Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Aννα Χρυσάφη, από τις σημαντικότερες τραγουδίστριες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού

Την 1η Σεπτεμ­βρί­ου 2013, σε ηλι­κία 92 ετών, πέθα­νε η Αννα Χρυ­σά­φη, μία από τις σημα­ντι­κό­τε­ρες τρα­γου­δί­στριες του ελλη­νι­κού λαϊ­κού τρα­γου­διού, με κατα­γω­γή από τη Μικρά Ασία και μου­σι­κή οικογένεια.

Η Aννα Χρυ­σά­φη γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να στις 6 Δεκεμ­βρί­ου του 1921. Κατα­γό­ταν από οικο­γέ­νεια Μικρα­σια­τών μου­σι­κών γι’ αυτό και το «μικρό­βιο» του τρα­γου­διού είχε μπει μέσα της από πολύ νωρίς. Για κάποια χρό­νια δού­λευε ως μοδί­στρα πριν την κερ­δί­σει το τρα­γού­δι. Πρω­το­εμ­φα­νί­στη­κε το 1949 με τη μεγά­λη επι­τυ­χία του Μανώ­λη Χιώ­τη «Πετα­λά­κια». Συνέ­χι­σε δια­γρά­φο­ντας μια λαμπρή δια­δρο­μή στο χώρο του λαϊ­κού τρα­γου­διού, καθώς τρα­γού­δια τους τής εμπι­στεύ­θη­καν ο Βασί­λης Τσι­τσά­νης, ο Γιάν­νης Παπαϊ­ω­άν­νου, ο Μάρ­κος Βαμ­βα­κά­ρης, ο Γιώρ­γος Ζαμπέ­τας αλλά και ο Μάνος Χατζι­δά­κις και ο Σταύ­ρος Ξαρχάκος.

Ερμή­νευ­σε περισ­σό­τε­ρα από 400 τρα­γού­δια. Μεγά­λες της επι­τυ­χί­ες της: «Το παρελ­θόν θυμή­θη­κα» του Στρά­του Καμε­νί­δη, «Στο Τού­νε­ζι στην Μπαρ­μπα­ριά» και «Ανά­θε­μά σε θάλασ­σα» (ντου­έ­το με την Μαρί­κα Νίνου) του Βασί­λη Τσι­τσά­νη, «Φτω­χό­παι­δο με γνώ­ρι­σες» του Τσι­τσά­νη, «Μες στης Πόλης το χαμάμ» του Ανέ­στου Δελιά, «Πολ­λά ν’ ακούς λίγα να λες» του Από­στο­λου Καλ­δά­ρα, «Πάρε το δαχτυ­λί­δι μου», «Οπου Γιώρ­γος και μάλα­μα» και «Πάλιω­σε το σακά­κι μου» του Γ. Μητσά­κη, «Το κορί­τσι από­ψε θέλει» του Γιάν­νη Τατα­σό­που­λου, με τον Πάνο Γαβα­λά, «Λίγα ψίχου­λα αγά­πης σου γυρεύω» του Σταύ­ρου Τζουα­νά­κου μαζί με την Σωτη­ρία Μπέλ­λου, «Ο μήνας έχει δεκα­τρείς» του Μ. Χατζι­δά­κι κ.ά.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο