας τους όρους των ανα­γκαί­ων αλλα­γών που κάνουν δυνα­τή την απε­λευ­θέ­ρω­ση του εξαρ­τη­μέ­νου ατό­μου σε όλα τα επί­πε­δα από τα δεσμά της εξάρ­τη­σης και την ισό­τι­μη επα­νέ­ντα­ξη του στο κοι­νω­νι­κό σύνολο.

• Hasta la Victoria Siempre, Η ανθρω­πι­στι­κή κοι­νω­νι­κή αθλη­τι­κή κίνη­ση παλαί­μα­χων διε­θνών ποδο­σφαι­ρι­στών και καλ­λι­τε­χνών χρη­σι­μο­ποιώ­ντας την φρά­ση του Τσε Γκε­βά­ρα «αν κάπου στην υφή­λιο κάποιος συνάν­θρω­πός μας υπο­φέ­ρει και αδι­κεί­ται, τότε πρέ­πει να συμπά­σχου­με και να πολε­μά­με για αυτό» συμπα­ρα­στέ­κε­ται και αγω­νί­ζε­ται δίπλα σ’όσους αντιστέκονται.

• Εθνι­κή Αστέ­γων Αξιο­πώ­ντας το ποδό­σφαι­ρο ως εργα­λείο για κοι­νω­νι­κή αλλα­γή, δημιουρ­γή­θη­κε η Εθνι­κή Ποδο­σφαι­ρι­κή Ομά­δα Αστέ­γων, η οποία συμ­με­τέ­χει κάθε χρό­νο στο Παγκό­σμιο Κύπελ­λο Αστέ­γων (Homeless World Cup), μία διορ­γά­νω­ση όπου περί­που 700 άνθρω­ποι-αθλη­τές, από ευπα­θείς κοι­νω­νι­κά ομά­δες από όλο τον πλα­νή­τη, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης και της Ελλά­δας, συνα­ντιού­νται σε μια πόλη για να στεί­λουν ένα κοι­νό μήνυ­μα: «Γκολ στη Φτώχεια»

• Σύλ­λο­γος Εργα­ζο­μέ­νων ΨΝΑ.
Ο σύλ­λο­γος του μεγα­λύ­τε­ρου Ψυχια­τρεί­ου της χώρας, υπε­ρα­σπί­ζε­ται με σεβα­σμό τις ανά­γκες, τα δικαιώ­μα­τα, την ασφά­λεια, και την αξιο­πρέ­πεια ασθε­νών και εργα­ζο­μέ­νων για την πρό­σβα­ση όλων σε σύγ­χρο­νες ποιο­τι­κές Δημό­σιες και Δωρε­άν, υπη­ρε­σί­ες Ψυχι­κής Υγείας.

Διορ­γα­νω­τές: Οικο­νο­μά­κος Πανα­γιώ­της, Βαγ­γέ­λης Κου­τσο­γιάν­νης, Τ. Βαμ­βα­κί­δης, Χρ. Αλε­φά­ντης, Ηλί­ας Ράγ­γος, Μαρία Τσι­τσο­πού­λου, Γαλά­νη Στέλλα

Συμ­με­τέ­χο­ντες Hasta la Victoria Siembre : Σερα­φεί­δης Στέ­λιος (ΑΕΚ) , Σιμι­γδα­λάς Μιχά­λης (ΑΕΚ), Μαρ­κος Δημή­τρης (ΠΑΟ-ΕΘΝΙΚΗ), Λαγω­νι­κά­κης Ανδρέ­ας (ΠΑΟ), Παυ­λί­δης Γιάν­νης (Εθνι­κός Αστέ­ρας), Κιρ­κα­σιά­δης Λάζα­ρος (Εθνι­κός Αστέ­ρας), Οφρυ­δό­που­λος Σωκρά­της (ΙΩΝΙΚΟΣ), Καρα­δή­μος Λου­κάς (ΠΑΟΚ), Παπά­ζο­γλου Σάβ­βας. (ΟΣΦΠ), Αντω­νί­ου Αντώ­νης (Ηθο­ποιός), Βαμ­βα­κί­δης Τάκης (Ηθο­ποιός), Παπα­θα­νά­σης Γιάν­νης (Ηθο­ποιός) ‚Λέκ­κας Βασί­λης (ερμη­νευ­τής), Κτε­νάς Γιώρ­γος, (δημο­σιο­γρά­φος)

Συμ­με­τέ­χουν εθε­λο­ντι­κά, η διαι­τη­τής Β. Μαρα­γκού, οι επό­πτριες Αλ. Αλε­ξο­πού­λου και Ε. Καρα­βία και η για­τρός Α. Σωτηροπούλου

Συμ­με­τέ­χει εθε­λο­ντι­κά ο οργα­νο­παί­κτης μπου­ζου­κιού Μακρί­δης Στελιος.

Ευγε­νι­κή παρα­χώ­ρη­ση γηπέ­δου, Δήμος Αιγάλεω.

Αφί­σα: Δημιουρ­γι­κό Τμή­μα Τυπο­γρα­φεί­ου Εργο­θε­ρα­πεί­ας ΨΝΑ

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο