Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Aνακοίνωση του ΚΚΕ για την άρση του εμπάργκο των αμερικάνικων όπλων στην Κύπρο

Η Κύπρος που χρη­σι­μο­ποιεί­ται ήδη ως ΝΑΤΟϊ­κή βάση, εντάσ­σε­ται βαθύ­τε­ρα στους αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κούς σχε­δια­σμούς στον αντα­γω­νι­σμό με τη Ρωσία, επι­ση­μαί­νε­ται σε ανα­κοί­νω­ση του Γρα­φεί­ου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για την άρση του εμπάρ­γκο των αμε­ρι­κά­νι­κων όπλων στην Κύπρο.

Ανα­λυ­τι­κά:

«Οι πανη­γυ­ρι­σμοί των δυνά­με­ων του “ευρω­α­τλα­ντι­σμού” για την από­φα­ση των ΗΠΑ να άρουν πλή­ρως το εμπάρ­γκο όπλων στη Κύπρο, που είχαν επι­βάλ­λει το 1987, επι­χει­ρούν να απο­κρύ­ψουν την οδυ­νη­ρή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα που βιώ­νει ο κυπρια­κός λαός από την εμπλο­κή του νησιού στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και ανταγωνισμούς.

Τα δεδο­μέ­να δια­ψεύ­δουν τους πανηγυρισμούς.

Η μερι­κή άρση του εμπάρ­γκο των αμε­ρι­κά­νι­κων όπλων το 2020, όχι μόνο δεν απέ­τρε­ψε, αλλά οδή­γη­σε σε πιο επι­κίν­δυ­νη πορεία το κυπρια­κό πρό­βλη­μα. Με ευθύ­νη και του ευρω­α­τλα­ντι­κού ιμπε­ρια­λι­σμού δια­τη­ρεί­ται η τουρ­κι­κή κατο­χή στο 37% του κυπρια­κού εδά­φους για 48 χρό­νια και προ­ω­θεί­ται σχέ­διο διχο­τό­μη­σης του νησιού. Η Κύπρος που χρη­σι­μο­ποιεί­ται ήδη ως ΝΑΤΟϊ­κή βάση, εντάσ­σε­ται βαθύ­τε­ρα στους αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κούς σχε­δια­σμούς στον αντα­γω­νι­σμό με τη Ρωσία.

Η πολι­τι­κή αυτή ρίχνει “λάδι στη φωτιά” των γενι­κό­τε­ρων αντα­γω­νι­σμών στην περιο­χή και αυξά­νει του κιν­δύ­νους για τον κυπρια­κό λαό και τους άλλους λαούς της περιοχής.»

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο