Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Aπεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους!

Η Επι­τρο­πή Αγώ­να ενά­ντια στην Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις Βάσεις, που απο­τε­λεί­ται από εργα­τι­κά σωμα­τεία, την ΕΕΔΥΕ, σωμα­τεία αυτο­α­πα­σχο­λου­μέ­νων, φοι­τη­τι­κούς συλ­λό­γους, την ΟΓΕ και φορείς του λαϊ­κού κινή­μα­τος, σε ανα­κοί­νω­σή της για την επι­κεί­με­νη ανα­νέ­ω­ση της Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κής Συμ­φω­νί­ας για τις Βάσεις, την κύρω­ση της ελλη­νο­γαλ­λι­κής Συμ­φω­νί­ας Αμοι­βαί­ας Αμυ­ντι­κής Συν­δρο­μής, καθώς και τις γενι­κό­τε­ρες εξε­λί­ξεις  σημειώνει:

Οι ΑμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις, η αποστολή ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε ιμπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό, η αξιοποίηση και πολιτικών υποδομών (λιμανιών και αεροδρομίων), μετατρέπουν τη χώρα μας σε πολεμικό ορμητήριο και το λαό μας σε στόχο αντιποίνων, όπως έχει δηλώσει η Ρωσία και το Ιράν, σε περίπτωση που εκτιμήσουν ότι κινδυνεύουν.

Κοντά σε αυτά απο­τε­λεί πρό­κλη­ση για το λαό μας,η πρό­σφα­τη υπο­γρα­φή της ελλη­νο­γαλ­λι­κής Συμ­φω­νί­ας Αμυ­ντι­κής Συν­δρο­μής, οι νέες υπέ­ρο­γκες εξο­πλι­στι­κές παραγ­γε­λί­ες, την ώρα που σπά­ει κόκ­κα­λα η υπο­χρη­μα­το­δό­τη­ση στην υγεία εν μέσω παν­δη­μί­ας, στην παι­δεία, στην απο­κα­τά­στα­ση των πυρό­πλη­κτων και των σει­σμό­πλη­κτων, την ώρα που ο λαός ματώ­νει καθη­με­ρι­νά για τα κέρ­δη των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων. Πολύ περισ­σό­τε­ρο, που οι εξο­πλι­σμοί αυτοί προ­ο­ρί­ζο­νται για τους πολε­μι­κούς σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ, με στό­χο η Ελλά­δα να παί­ξει ρόλο τοπο­τη­ρη­τή στην ευρύ­τε­ρη περιοχή.

Κανένας εφησυχασμός! Ο λαός να μη δείξει καμιά εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και στα ευρωατλαντικά κόμματα.

Να γυρί­σει την πλά­τη στην προ­πα­γαν­δι­στι­κή τους εκστρα­τεία που επι­χει­ρεί να σύρει το λαό πίσω από το άρμα των επι­διώ­ξε­ων και των συμ­φε­ρό­ντων των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ και της αστι­κής τάξης.

Οι λαοί δεν έχουν να χωρί­σουν τίπο­τα μετα­ξύ τους! Έχουν τη δύνα­μη να ανα­πτύ­ξουν την κοι­νή πάλη για να οικο­δο­μή­σουν ένα κόσμο με πραγ­μα­τι­κή ειρή­νη, ευη­με­ρία, φιλία, αλλη­λεγ­γύη, σχέ­σεις αμοι­βαί­ου οφέ­λους, χωρίς εκμε­ταλ­λευ­τές και έξω από τη μέγ­γε­νη των ιμπε­ρια­λι­στι­κών οργανισμών».

Καλεί σε έντα­ση του αγώ­να για:

  • Την απε­μπλο­κή της Ελλά­δας από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και πολέμους.
  • Την κατάρ­γη­ση της Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κής Συμ­φω­νί­ας για τις Στρα­τιω­τι­κές Βάσεις – Να κλεί­σει η βάση της Σού­δας – Να ξηλω­θούν οι βάσεις του θανά­του από τη χώρα μας – Να μη δημιουρ­γη­θεί καμία νέα ευρω­α­τλα­ντι­κή βάση και στρα­τιω­τι­κή υποδομή.
  • Να μην εγκα­τα­στα­θούν πυρη­νι­κά στον Άρα­ξο και οπου­δή­πο­τε αλλού στην Ελλάδα.
  • Καμία συμ­με­το­χή των Ελλη­νι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων σε ιμπε­ρια­λι­στι­κές απο­στο­λές στο εξω­τε­ρι­κό, σε στρα­τιω­τι­κές επι­χει­ρή­σεις κατά άλλων λαών.
  • Όχι στους στρα­τιω­τι­κούς εξο­πλι­σμούς και τη διά­τα­ξη των ενό­πλων δυνά­με­ων στην υπη­ρε­σία του ΝΑΤΟ. Ανά­κλη­ση της κυβερ­νη­τι­κής από­φα­σης για την αύξη­ση της θητεί­ας στο στρα­τό ξηράς.
  • Καμιά αλλα­γή των συνό­ρων και των συν­θη­κών που τα καθορίζουν.
  • Όχι στον «Ευρω­στρα­τό» που ετοι­μά­ζει η ΕΕ.
  • Απο­δέ­σμευ­ση από τις λυκο­συμ­μα­χί­ες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ

🗓️  Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση🔻

PDF LogoΕπιτροπή Αγώνα ενάντια στις αμερικάνικες βάσεις — Απεμπλοκή από τους σχεδιασμούς ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ

Στο επό­με­νο διά­στη­μα, προ­γραμ­μα­τί­ζε­ται ένα πολύ­μορ­φο πρό­γραμ­μα δρα­στη­ριο­τή­των, όπου μέσα από μαζι­κές εξορ­μή­σεις, παρεμ­βά­σεις και διά­φο­ρες πρω­το­βου­λί­ες σε χώρους δου­λειάς, σε σχο­λεία, σε Πανε­πι­στή­μια, σε γει­το­νιές, η Επι­τρο­πή επι­διώ­κει να συμ­βάλ­λει «στην ενη­μέ­ρω­ση και κινη­το­ποί­η­ση του λαού ενά­ντια στην επι­κίν­δυ­νη πολι­τι­κή της εμπλο­κής, που υπη­ρε­τούν πιστά τόσο η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, όσο και τα άλλα κόμ­μα­τα του ευρωατλαντισμού».

Η Επι­τρο­πή απευ­θύ­νει κάλε­σμα «στα εργα­τι­κά σωμα­τεία, στα μαθη­τι­κά συμ­βού­λια, στους φοι­τη­τι­κούς συλ­λό­γους, σε μαζι­κούς φορείς σε κάθε γει­το­νιά και περιο­χή να στη­ρί­ξουν μαζι­κά αυτή την προ­σπά­θεια ενη­μέ­ρω­σης και τις πρω­το­βου­λί­ες που θα ανα­κοι­νω­θούν ανα­λυ­τι­κά στις επό­με­νες μέρες».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο