Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Aγώνας ενάντια στην κατασκευή της «Διώρυγας της Κωνσταντινούπολης»

Σύμ­φω­να με το σχέ­διο, η ‑πλά­τους 400 μέτρων- διώ­ρυ­γα θα συν­δέ­σει τη Μαύ­ρη Θάλασ­σα με τη Θάλασ­σα του Μαρ­μα­ρά, η οποία κατα­λή­γει στη Μεσό­γειο. Υπο­τί­θε­ται ότι έχει ως στό­χο να απα­λύ­νει τη συμ­φό­ρη­ση της ναυ­τι­λί­ας στον Βόσπο­ρο, αλλά σύμ­φω­να και με τον ίδιο τον Ερντο­γάν, ο κύριος λόγος για την κατα­σκευή του κανα­λιού είναι η παρά­καμ­ψη της Σύμ­βα­σης του Μοντρέ του 1936, που θέτει όρους και περιο­ρι­σμούς στην Τουρ­κία ανα­φο­ρι­κά με τη διέ­λευ­ση πλοί­ων από τα Στενά.

Στο επί­κε­ντρο των συζη­τή­σε­ων για το «Canal Istanbul» βρί­σκο­νται η μη ανα­στρέ­ψι­μη περι­βαλ­λο­ντι­κή κατα­στρο­φή και τα τερά­στια κέρ­δη που σχε­διά­ζο­νται να γίνουν με το έργο.

Το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της Τουρ­κί­ας (TKP) ξεκί­νη­σε τη διορ­γά­νω­ση δημό­σιων συνα­ντή­σε­ων — συσκέ­ψε­ων ενά­ντια στο αμφι­λε­γό­με­νο έργο «Canal Istanbul» («Διώ­ρυ­γα της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης»), που προ­ω­θούν ο πρό­ε­δρος της Τουρ­κί­ας Ρ. Τ. Ερντο­γάν και η κυβέρ­νη­ση του ΑΚΡ, παρά τις έντο­νες αντι­δρά­σεις, σημειώ­νο­ντας πως πρό­κει­ται για έργο που θα είναι σαφώς κατα­στρο­φι­κό για το περι­βάλ­λον, αλλά κερ­δο­φό­ρο για την καπι­τα­λι­στι­κή τάξη.

Kanal İstanbul güzergahı

✔️  Αντίθετο στο έργο το ΚΚΤ

Το ιντερ­νε­τι­κό δελ­τίο ειδή­σε­ων του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος της Τουρ­κί­ας, «Φωνή του TKP», ανα­φέρ­θη­κε σε αυτό το ζήτη­μα, σημειώ­νο­ντας ότι είναι ένα από τα πιο σημα­ντι­κά θέμα­τα, που ανα­δει­κνύ­ει τη σύγκρου­ση συμ­φε­ρό­ντων μετα­ξύ των καπι­τα­λι­στών και της εργα­τι­κής τάξης.

Το ΚΚΤ τόνι­σε ότι το σχέ­διο θα έχει κατα­στρο­φι­κές συνέ­πειες για τους εργα­ζό­με­νους της Τουρ­κί­ας εάν εφαρ­μο­στεί, εστιά­ζο­ντας την κρι­τι­κή του σε τέσ­σε­ρις άξονες:

  • Πρώ­τον, το «Canal Istanbul» θα εξα­λεί­ψει πολύ σημα­ντι­κούς πόρους γλυ­κού νερού, αλλά δεν θα δημιουρ­γή­σει νέους. Ωστό­σο, η Τουρ­κία απει­λεί­ται με ξηρα­σία και ακό­μη και ο μικρό­τε­ρος τέτοιος πόρος είναι ζωτι­κής σημα­σί­ας για το μέλ­λον της κοινωνίας.
  • Δεύ­τε­ρον, το έργο θα προ­κα­λέ­σει μεγά­λες ζημιές στις γεωρ­γι­κές περιο­χές, επι­τεί­νο­ντας το ήδη υπάρ­χον πρό­βλη­μα, καθώς η Τουρ­κία έχει χάσει μεγά­λο αριθ­μό γεωρ­γι­κών εκτά­σε­ων τα τελευ­ταία χρό­νια λόγω των κατα­σκευα­στι­κών έργων της κυβέρ­νη­σης του ΑΚΡ.
  • Τρί­τον, το ΚΚΤ υπο­γραμ­μί­ζει ότι ένας μεγά­λος σει­σμός επί­κει­ται στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη στο εγγύς μέλ­λον. Ο σει­σμός αυτός θα είναι σοβα­ρό πρό­βλη­μα για ολό­κλη­ρη τη χώρα, καθώς η Κων­στα­ντι­νού­πο­λη έχει έναν τερά­στιο πλη­θυ­σμό και απο­τε­λεί το κύριο κέντρο των οικο­νο­μι­κών δρα­στη­ριο­τή­των λόγω της απρο­γραμ­μά­τι­στης ανά­πτυ­ξης. Αυτό που σίγου­ρα δεν πρέ­πει να γίνει, τονί­ζει το ΚΚΤ, είναι να διευ­ρυν­θεί η πόλη με περισ­σό­τε­ρα γιγα­ντιαία έργα.
  • Τέταρ­τον, η θάλασ­σα του Μαρ­μα­ρά έχει σχε­δόν νεκρω­θεί από την απρο­γραμ­μά­τι­στη αστι­κο­ποί­η­ση και τη βιο­μη­χα­νι­κή ανά­πτυ­ξη στην Τουρ­κία. Το σχε­δια­ζό­με­νο κανά­λι θα κατα­στρέ­ψει τη Μαύ­ρη Θάλασ­σα και τη Θάλασ­σα του Μαρ­μα­ρά ακό­μη περισ­σό­τε­ρο, με τα οικο­λο­γι­κά προ­βλή­μα­τα που θα δημιουργήσει.
kanal istanbul

Τα ιδε­ο­γρα­φή­μα­τα της “πρά­σι­νης ανάπτυξης”

✔️  Αντί ενός έργου που θα καταστρέψει ανεπανόρθωτα το περιβάλλον, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στον τρόπο αναζωογόνησης της Θάλασσας του Μαρμαρά, τονίζει το ΚΚΤ.

Συσκέψεις από την περιφερειακή οργάνωση του ΚΚΤ

Σε αυτό το πλαί­σιο, η περι­φε­ρεια­κή οργά­νω­ση Κων­στα­ντι­νού­πο­λης του ΚΚΤ οργά­νω­σε το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο συσκέ­ψεις σε διά­φο­ρα μέρη της πόλης, εστιά­ζο­ντας στο «για­τί είμα­στε ενά­ντια στο έργο και τι μπο­ρού­με να κάνου­με».

Στο κάλε­σμά του για οργά­νω­ση και αγώ­να ενά­ντια στο έργο, το ΚΚΤ τόνι­ζε ότι «θα συνα­ντη­θού­με για να προ­στα­τέ­ψου­με την πόλη μας. Το έργο “Canal Istanbul”, που οδη­γεί την πόλη σε κατα­στρο­φή, πρέ­πει να στα­μα­τή­σει αμέσως».

Στό­χος των συσκέ­ψε­ων αυτών ήταν οι εργά­τες της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης να συνα­ντη­θούν ώστε να συζη­τή­σουν, να οργα­νώ­νουν και να δρά­σουν ενά­ντια στο αμφι­λε­γό­με­νο έργο που θα ωφε­λή­σει τους καπι­τα­λι­στές αλλά θα είναι επι­βλα­βές για τους εργα­ζό­με­νους και το περιβάλλον.

(Πηγή: «sol.org.tr»)

ΣΣ |>
Αυτή τη στιγ­μή δεν είναι ακό­μη γνω­στό το κόστος του έργου «Kanal Istanbul», δεδο­μέ­νου πως υπάρ­χει κόντρα μετα­ξύ των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, που έχουν να κάνουν με την κατα­σκευή και την δια­χεί­ρι­ση.
Κάποιοι εμπει­ρο­γνώ­μο­νες προ­τεί­νουν να μειω­θεί το πλά­τος του από 400 μέτρα σε 275 , μια κίνη­ση που θα μεί­ω­νε το κόστος επέν­δυ­σης επι­χει­ρη­μα­τι­κών κεφα­λαί­ων ύψους 65 δις TL (14,19 δισ €) στα ~30 δισ TL.
Με το σχέ­διο αυτό θα γίνει εκσκα­φή 800 εκα­τομ­μυ­ρί­ων m3 γης αντί των εκτι­μώ­με­νων 1,7 δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων και επι­πλέ­ον θα μειω­θούν τα μήκη των έξι διευ­θε­τη­μέ­νων επε­κτά­σε­ων ‑scaffolds.
Το Kanal Istanbul θα έχει μήκος 45,2 χιλιό­με­τρα και θα εκτεί­νε­ται μέσω των κέντρων Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir και Arnavutköy της Κωνσταντινούπολης.
Αρχι­κά προ­βλέ­πο­νταν έξι scaffolds (υπάρ­χει τώρα σκέ­ψη και για έβδο­μη γέφυ­ρα) που θα δια­συν­δέ­σουν το D‑100, το TEM, το Βόρειο Μαρ­μα­ρά, τον αυτο­κι­νη­τό­δρο­μο, έναν ή δύο δρό­μους ταχεί­ας κυκλο­φο­ρί­ας προς την πόλη και τον D‑20 προς το Βορρά.
Ανα­κοι­νώ­θη­κε επί­σης ότι δύο από τις επε­κτά­σεις θα έχουν σιδη­ρο­δρο­μι­κές συν­δέ­σεις. Με μια υπό­γεια διά­βα­ση και ένα σιδη­ρο­δρο­μι­κό πλαί­σιο ή δρό­μο για οχή­μα­τα στο ανώ­τε­ρο τμή­μα, μερι­κές από αυτές τις γέφυ­ρες θα είναι διώροφες
Κάποιες απο­φά­σεις είναι ήδη ειλημ­μέ­νες από τον Recep Tayyip Erdoğan εδώ και χρό­νια (λίγο μετά το το 2011) που φαί­νε­ται να δια­χει­ρί­ζε­ται προ­σω­πι­κά τη στρα­τη­γι­κής σημα­σί­ας επένδυση
Υπο­λο­γί­ζε­ται να επη­ρε­ά­σει οικο­νο­μι­κά έμμε­σα ή άμε­σα πάνω από 6.000 άτο­μα (~1.500 θα χρη­σι­μο­ποι­η­θούν στο στά­διο της κατασκευής).
Το έργο θα ανα­λά­βει να δια­χει­ρι­στεί, ο «οργα­νι­σμός Canal Istanbul», ενώ κλει­δί και βασι­κοί εταί­ροι της εγκα­τά­στα­σης. θα είναι η ομά­δα TOKİ (βασι­κά ο κολοσ­σός Emlak Konut +İBB + Parkways & Railroads)
Μεγά­λο πρό­βλη­μα είναι η από­θε­ση των (του­λά­χι­στον) 800.000.000 m³ μπά­ζων (που μπο­ρεί να είναι και 2πλάσια).
Προ­βλέ­πε­ται να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί ένα μικρό μέρος τους για δημιουρ­γία πάρ­κου (εκεί που βρί­σκε­ται σήμε­ρα ο τερ­μα­τι­κός σταθ­μό Atatürk Air της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης) και το υπό­λοι­πο θα χρη­σι­μο­ποι­η­θεί για να φτιά­ξουν τρία τεχνη­τά νησιά στη θάλασ­σα του Μαρ­μα­ρά, με ότι σημαί­νουν αυτά για την οικο­λο­γι­κή επί­πτω­ση (κατα­στρο­φή) στην περιοχή.

Τα παρα­πά­νω ενδει­κτι­κά στοι­χεία, δίνουν μια εικό­να του προ­βλή­μα­τος που δικαιώ­νει πλή­ρως τις ενστά­σεις και προ­τά­σεις του ΚΚΤ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο