Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Aρκούδα, χρυσαετός και κιρκινέζι χτυπημένα από ανθρώπινο χέρι βρέθηκαν νεκρά από περιβαλλοντικές οργανώσεις

Νεκρή από δηλη­τη­ρια­σμέ­νο δόλω­μα και σε προ­χω­ρη­μέ­νη σήψη βρέ­θη­κε αρκού­δα στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή του χωριού Αβδέλ­λα στον νομό Γρε­βε­νών, εντός του Εθνι­κού Πάρ­κου Βόρειας Πίν­δου. Την αρκού­δα βρή­καν κάτοι­κοι της περιο­χής και ενη­μέ­ρω­σαν την περι­βαλ­λο­ντι­κή οργά­νω­ση «Καλ­λι­στώ» και την Μονά­δα Δια­χεί­ρι­σης του Εθνι­κού Πάρ­κου Βόρειας Πίν­δου. Παράλ­λη­λα, το προη­γού­με­νο διά­στη­μα στη δημο­τι­κή κοι­νό­τη­τα Αετο­μη­λί­τσα Ιωαν­νί­νων βρέ­θη­κε νεκρός ένας χρυ­σα­ε­τός και μικρά θηλα­στι­κά ενώ στην περιο­χή του Ολύ­μπου ανι­χνεύ­θη­καν από ειδι­κά κλι­μά­κια 193 δηλη­τη­ρια­σμέ­να δολώματα.

Η «Καλ­λι­στώ» στο πλαί­σιο του έργου LIFE ARCPROM λει­τουρ­γεί μονά­δα σκύ­λων ανί­χνευ­σης δηλη­τη­ρια­σμέ­νων δολω­μά­των και πραγ­μα­το­ποιεί δια­νο­μή κυτί­ων πρώ­των βοη­θειών κατά των δηλη­τη­ριά­σε­ων. Σύμ­φω­να με σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση της οργά­νω­σης, οι κατα­στρο­φι­κές συνέ­πειες χρή­σης δηλη­τη­ρια­σμέ­νων δολω­μά­των έχουν πλέ­ον γίνει μία από τις κύριες απει­λές για τη βιο­ποι­κι­λό­τη­τα και τα προ­στα­τευό­με­να είδη.

Το έργο LIFE ARCPROM έχει σαν στό­χο την βελ­τί­ω­ση των όρων συνύ­παρ­ξης της καφέ αρκού­δας και του ανθρώ­που σε τρία Εθνι­κά Πάρ­κα της Ελλά­δας (Πρε­σπών, Β.Πίνδου, Ορο­σει­ράς Ροδό­πης) και σε ένα της Ιτα­λί­ας ( Majella). Η καφέ αρκού­δα (Ursus arctos) είναι ένα είδος που απει­λεί­ται με εξα­φά­νι­ση και χαρα­κτη­ρί­ζε­ται ως «είδος προ­τε­ραιό­τη­τας», όντας από­λυ­τα προ­στα­τευό­με­νο από την Ευρω­παϊ­κή νομοθεσία.

Ένα ακό­μη νεκρό ζώο, όχι όμως από δηλη­τη­ρια­σμέ­να δολώ­μα­τα αλλά από λαθρο­θη­ρία, κατα­γρά­φη­κε από τη «Δρά­ση για την Αγρια Ζωή». Πρό­κει­ται για ένα Κιρ­κι­νέ­ζι που περι­λαμ­βά­νε­ται στον Κόκ­κι­νο Κατά­λο­γο των απει­λού­με­νων ζώων της Ελλά­δος και απα­γο­ρεύ­ε­ται το κυνή­γι του. Το ζώο παρε­λή­φθη τραυ­μα­τι­σμέ­νο από πυρο­βό­λο όπλο και λίγες μέρες μετά εξέπνευσε.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο