Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Aνακοίνωση του ΚΚΕ για την συνάντηση Μητσοτάκη — Ερντογάν

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε την εξής ανα­κοί­νω­ση για την συνά­ντη­ση Μητσο­τά­κη — Ερντογάν:

«Παρά τις προ­σπά­θειες της κυβέρ­νη­σης να καλ­λιερ­γη­θεί κλί­μα εφη­συ­χα­σμού περί “ήρε­μων νερών”, η αλή­θεια είναι ότι η απο­κα­λού­με­νη “επα­νεκ­κί­νη­ση” των ελλη­νο­τουρ­κι­κών σχέ­σε­ων πραγ­μα­το­ποιεί­ται πάνω στο πολύ επι­κίν­δυ­νο πλαί­σιο που δια­μορ­φώ­νουν οι ΝΑΤΟϊ­κοί σχε­δια­σμοί για οδυ­νη­ρές διευ­θε­τή­σεις στο Αιγαίο και την Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο. Και αυτό συμ­βαί­νει ανε­ξάρ­τη­τα αν απο­τυ­πώ­νε­ται πάντα σε επι­θε­τι­κές ή ακραί­ες ρητο­ρι­κές εκφρά­σεις. Από αυτήν την άπο­ψη ο λαός επι­βάλ­λε­ται να ανη­συ­χεί και να επαγρυπνά.

Στην πρά­ξη, με την παρέμ­βα­ση των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, επι­χει­ρεί­ται να επι­τα­χυν­θεί το “παζά­ρι” για την προ­ώ­θη­ση του λεγό­με­νου “Οδι­κού Χάρ­τη”, με στό­χο την ενί­σχυ­ση της Νοτιο­α­να­το­λι­κής πτέ­ρυ­γας του ΝΑΤΟ και την συνεκ­με­τάλ­λευ­ση — συν­δια­χεί­ρι­ση στο Αιγαίο και την Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο προς όφε­λος των ενερ­γεια­κών και άλλων ομί­λων, αλλά με σοβα­ρούς κιν­δύ­νους για την κυριαρ­χία και τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της χώρας, στο πλαί­σιο ενός οδυ­νη­ρού συμ­βι­βα­σμού και του “καζάν — καζάν”, της μοι­ρα­σιάς που προ­βάλ­λει το τουρ­κι­κό κράτος.

Στο παρα­πά­νω πλαί­σιο εντάσ­σο­νται η Κοι­νή Δια­κή­ρυ­ξη και οι οικο­νο­μι­κές, εμπο­ρι­κές και άλλες συμ­φω­νί­ες που υπο­γρά­φη­καν κατά τη διάρ­κεια της συνε­δρί­α­σης του “Ανώ­τα­του Συμ­βου­λί­ου Συνερ­γα­σί­ας Ελλά­δας-Τουρ­κί­ας”. Υπη­ρε­τούν τα συμ­φέ­ρο­ντα των ελλη­νι­κών και των τουρ­κι­κών επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων και δεν έχουν καμία σχέ­ση με τα συμ­φέ­ρο­ντα των λαών των δύο χωρών. Ενώ, οι συνο­μι­λί­ες για το προ­σφυ­γι­κό-μετα­να­στευ­τι­κό πρό­βλη­μα, γίνο­νται στη βάση της κοι­νής δήλω­σης ΕΕ — Τουρ­κί­ας σε βάρος των ξερι­ζω­μέ­νων από τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις και πολέμους.

Άλλω­στε, οι τοπο­θε­τή­σεις της τουρ­κι­κής πλευ­ράς και ιδιαί­τε­ρα η συνέ­ντευ­ξη Ερντο­γάν στην εφη­με­ρί­δα “Καθη­με­ρι­νή” διέ­ψευ­σε αβά­σι­μες προσ­δο­κί­ες, ιδιαί­τε­ρα αυτές που καλ­λιερ­γή­θη­καν για την παρα­πο­μπή μόνο του θέμα­τος της υφα­λο­κρη­πί­δας και της ΑΟΖ στο Διε­θνές Δικα­στή­ριο της Χάγης. Ενώ, από την άλλη μεριά ερω­τη­μα­τι­κά προ­κα­λεί η ανα­φο­ρά του κ. Μητσο­τά­κη ότι υπάρ­χει “μια δια­φο­ρά που μπο­ρεί να υπα­χθεί σε διε­θνή δικαιο­δο­σία”, αφή­νο­ντας χώρο για ερμη­νεί­ες ότι υπάρ­χουν επι­πλέ­ον δια­φο­ρές που μπο­ρούν να διευ­θε­τη­θούν με άλλο τρόπο.

Λογο­παί­γνια περί “μισο­γε­μά­του ποτη­ριού” δεν μπο­ρούν να υπο­κα­τα­στή­σουν την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα ότι επί της ουσί­ας δρο­μο­λο­γεί­ται εφ’ όλης της ύλης δια­πραγ­μά­τευ­ση και στο τρα­πέ­ζι τίθε­νται οι απα­ρά­δε­κτες τουρ­κι­κές διεκ­δι­κή­σεις που αφο­ρούν την απο­στρα­τι­κο­ποί­η­ση και την αμφι­σβή­τη­ση των δικαιω­μά­των των ελλη­νι­κών νησιών, την προ­ώ­θη­ση του δόγ­μα­τος της “Γαλά­ζιας Πατρί­δας”, την ανα­θε­ώ­ρη­ση της Συν­θή­κης της Λωζά­νης και τον χαρα­κτη­ρι­σμό της μου­σουλ­μα­νι­κής μειο­νό­τη­τας της Θρά­κης ως τουρ­κι­κής, εκφρά­ζο­ντας την ίδια στιγ­μή επι­μο­νή στην διαιώ­νι­ση της κατο­χής και την ανα­βάθ­μι­ση του “ψευ­δο­κρά­τους” στη Βόρεια Κύπρο.

Απο­δει­κνύ­ε­ται για άλλη μια φορά ότι η πολι­τι­κή της εμπλο­κής στους ευρω­α­τλα­ντι­κούς ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς, που προ­ω­θεί­ται με ευθύ­νη της σημε­ρι­νής κυβέρ­νη­σης, όπως και των προη­γού­με­νων κυβερ­νή­σε­ων της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, υπη­ρε­τεί τα συμ­φέ­ρο­ντα της ελλη­νι­κής αστι­κής τάξης, βάζο­ντας σε κίν­δυ­νο κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της χώρας και τον λαό σε μεγά­λες περιπέτειες.

Η ειρή­νη, η συνερ­γα­σία, η φιλία και η αλλη­λεγ­γύη ανά­με­σα στους λαούς της Ελλά­δας και της Τουρ­κί­ας δεν περ­νά­ει μέσα από τέτοιου είδους ”λυκο­φι­λί­ες”, αλλά μέσα από την κοι­νή δρά­ση και των αγώ­να ενά­ντια στα σχέ­δια των αστι­κών τάξε­ων και του ΝΑΤΟ στην περιοχή.

Το ΚΚΕ αντι­τί­θε­ται σε κάθε είδους υπο­χώ­ρη­ση στην κυριαρ­χία και τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της χώρας, στην αλλα­γή Διε­θνών Συν­θη­κών που καθο­ρί­ζουν τα σύνο­ρα και εργά­ζε­ται για την ανά­πτυ­ξη της κοι­νής πάλης των λαών της Ελλά­δας, της Τουρ­κί­ας, της Κύπρου και των άλλων λαών της περιο­χής, για τα δικά τους συμφέροντα».

 

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο